بررسی و تحلیل درس‌های عمومی در آزمون 22 مهر سال سوم

.

بررسی و تحلیل درس‌های عمومی در آزمون 22 مهر سال سوم

بررسي و تحليل درس‌هاي عمومي در آزمون 22 مهر سال سوم

دانش‌آموزان عزيز،اکنون که اولين آزمون پروژه‌ي 2 (آغاز نيم‌سال اول) برگزار گرديده است، اميدواريم با استفاده از جداول آماري زير وضعيت خود را با ساير دانش‌آموزان مورد مقايسه قرار دهيد و هم‌چنين براي خود هدف‌گذاري داشته باشيد. در صورت پيشنهاد جهت بهتر شدن آزمون‌هاي عمومي در ساعات اداري با گروه آزمون عمومي (6463- 021 داخلي 210) تماس حاصل فرماييد.

       ارزيابي کلي: در اين آزمون سه درس عمومي از لحاظ سطح دشواري متعادل ارزيابي مي‌شود.

گزارش اول: سيستم دهدهي آزمون 22 مهر سال سوم

هر کدام از دانش‌آموزان در کنکورهاي سراسري چهار سال اخير از هر 10 سؤال به چند سؤال در درس ادبيات و زبان ‌فارسي پاسخ داده‌اند؟

ميانگين تراز دانش‌آموزان در آزمون‌هاي کانون

88

89

90

آزمون 22 مهر 90

7000

6

7

6

7

6000

5

6

5

6

5500

4

5

4

5

5000

4

4

3

4

 

v درس ادبيات و زبان فارسي متعادل بوده است.

هر کدام از دانش‌آموزان در کنکورهاي سراسري چهار سال اخير از هر 10 سؤال به چند سؤال در درس دين و زندگي پاسخ داده‌اند؟

ميانگين تراز دانش‌آموزان در آزمون‌هاي کانون

88

89

90

آزمون 22 مهر 90

7000

7

7

7

7

6000

6

6

6

5

5500

5

5

5

5

5000

4

4

4

4

 

v درس دين و زندگي متعادل بوده است.

هر کدام از دانش‌آموزان در کنکورهاي سراسري چهار سال اخير از هر 10 سؤال به چند سؤال در درس زبان‌انگليسي پاسخ داده‌اند؟

ميانگين تراز دانش‌آموزان در آزمون‌هاي کانون

88

89

90

آزمون 22 مهر 90

7000

7

7

7

8

6000

6

6

6

6

5500

5

5

5

6

5000

4

4

4

5

 

v درس زبان‌انگليسي براي کليه‌ي بازه‌هاي ترازي کمي ساده بوده است.

گزارش دوم: تحليل آماري آزمون 22 مهر سال سوم


نام درس

تعداد سؤال

ميانگين درصد کل شرکت‌کنندگان

تعداد شرکت‌کنندگاني که به 100% سؤالات پاسخ صحيح داده‌اند

تعداد سؤالات دام‌دار

(گزينه‌هاي غيرپاسخ که بيش از 10% پاسخ داده‌اند)

ادبيات فارسي و زبان فارسي 3

20

46%

24

9

دين و زندگي 3

10

42%

123

7

زبان‌انگليسي 3

20

47%

113

6

منبع :