بررسی و تحلیل درس‌های عمومی در آزمون 8 مهر سال سوم

.

بررسی و تحلیل درس‌های عمومی در آزمون 8 مهر سال سوم

دانش‌آموزان عزيز،

اکنون که پروژه‌ي تابستان تمام شده است و در اين آزمون نيز خود را تعيين سطح کرده‌ايد و با توجه به ميزان پاسخ‌گويي شما به سؤال‌هاي منتخب از کتاب زرد عمومي به ضعف‌هاي خود در درس‌هاي عمومي آگاهي پيدا کرده‌ايد و با تيپ‌هاي مختلف سؤال‌هاي کنکور آشنا شده‌ايد سعي کنيد با استفاده از آمار و نتايج اين گزارش و گزارش‌هاي گذشته و مقايسه‌ي وضعيت خود با آن‌ها برنامه‌اي با هم‌فکري پشتيبان خود براي مطالعه‌ي درس‌هاي عمومي در پروژه‌ي دوم؛ يعني آغاز نيم‌سال اول داشته باشيد. اميدوارم اين گزارش براي شما دانش‌آموزان کنوني و دانشجويان فردا مفيد واقع شود.
 

     در اين آزمون درس‌هاي نگاه به آينده‌ي زبان‌فارسي 3 و عربي 3 و درس دين و زندگي 2 دشوار ارزيابي مي‌شود. درصد ميزان پاسخ‌دهندگان به سؤاللات نگاه به آينده در درس‌هاي زبان‌فارسي 3، عربي 3 و زبان‌انگليسي 3 به‌ترتيب 17%، 16% و 26% مي‌باشد.

گزارش اول: سيستم دهدهي آزمون 8 مهر سال سوم

هر کدام از دانش‌آموزان در کنکورهاي سراسري چهار سال اخير از هر 10 سؤال به چند سؤال در درس ادبيات و زبان ‌فارسي پاسخ داده‌اند؟

ميانگين تراز دانش‌آموزان در آزمون‌هاي کانون

88

89

90

آزمون 8 مهر 90

7000

6

7

6

6

6000

5

6

4

4

5500

4

5

 

3

5000

4

4

 

2

 

v درس ادبيات و زبان فارسي براي دانش‌آموزان تمامي ترازها کمي دشوار بوده است.

 

هر کدام از دانش‌آموزان در کنکورهاي سراسري چهار سال اخير از هر 10 سؤال به چند سؤال در درس عربي پاسخ داده‌اند؟

ميانگين تراز دانش‌آموزان در آزمون‌هاي کانون

88

89

90

آزمون 8 مهر 90

7000

7

8

7

7

6000

6

6

6

5

5500

4

4

 

4

5000

3

3

 

3

 

v درس عربي براي دانش‌آموزان تراز‌هاي 7000 و 6000 کمي دشوار و براي تراز‌هاي 5500 و 5000 متعادل بوده است.

هر کدام از دانش‌آموزان در کنکورهاي سراسري چهار سال اخير از هر 10 سؤال به چند سؤال در درس دين و زندگي پاسخ داده‌اند؟

ميانگين تراز دانش‌آموزان در آزمون‌هاي کانون

88

89

90

آزمون 8 مهر 90

7000

7

7

6

6

6000

6

6

4

4

5500

5

5

 

4

5000

4

4

 

3

 

v درس دين و زندگي براي دانش‌آموزان تمامي ترازها کمي دشوار بوده است.

 

هر کدام از دانش‌آموزان در کنکورهاي سراسري چهار سال اخير از هر 10 سؤال به چند سؤال در درس زبان‌انگليسي پاسخ داده‌اند؟

ميانگين تراز دانش‌آموزان در آزمون‌هاي کانون

88

89

90

آزمون 8 مهر 90

7000

7

7

7

8

6000

6

6

6

7

5500

5

5

 

7

5000

4

4

 

5

 

v درس زبان‌انگليسي براي دانش‌آموزان تمامي ترازها ساده بوده است.

 

گزارش دوم: تحليل آماري آزمون 8 مهر سال سوم


نام درس

تعداد سؤال

ميانگين درصد کل شرکت‌کنندگان

تعداد شرکت‌کنندگاني که به 100% سؤالات پاسخ صحيح داده‌اند

تعداد سؤالات دام‌دار

(گزينه‌هاي غيرپاسخ که بيش از 10% پاسخ داده‌اند)

تعداد پاسخ‌دهندگان

درصد شرکت‌کنندگان از کل (8978)

ادبيات فارسي 2

10

35%

25 نفر

6

8978

100%

زبان فارسي 3 (نگاه به آينده)

10

15%

ــــــ

6

1605

17%

زبان فارسي 2

10

35%

16 نفر

5

8491

94%

عربي 2

10

40%

113 نفر

2

8978

100%

عربي 3 (نگاه به آينده)

10

10%

3 نفر

1

1500

16%

عربي 2

10

34%

99 نفر

1

7960

88%

دين و زندگي 2

10

36%

7 نفر

7

8976

99%

زبان‌انگليسي 2

10

56%

1134 نفر

3

8978

100%

زبان‌انگليسي 3 (نگاه به آينده)

10

40%

176 نفر

2

2338

26%

زبان‌انگليسي 2

10

50%

592 نفر

1

7689

85%

 
منبع :