بررسی و تحلیل درس‌های عمومی در آزمون 8 مهر سال چهارم

.

بررسی و تحلیل درس‌های عمومی در آزمون 8 مهر سال  چهارم

بررسي و تحليل درس‌هاي عمومي در آزمون 8 مهر سال  چهارم

دانش‌آموزان عزيز، اکنون که پروژه‌ي تابستان تمام شده است و در اين آزمون نيز خود را تعيين سطح کرده‌ايد و با توجه به ميزان پاسخ‌گويي شما به سؤال‌هاي منتخب از کتاب زرد عمومي به ضعف‌هاي خود در درس‌هاي عمومي آگاهي پيدا کرده‌ايد و با تيپ‌هاي مختلف سؤال‌هاي کنکور آشنا شده‌ايد سعي کنيد با استفاده از آمار و نتايج اين گزارش و گزارش‌هاي گذشته و مقايسه‌ي وضعيت خود با آن‌ها برنامه‌اي با هم‌فکري پشتيبان خود براي مطالعه‌ي درس‌هاي عمومي در پروژه‌ي دوم؛ يعني آغاز نيم‌سال اول داشته باشيد. اميدوارم اين گزارش براي شما دانش‌آموزان کنوني و دانشجويان فردا مفيد واقع شود.

گزارش گروه پيش‌دانشگاهي عمومي:

در اين آزمون درس‌هاي زبان و ادبيات فارسي پيش دانشگاهي، دين و زندگي 2 و 3 و زبان‌انگليسي پيش‌دانشگاهي دشوار ارزيابي مي‌شود و هم‌چنين درصد ميزان پاسخ‌دهندگان به سؤال‌هاي نگاه به آينده در درس‌هاي ادبيات، دين و زندگي و زبان‌انگليسي پيش‌دانشگاهي به‌ترتيب 13%، 14% و 14% مي‌باشد.

گزارش اول: سيستم دهدهي آزمون 8 مهر سال چهارم

هر کدام از دانش‌آموزان در کنکورهاي سراسري چهار سال اخير از هر 10 سؤال به چند سؤال در درس ادبيات و زبان ‌فارسي پاسخ داده‌اند؟

ميانگين تراز دانش‌آموزان در آزمون‌هاي کانون

88

89

90

آزمون 8 مهر 90

7000

6

7

6

7

6000

5

6

4

6

5500

4

5

 

4

5000

4

4

 

3

v درس ادبيات و زبان فارسي براي دانش‌آموزان تراز‌هاي 7000 و 6000 متعادل و براي تراز‌هاي 5500 و 5000 کمي دشوار بوده است.

هر کدام از دانش‌آموزان در کنکورهاي سراسري چهار سال اخير از هر 10 سؤال به چند سؤال در درس عربي پاسخ داده‌اند؟

ميانگين تراز دانش‌آموزان در آزمون‌هاي کانون

88

89

90

آزمون 8 مهر 90

7000

7

8

7

6

6000

6

6

6

4

5500

4

4

 

3

5000

3

3

 

2

v درس عربي براي دانش‌آموزان تراز‌هاي 7000 و 6000 دشوار و براي تراز‌هاي 5500 و 5000 کمي دشوار بوده است.

هر کدام از دانش‌آموزان در کنکورهاي سراسري چهار سال اخير از هر 10 سؤال به چند سؤال در درس دين و زندگي پاسخ داده‌اند؟

ميانگين تراز دانش‌آموزان در آزمون‌هاي کانون

88

89

90

آزمون 8 مهر 90

7000

7

7

6

7

6000

6

6

4

6

5500

5

5

 

5

5000

4

4

 

4

v درس دين و زندگي براي دانش‌آموزان تمامي ترازها متعادل بوده است.

هر کدام از دانش‌آموزان در کنکورهاي سراسري چهار سال اخير از هر 10 سؤال به چند سؤال در درس زبان‌انگليسي پاسخ داده‌اند؟

ميانگين تراز دانش‌آموزان در آزمون‌هاي کانون

88

89

90

آزمون 8 مهر 90

7000

7

7

7

7

6000

6

6

6

5

5500

5

5

 

5

5000

4

4

 

3

 

v درس زبان‌انگليسي براي دانش‌آموزان ترازهاي  7000 و 5500 متعادل و براي دانش‌آموزان ترازهاي 6000 و 5000 کمي دشوار بوده است.

  


نام درس

تعداد سؤال

ميانگين درصد کل شرکت‌کنندگان

تعداد شرکت‌کنندگاني که به 100% سؤالات پاسخ صحيح داده‌اند

تعداد سؤالات دام‌دار

(گزينه‌هاي غيرپاسخ که بيش از 10% پاسخ داده‌اند)

تعداد پاسخ‌دهندگان

درصد شرکت‌کنندگان از کل (24886)

ادبيات و زبان‌ فارسي 3 و ادبيات فارسي 2 (منتخب از سؤالات کتاب زرد عمومي)

20

35%

75 نفر

8

23613

94%

زبان و ادبيات فارسي پيش‌دانشگاهي (نگاه به آينده)

20

26%

1 نفر

7

3453

13%

عربي 3

10

24%

230 نفر

2

24886

100%

دين و زندگي 3 و 2 (منتخب از سؤالات کتاب زرد عمومي)

20

36%

80 نفر

8

22598

90%

دين و زندگي پيش‌دانشگاهي (نگاه به آينده)

20

33%

7 نفر

4

3675

14%

زبان‌انگليسي 3 (منتخب از سؤالات کتاب زرد عمومي)

20

36%

202 نفر

3

22424

90%

زبان‌انگليسي پيش‌دانشگاهي (نگاه به آينده)

20

19%

46 نفر

1

3598

14%

منبع :