تحلیل دروس عمومی پیش و سوم ریاضی و تجربی آزمون 25 شهریور

در این تحلیل دروس عمومی پیش و سوم ریاضی و تجربی آزمون 25 شهریورماه مورد بررسی قرار گرفته است .

تحلیل دروس  عمومی پیش و سوم ریاضی و تجربی آزمون 25 شهریور

بررسي و تحليل درس‌هاي عمومي در آزمون 25 شهريور سال سوم و چهارم

دانش‌آموزان عزيز اکنون 5 آزمون تابستان شما به اتمام رسيده است و در آزمون 25 شهريور ماه به مرور مباحث گذشته پرداختيم. دقت کنيد که برنامه‌ي آزمون سال چهارم شما در آزمون 8 مهر مانند آزمون 25 شهريور مي‌باشد. در آزمون 8 مهر سوم، بخش زيادي از مباحث برنامه‌ي آزمون با آزمون 25 شهريور شباهت دارد. شما با استفاده از جدول ارزيابي مي‌توانيد برنامه‌ريزي بهتري داشته باشيد.

جمع‌بندي  سال چهارم:

در اين آزمون درس نگاه به آينده‌ي زبان و ادبيات‌فارسي پيش‌دانشگاهي دشوار بوده است. در درس‌هاي ادبيات و زبان‌فارسي 3 و ادبيات فارسي 2، عربي 3، دين و زندگي 2 و 3 و زبان‌انگليسي 3 که سؤال‌ها از کتاب زرد عمومي انتخاب شده بود، ميانگين درصد کل داوطلبان به‌ترتيب 39%، 27%، 46% و 42% مي‌باشد. در درس‌هاي نگاه به آينده‌ي زبان و ادبيات‌فارسي، دين و زندگي و زبان‌انگليسي پيش‌دانشگاهي ميزان درصد شرکت‌کنندگان به‌ترتيب 9%، 6% و 10% بوده است.

گزارش اول: سيستم دهدهي آزمون 25 شهريور سال چهارم

هر کدام از دانش‌آموزان در کنکورهاي سراسري چهار سال اخير از هر 10 سؤال به چند سؤال در درس ادبيات و زبان ‌فارسي پاسخ داده‌اند؟

ميانگين تراز دانش‌آموزان در آزمون‌هاي کانون

88

89

90

آزمون 25 شهريور 90

7000

6

7

6

7

6000

5

6

4

5

5500

4

5

 

4

5000

4

4

 

3

 

v درس ادبيات و زبان فارسي براي دانش‌آموزان تراز 7000 متعادل و براي ساير ترازها کمي دشوار بوده است.

هر کدام از دانش‌آموزان در کنکورهاي سراسري چهار سال اخير از هر 10 سؤال به چند سؤال در درس عربي پاسخ داده‌اند؟

ميانگين تراز دانش‌آموزان در آزمون‌هاي کانون

88

89

90

آزمون 25 شهريور 90

7000

7

8

7

7

6000

6

6

6

4

5500

4

4

 

3

5000

3

3

 

2

 

v درس عربي براي دانش‌آموزان تراز 7000 متعادل و براي ساير ترازها کمي دشوار بوده است.

هر کدام از دانش‌آموزان در کنکورهاي سراسري چهار سال اخير از هر 10 سؤال به چند سؤال در درس دين و زندگي پاسخ داده‌اند؟

ميانگين تراز دانش‌آموزان در آزمون‌هاي کانون

88

89

90

آزمون 25 شهريور 90

7000

7

7

6

7

6000

6

6

4

6

5500

5

5

 

5

5000

4

4

 

5

 

v درس دين و زندگي براي دانش‌آموزان کليه‌ي ترازها متعادل بوده است.

هر کدام از دانش‌آموزان در کنکورهاي سراسري چهار سال اخير از هر 10 سؤال به چند سؤال در درس زبان‌انگليسي پاسخ داده‌اند؟

ميانگين تراز دانش‌آموزان در آزمون‌هاي کانون

88

89

90

آزمون 25 شهريور 90

7000

7

7

7

8

6000

6

6

6

7

5500

5

5

 

5

5000

4

4

 

4

 

v درس زبان‌انگليسي براي دانش‌آموزان ترازهاي  5500 و 5000 متعادل و براي دانش‌آموزان ترازهاي بالا کمي ساده بوده است.


گزارش دوم: تحليل آماري آزمون 25 شهريور سال چهارم


نام درس

تعداد سؤال

ميانگين درصد کل شرکت‌کنندگان

تعداد شرکت‌کنندگاني که به 100% سؤالات پاسخ صحيح داده‌اند

تعداد سؤالات دام‌دار

(گزينه‌هاي غيرپاسخ که بيش از 10% پاسخ داده‌اند)

تعداد پاسخ‌دهندگان

درصد شرکت‌کنندگان از کل (15919)

ادبيات و زبان‌ فارسي 3 و ادبيات فارسي 2 (منتخب از سؤالات کتاب زرد عمومي)

20

39%

71 نفر

7

15547

98%

زبان و ادبيات فارسي پيش‌دانشگاهي (نگاه به آينده)

20

18%

1 نفر

3

1410

9%

عربي 3

10

27%

198 نفر

3

15919

100%

دين و زندگي 3 و 2 (منتخب از سؤالات کتاب زرد عمومي)

20

46%

136 نفر

8

15320

96%

دين و زندگي پيش‌دانشگاهي (نگاه به آينده)

20

36%

3 نفر

3

1016

6%

زبان‌انگليسي 3 (منتخب از سؤالات کتاب زرد عمومي)

20

42%

155 نفر

2

14959

94%

زبان‌انگليسي پيش‌دانشگاهي (نگاه به آينده)

20

21%

18 نفر

2

1557

10%

 

 

جمع‌بندي سال سوم:

در اين آزمون سه درس ادبيات 2، زبان‌فارسي 2 و دين و زندگي 2 دشوار و درس زبان‌انگليسي 2 آسان ارزيابي مي‌شود. درصد ميزان شرکت‌کنندگان و پاسخ‌گويي به سؤال‌هاي نگاه به آينده در درس‌هاي زبان‌فارسي3، زبان عربي 3 و زبان‌انگليسي 3 به‌ترتيب 10%، 11% و 16% است.

گزارش اول: سيستم دهدهي آزمون 25 شهريور سال سوم

هر کدام از دانش‌آموزان در کنکورهاي سراسري چهار سال اخير از هر 10 سؤال به چند سؤال در درس ادبيات و زبان ‌فارسي پاسخ داده‌اند؟

ميانگين تراز دانش‌آموزان در آزمون‌هاي کانون

88

89

90

آزمون 25 شهريور 90

7000

6

7

6

5

6000

5

6

4

4

5500

4

5

 

4

5000

4

4

 

4

 

v درس ادبيات و زبان فارسي براي دانش‌آموزان کليه‌ي ترازها کمي دشوار بوده است.

 

هر کدام از دانش‌آموزان در کنکورهاي سراسري چهار سال اخير از هر 10 سؤال به چند سؤال در درس عربي پاسخ داده‌اند؟

ميانگين تراز دانش‌آموزان در آزمون‌هاي کانون

88

89

90

آزمون 25 شهريور 90

7000

7

8

7

7

6000

6

6

6

6

5500

4

4

 

4

5000

3

3

 

4

 

v درس عربي براي دانش‌آموزان کليه‌ي ترازها متعادل بوده است.


 

هر کدام از دانش‌آموزان در کنکورهاي سراسري چهار سال اخير از هر 10 سؤال به چند سؤال در درس دين و زندگي پاسخ داده‌اند؟

ميانگين تراز دانش‌آموزان در آزمون‌هاي کانون

88

89

90

آزمون 25 شهريور 90

7000

7

7

6

5

6000

6

6

4

4

5500

5

5

 

3

5000

4

4

 

2

 

v درس دين و زندگي براي دانش‌آموزان کليه‌ي ترازها کمي دشوار بوده است.

 

هر کدام از دانش‌آموزان در کنکورهاي سراسري چهار سال اخير از هر 10 سؤال به چند سؤال در درس زبان‌انگليسي پاسخ داده‌اند؟

ميانگين تراز دانش‌آموزان در آزمون‌هاي کانون

88

89

90

آزمون 25 شهريور 90

7000

7

7

7

9

6000

6

6

6

8

5500

5

5

 

8

5000

4

4

 

7

 

v درس زبان‌انگليسي براي دانش‌آموزان کليه‌ي ترازها ساده بوده است.

 

گزارش دوم: تحليل آماري آزمون 25 شهريور سال سوم


نام درس

تعداد سؤال

ميانگين درصد کل شرکت‌کنندگان

تعداد شرکت‌کنندگاني که به 100% سؤالات پاسخ صحيح داده‌اند

تعداد سؤالات دام‌دار

(گزينه‌هاي غيرپاسخ که بيش از 10% پاسخ داده‌اند)

تعداد پاسخ‌دهندگان

درصد شرکت‌کنندگان از کل (5394)

ادبيات فارسي 2

10

34%

6 نفر

3

5394

100%

زبان فارسي 3 (نگاه به آينده)

10

25%

2 نفر

1

564

10%

زبان فارسي 2

10

47%

15 نفر

1

4109

76%

عربي 2

10

43%

37 نفر

3

5394

100%

عربي 3 (نگاه به آينده)

10

17%

12 نفر

0

576

11%

عربي 2

10

34%

47 نفر

4

4962

92%

دين و زندگي 2

10

29%

11 نفر

6

5394

100%

زبان‌انگليسي 2

10

63%

822 نفر

0

5394

100%

زبان‌انگليسي 3 (نگاه به آينده)

10

41%

58 نفر

1

839

16%

زبان‌انگليسي 2

10

68%

909 نفر

1

4840

90%

 

نويسنده : سيداحسان هندي

 مسئول توليد آزمون درس‌هاي عمومي سال چهارم و سوم

 کارشناسي ارشد مديريت آموزشي

 دانش‌آموز کانون در سال 76

 14 سال سابقه‌ي همکاري با گروه آزمون

از مولف‌هاي کتاب دين و زندگي کانون

منبع :