بررسی و تحلیل درس‌های عمومی در آزمون 18 شهریور سال سوم و چهارم

درس های عمومی در آزمون 18 شهریور ماه در سال سوم و چهارم مورد بررسی قرار گرفته است .

بررسی و تحلیل درس‌های عمومی در آزمون 18 شهریور سال سوم و چهارم


در دو گزارش ذيل به بررسي سيستم دهدهي آزمون 18 شهريور و مقايسه‌ي آن با کنکور سراسري و هم‌چنين ديگر گزارش‌هاي آماري اين آزمون پرداخته مي‌شود. در اين آزمون دو درس نگاه به آينده‌ي زبان و ادبيات‌فارسي و دين و زندگي پيش دانشگاهي دشوار بوده است. در درس زبان‌انگليسي که سؤال‌ها از کتاب زرد عمومي انتخاب شده بود، ميانگين درصد کل داوطلبان 31% مي‌باشد. در دو درس نگاه به آينده‌ي زبان و ادبيات‌فارسي و دين و زندگي پيش دانشگاهي ميزان درصد شرکت‌کنندگان به‌ترتيب 12% و 11% بوده است.

گزارش اول: سيستم دهدهي آزمون 18 شهريور سال چهارم

هر کدام از دانش‌آموزان در کنکورهاي سراسري چهار سال اخير از هر 10 سؤال به چند سؤال در درس ادبيات و زبان ‌فارسي پاسخ داده‌اند؟

آزمون 18 شهريور 90

87

88

89

90

ميانگين تراز دانش‌آموزان در آزمون‌هاي کانون

5

7

6

7

6

7000

4

6

5

6

4

6000

3

5

4

5

 

5500

3

4

4

4

 

5000

 

هر کدام از دانش‌آموزان در کنکورهاي سراسري چهار سال اخير از هر 10 سؤال به چند سؤال در درس عربي پاسخ داده‌اند؟

آزمون 18 شهريور 90

87

88

89

90

ميانگين تراز دانش‌آموزان در آزمون‌هاي کانون

5

8

7

8

7

7000

4

6

6

6

6

6000

3

4

4

4

 

5500

2

3

3

3

 

5000

 

هر کدام از دانش‌آموزان در کنکورهاي سراسري چهار سال اخير از هر 10 سؤال به چند سؤال در درس دين و زندگي پاسخ داده‌اند؟

آزمون 18 شهريور 90

87

88

89

90

ميانگين تراز دانش‌آموزان در آزمون‌هاي کانون

7

7

7

7

6

7000

6

6

6

6

4

6000

5

6

5

5

 

5500

4

5

4

4

 

5000

 

هر کدام از دانش‌آموزان در کنکورهاي سراسري چهار سال اخير از هر 10 سؤال به چند سؤال در درس زبان‌انگليسي پاسخ داده‌اند؟

آزمون 18 شهريور 90

87

88

89

90

ميانگين تراز دانش‌آموزان در آزمون‌هاي کانون

6

7

7

7

7

7000

4

6

6

5

5

6000

4

5

5

4

 

5500

3

4

4

3

 

5000

 

گزارش دوم: تحليل آماري آزمون 18 شهريور سال چهارم

درصد شرکت‌کنندگان از کل (17733)

تعداد شرکت‌کنندگان

درصد سؤالات دام‌دار

(گزينه‌هاي غيرپاسخ که بيش از 10% پاسخ داده‌اند)

تعداد شرکت‌کنندگاني که به 100% سؤالات پاسخ صحيح داده‌اند 

ميانگين درصد کل شرکت‌کنندگان

تعداد سؤال

نام درس

100%

17733

30

69 نفر

41%

10

ادبيات و زبان‌ فارسي 3

12%

2151

30

3 نفر

17%

10

زبان و ادبيات فارسي پيش‌دانشگاهي (نگاه به آينده)

91%

16265

30

90 نفر

36%

10

ادبيات فارسي 2

100%

17733

40

46 نفر

24%

10

عربي 3

100%

17733

60

648 نفر

54%

10

دين و زندگي 3

11%

2039

20

9 نفر

23%

10

دين و زندگي پيش‌دانشگاهي (نگاه به آينده)

90%

16123

30

160 نفر

35%

10

دين و زندگي 2

100%

17733

26

23 نفر

31%

30

زبان‌انگليسي 3 (منتخب از سؤالات کتاب زرد عمومي)

 

سال سوم:

در دو گزارش ذيل به بررسي سيستم دهدهي آزمون 18 شهريور و مقايسه‌ي آن با کنکور سراسري و هم‌چنين ديگر گزارش‌هاي آماري اين آزمون پرداخته مي‌شود. در اين آزمون دو درس عربي 3 و زبان‌فارسي 3 دشوار و درس زبان فارسي 2 آسان ارزيابي مي‌شود. درصد ميزان شرکت‌کنندگان و پاسخ‌گويي به سؤال هاي نگاه به اينده در درس‌هاي زبان‌فارسي3، زبان عربي 3 و زبان‌انگليسي 3 به‌ترتيب 10%، 9% و 15% است.

گزارش اول: سيستم دهدهي آزمون 18 شهريور سال سوم

هر کدام از دانش‌آموزان در کنکورهاي سراسري چهار سال اخير از هر 10 سؤال به چند سؤال در درس ادبيات و زبان ‌فارسي پاسخ داده‌اند؟

آزمون 18 شهريور 90

87

88

89

90

ميانگين تراز دانش‌آموزان در آزمون‌هاي کانون

6

7

6

7

6

7000

5

6

5

6

4

6000

4

5

4

5

 

5500

3

4

4

4

 

5000

 

 

هر کدام از دانش‌آموزان در کنکورهاي سراسري چهار سال اخير از هر 10 سؤال به چند سؤال در درس عربي پاسخ داده‌اند؟

آزمون 18 شهريور 90

87

88

89

90

ميانگين تراز دانش‌آموزان در آزمون‌هاي کانون

8

8

7

8

7

7000

5

6

6

6

6

6000

4

4

4

4

 

5500

3

3

3

3

 

5000

 

هر کدام از دانش‌آموزان در کنکورهاي سراسري چهار سال اخير از هر 10 سؤال به چند سؤال در درس دين و زندگي پاسخ داده‌اند؟

آزمون 18 شهريور 90

87

88

89

90

ميانگين تراز دانش‌آموزان در آزمون‌هاي کانون

7

7

7

7

6

7000

5

6

6

6

4

6000

4

6

5

5

 

5500

4

5

4

4

 

5000

 

هر کدام از دانش‌آموزان در کنکورهاي سراسري چهار سال اخير از هر 10 سؤال به چند سؤال در درس زبان‌انگليسي پاسخ داده‌اند؟

آزمون 18 شهريور 90

87

88

89

90

ميانگين تراز دانش‌آموزان در آزمون‌هاي کانون

7

7

7

7

7

7000

7

6

6

5

5

6000

6

5

5

4

 

5500

6

4

4

3

 

5000

گزارش دوم: تحليل آماري آزمون 18 شهريور سال سوم

درصد شرکت‌کنندگان از کل (6089)

تعداد شرکت‌کنندگان

درصد سؤالات دام‌دار

(گزينه‌هاي غيرپاسخ که بيش از 10% پاسخ داده‌اند)

تعداد شرکت‌کنندگاني که به 100% سؤالات پاسخ صحيح داده‌اند 

ميانگين درصد کل شرکت‌کنندگان

تعداد سؤال

نام درس

100%

6089

60

13 نفر

37%

10

ادبيات فارسي 2

10%

661

10

1 نفر

21%

10

زبان فارسي 3 (نگاه به آينده)

94%

5763

20

80 نفر

55%

10

زبان فارسي 2

100%

6089

20

111 نفر

40%

10

عربي 2

9%

606

10

2 نفر

12%

10

عربي 3 (نگاه به آينده)

100%

6089

30

30 نفر

34%

10

عربي 2

99%

6088

20

14 نفر

41%

10

دين و زندگي 2

100%

6089

20

512 نفر

59%

10

زبان‌انگليسي 2

15%

942

20

36 نفر

37%

10

زبان‌انگليسي 3 (نگاه به آينده)

89%

5460

30

390 نفر

51%

10

زبان‌انگليسي 2

 

منبع :