بررسی و تحلیل درس‌های عمومی سال چهارم و سوم در آزمون 3 شهریور

در این گزارش به بررسی سیستم دهدهی آزمون 3 شهریور و مقایسه‌ی آن با کنکور سراسری و هم‌چنین دیگر گزارش‌های آماری این آزمون پرداخته می‌شود.

بررسی و تحلیل درس‌های عمومی سال چهارم  و سوم در آزمون 3 شهریور

بررسي و تحليل درس‌هاي عمومي سال چهارم در آزمون 3 شهريور

در دو گزارش ذيل به بررسي سيستم دهدهي آزمون 3 شهريور و مقايسه‌ي آن با کنکور سراسري و هم‌چنين ديگر گزارش‌هاي آماري اين آزمون پرداخته مي‌شود. در اين آزمون درس ادبيات و زبان فارسي پيش‌دانشگاهي دشوار و درس زبان‌انگليسي 2 ساده ارزيابي مي‌شود. در درس دين و زندگي دانش‌آموزاني که زرد عمومي را تمرين کرده‌اند به‌طور ميانگين به 40 % سؤالات پاسخ صحيح داده‌اند و ميزان شرکت دانش‌آموزان در دو درس نگاه به آينده به‌ترتيب 11% و 19% مي‌باشد. 

 سيستم دهدهي آزمون 3 شهريور سال چهارم

هر کدام از دانش‌آموزان در کنکورهاي سراسري چهار سال اخير از هر 10 سؤال به چند سؤال در درس ادبيات و زبان ‌فارسي پاسخ داده‌اند؟

آزمون 3 شهريور 90

87

88

89

90

ميانگين تراز دانش‌آموزان

 در آزمون‌هاي کانون

6

7

6

7

6

7000

5

6

5

6

4

6000

4

5

4

5

 

5500

3

4

4

4

 

5000

 

هر کدام از دانش‌آموزان در کنکورهاي سراسري چهار سال اخير از هر 10 سؤال به چند سؤال در درس عربي پاسخ داده‌اند؟

آزمون 3 شهريور 90

87

88

89

90

ميانگين تراز دانش‌آموزان

در آزمون‌هاي کانون

8

8

7

8

7

7000

5

6

6

6

6

6000

4

4

4

4

 

5500

3

3

3

3

 

5000

 

هر کدام از دانش‌آموزان در کنکورهاي سراسري چهار سال اخير از هر 10 سؤال به چند سؤال در درس دين و زندگي پاسخ داده‌اند؟

آزمون 3 شهريور 90

87

88

89

90

ميانگين تراز دانش‌آموزان

در آزمون‌هاي کانون

7

7

7

7

6

7000

5

6

6

6

4

6000

5

6

5

5

 

5500

4

5

4

4

 

5000

 

هر کدام از دانش‌آموزان در کنکورهاي سراسري چهار سال اخير از هر 10 سؤال به چند سؤال در درس زبان‌انگليسي پاسخ داده‌اند؟

آزمون 3 شهريور 90

87

88

89

90

ميانگين تراز دانش‌آموزان

 در آزمون‌هاي کانون

7

7

7

7

7

7000

6

6

6

5

5

6000

5

5

5

4

 

5500

4

4

4

3

 

5000

 تحليل آماري آزمون 3 شهريور سال چهارم

درصد شرکت‌کنندگان از کل (16418)

تعداد شرکت‌کنندگان

درصد سؤالات دام‌دار(گزينه‌هاي غيرپاسخ که بيش از 10% پاسخ داده‌اند)

تعداد شرکت‌کنندگاني که به 100% سؤالات پاسخ صحيح داده‌اند 

ميانگين درصد کل شرکت‌کنندگان

تعداد سؤال

نام درس

100%

16418

30

45 نفر

44%

10

ادبيات و زبان‌ فارسي 3

11%

1956

30

9 نفر

21%

10

زبان و ادبيات فارسي پيش‌دانشگاهي (نگاه به آينده)

92%

15163

40

89 نفر

36%

10

ادبيات فارسي 2

100%

16418

30

370 نفر

33%

10

عربي 3

99%

16417

27

97 نفر

40%

30

دين و زندگي 2 و 3 (منتخب از سؤالات کتاب زرد عمومي)

100%

16418

30

570 نفر

36%

10

زبان‌انگليسي 3

19%

3124

20

57 نفر

25%

10

زبان‌انگليسي پيش‌دانشگاهي (نگاه به آينده)

85%

14015

20

1201 نفر

50%

10

زبان‌انگليسي 2

 

 

بررسي و تحليل درس‌هاي عمومي سال سوم در آزمون 3 شهريور

در دو گزارش ذيل به بررسي سيستم دهدهي آزمون 3 شهريور و مقايسه‌ي آن با کنکور سراسري و هم‌چنين ديگر گزارش‌هاي آماري اين آزمون پرداخته مي‌شود. در اين آزمون درس عربي 3 دشوار و درس زبان‌انگليسي 2 ساده ارزيابي مي‌شود. به‌ترتيب درصد ميزان شرکت‌کنندگان در درس‌هاي نگاه به آينده (زبان فارسي3، عربي 3 و زبان‌انگليسي 3) 11%، 12% و 5/17% مي‌باشد.

سيستم دهدهي آزمون 3 شهريور سال سوم

http://kanoon.ir/CuteSoft_Client/CuteEditor/Images/anchor.gifهر کدام از دانش‌آموزان در کنکورهاي سراسري چهار سال اخير از هر 10 سؤال به چند سؤال در درس ادبيات و زبان ‌فارسي پاسخ داده‌اند؟

آزمون 3 شهريور 90

87

88

89

90

ميانگين تراز دانش‌آموزان

 در آزمون‌هاي کانون

7

7

6

7

6

7000

5

6

5

6

4

6000

4

5

4

5

 

5500

3

4

4

4

 

5000

 

هر کدام از دانش‌آموزان در کنکورهاي سراسري چهار سال اخير از هر 10 سؤال به چند سؤال در درس عربي پاسخ داده‌اند؟

آزمون 3 شهريور 90

87

88

89

90

ميانگين تراز دانش‌آموزان

 در آزمون‌هاي کانون

8

8

7

8

7

7000

6

6

6

6

6

6000

4

4

4

4

 

5500

3

3

3

3

 

5000

 

هر کدام از دانش‌آموزان در کنکورهاي سراسري چهار سال اخير از هر 10 سؤال به چند سؤال در درس دين و زندگي پاسخ داده‌اند؟

آزمون 3 شهريور 90

87

88

89

90

ميانگين تراز دانش‌آموزان

در آزمون‌هاي کانون

7

7

7

7

6

7000

6

6

6

6

4

6000

5

6

5

5

 

5500

4

5

4

4

 

5000

 

هر کدام از دانش‌آموزان در کنکورهاي سراسري چهار سال اخير از هر 10 سؤال به چند سؤال در درس زبان‌انگليسي پاسخ داده‌اند؟

آزمون 3 شهريور 90

87

88

89

90

ميانگين تراز دانش‌آموزان

 در آزمون‌هاي کانون

9

7

7

7

7

7000

7

6

6

5

5

6000

7

5

5

4

 

5500

6

4

4

3

 

5000

 

 تحليل آماري آزمون 3 شهريور سال سوم

درصد شرکت‌کنندگان از کل (5831)

تعداد شرکت‌کنندگان

درصد سؤالات دام‌دار

(گزينه‌هاي غيرپاسخ که بيش از 10% پاسخ داده‌اند)

تعداد شرکت‌کنندگاني که به 100% سؤالات پاسخ صحيح داده‌اند 

ميانگين درصد کل شرکت‌کنندگان

تعداد سؤال

نام درس

100%

5831

60

32 نفر

43%

10

ادبيات فارسي 2

11%

644

20

ـــ

24%

10

زبان فارسي 3 (نگاه به آينده)

94%

5497

40

38 نفر

48%

10

زبان فارسي 2

100%

5831

50

144 نفر

40%

10

عربي 2

12%

721

ـــ

7 نفر

10%

10

عربي 3 (نگاه به آينده)

88%

5189

30

30 نفر

34%

10

عربي 2

99%

5830

50

105 نفر

44%

10

دين و زندگي 2

100%

5831

10

499 نفر

56%

10

زبان‌انگليسي 2

5/17%

1023

20

58 نفر

44%

10

زبان‌انگليسي 3 (نگاه به آينده)

87%

5127

10

673 نفر

64%

10

زبان‌انگليسي 2

 

 

 

 

  

 

 

 

منبع :