تحلیل آزمون 5 اسفند - دوم انسانی

.

تحلیل آزمون 5 اسفند - دوم انسانی

«گزارش تحليل آماري سال دوم انساني»

 

تحلیل آزمون 5 اسفند - دوم انسانیدوست خوب پرتلاشم سلام؛

خواهر و برادر عزيزم دوم دبيرستاني‌ام، مقطع شما بسيار حساس و سرنوشت‌ساز است چرا که زمان زيادي تا کنکور داريد و فرصت مطالعه‌تان زياد است. پس از همين حالا هم شروع کنيد نه تنها دير نيست بلکه زود هم به فکر افتاديد. اگر درس‌هاي سال دوم و سوم را خوب بخوانيد باعث مي‌شود در سال کنکور فشار کم‌تري را تحمل کنيد.

توصيه:

- فعاليت‌هاي جانبي خود را زياد کنيد مثل شعر خواندن. تست‌هاي قرابت معنايي در کنکور دقيقاً عين کتاب نيستند و شعر خواندن، کمک زيادي در تست‌هاي قرابت معنايي به شما مي‌کند.

- سعي کنيد با شرکت در کلاس‌هاي جبراني خصوصاً عربي، زبان و رياضي خود را از پايه قوي کنيد.

 

و اما درس‌هاي آمار و مدل‌سازي و عربي

عربي:

ما در اين آزمون مبحث عدد و افعال ناقصه را مورد بررسي قرار داده‌ايم، سعي کنيد اين آزمون را پس از برگزاري با دقت بررسي کنيد، چون در بخش عدد سؤالات ترکيبي با اعراب فرعي هم در نظرمان بوده است در رابطه با افعال ناقصه هم اين اهميت مطرح است که بخش اول از نواسخ است و اگر آن‌را خوب بياموزيد و نکات آن را خوب در ذهن خود تثبيت کنيد چون قطعاً در درس‌هاي آينده حتماً تست‌هاي ترکيبي از اين بخش را خواهيد ديد.

 

آمار و مدل‌سازي:

معمولاً داوطلباني رشته‌ي علوم انساني از دروس رياضي دوري مي‌کنند ولي درس آمار و مدل‌سازي با توجه به اين‌که تعداد فرمول‌هاي کمي دارد و بيش‌تر مفهومي مي‌باشد، قابليت اين را دارد که در کنکور تراز داوطلب را بالا ببرد. بايد توجه داشت که هر ساله 4 تا 5 سؤالات (تقريباً 20%) رياضي اين گروه از اين درس مي‌باشد.

در اين ازمون دانش‌آموزان در صورتي که به‌طور کامل جمع‌بندي آزمون را انجام دهند تسلط خوبي بر روي فصل 6 پيدا خواهند کرد.

براي اين‌که بتوانيد در تست زدن سؤالات اين درس مهارت پيدا کنيد بايد تيپ‌هاي مختلف سؤالات را قبل آزمون کار کنيد که بهترين کتاب راي شما کتاب آبي کانون مي‌باشد.

نکته:

آبي: مطابق و استاندارد، سبز: يک واحد دشوار براي تراز 6000 و 7000 و يا يک واحد ساده‌تر براي تراز 5500 و 5000 ،زرد: يک واحد دشوار براي تراز 5000

قرمز: دو واحد دشوار يا ساده، مشکي: بيش‌ از دو واحد دشوار يا ساده

 

و اما وضعيت دشواري آزمون 5 اسفند (درس به درس)

 

نام درس

ميانگين درصد

پس از برگزاري

تعداد افرادي که اين درس را 100% زده‌اند.

ميانگين درصد سؤالات دام‌دار

(گزينه‌هاي غيرپاسخ که بيش از 10% پاسخ داده‌اند)

سيستم ده‌دهي

7000

6000

5500

5000

7

5

4

3

عربي (عادي)

11%

1

35%

5

3

2

1

عربي (موازي)

11%

1

30%

6

3

2

1

جمع کل

5

3

2

1

درس عربي در مجموع براي همه‌ي بازه‌هاي ترازي دشوار بوده است.

 

 

 

نام درس

ميانگين درصد

پس از برگزاري

تعداد افرادي که اين درس را 100% زده‌اند.

ميانگين درصد سؤالات دام‌دار

(گزينه‌هاي غيرپاسخ که بيش از 10% پاسخ داده‌اند)

سيستم ده‌دهي

7000

6000

5500

5000

7

5

4

3

اقتصاد (عادي)

27%

1

40%

8

5

4

3

اقتصاد (موازي)

24%

2

40%

7

5

4

2

جمع کل

7

5

4

3

درس اقتصاد در مجموع مطابق سيستم ده‌دهي بوده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نام درس

ميانگين درصد

پس از برگزاري

تعداد افرادي که اين درس را 100% زده‌اند.

ميانگين درصد سؤالات دام‌دار

(گزينه‌هاي غيرپاسخ که بيش از 10% پاسخ داده‌اند)

سيستم ده‌دهي

7000

6000

5500

5000

7

5

4

3

تاريخ ادبيات (عادي)

15%

6

25%

6

5

3

2

تاريخ ادبيات(موازي)

28%

5

20%

8

6

5

3

جمع کل

7

6

4

2

براي دو بازه‌ي 7000 و 5500 کاملا مطابق ولي براي تراز 6000 و 5000، 1 واحد سخت‌تر بوده است.

 

 

 

نام درس

ميانگين درصد

پس از برگزاري

تعداد افرادي که اين درس را 100% زده‌اند.

ميانگين درصد سؤالات دام‌دار

(گزينه‌هاي غيرپاسخ که بيش از 10% پاسخ داده‌اند)

سيستم ده‌دهي

7000

6000

5500

5000

8

6

4

2

تاريخ

22%

5

40%

8

5

4

2

براي سه بازه‌ي 7000 و 5500 و 5000 مطابق سيستم ولي براي تراز 6000، يک واحد سخت‌تر بوده است.

 

 

 

 

نام درس

ميانگين درصد

پس از برگزاري

تعداد افرادي که اين درس را 100% زده‌اند.

ميانگين درصد سؤالات دام‌دار

(گزينه‌هاي غيرپاسخ که بيش از 10% پاسخ داده‌اند)

سيستم ده‌دهي

7000

6000

5500

5000

8

6

5

3

جغرافيا

19%

1

65%

6

3

3

2

درس جغرافيا براي 3 بازه‌ي ترازي 7000، 6000 و 5500 بيش از دو واحد سخت‌تر بوده است ولي براي تراز 5000، 1 واحد و در کل جغرافيا سخت بوده است.

 

 

 

 

نام درس

ميانگين درصد

پس از برگزاري

تعداد افرادي که اين درس را 100% زده‌اند.

ميانگين درصد سؤالات دام‌دار

(گزينه‌هاي غيرپاسخ که بيش از 10% پاسخ داده‌اند)

سيستم ده‌دهي

7000

6000

5500

5000

8

6

5

4

جامعه‌شناسي

37%

41

50%

8

7

6

4

براي بازه‌ي 7000 و 5000 کاملا مطابق با سيستم ده دهي ولي براي تراز 6000 و 55000 يک واحد ساده‌تر بوده است.

 

 

 

 

نام درس

ميانگين درصد

 پس از برگزاري

تعداد افرادي که اين درس را 100% زده‌اند.

ميانگين درصد سؤالات دام‌دار

(گزينه‌هاي غيرپاسخ که بيش از 10% پاسخ داده‌اند)

سيستم ده‌دهي

7000

6000

5500

5000

6

5

4

3

آمار و ‌مدل‌سازي

14%

2

70%

4

3

3

2

 

براي 2 بازه‌ي ترازي 7000 و 6000 ، 2 واحد سخت‌تر ولي براي دو بازه‌ي ديگر، 1 واحد سخت بوده است.

 


و اما دوستان خوبم چرا سراغي از دروس عمومي نمي‌گيريد؟

 

 

تا کنون درباره‌ي درس‌هاي عمومي با شما صحبت نکرده‌ بوديم ولي در اين آزمون مي‌خواهيم درس‌هاي عمومي را نيز بررسي کنيم.

براي مطالعه‌ي درس‌هاي عمومي مي‌توانيد: 1- کتاب دوسالانه‌ي  دين و زندگي و زبان انگليسي و ادبيات عمومي 2- نمونه سؤالات امتحاني استفاده کنيد.

 

 

نام درس

ميانگين درصد

 پس از برگزاري

تعداد افرادي که اين درس را 100% زده‌اند.

ميانگين درصد سؤالات دام‌دار

(گزينه‌هاي غيرپاسخ که بيش از 10% پاسخ داده‌اند)

سيستم ده‌دهي

7000

6000

5500

5000

7

5

4

3

ادبيات و زبان فارسي

30%

1

45%

8

5

4

3

 

براي سه بازه‌ي ترازي آخر کاملاً مطابق سيستم ده دهي ولي براي تراز 7000 يک واحد ساده‌تر بوده است.

 

 

 

 

 

نام درس

ميانگين درصد

 پس از برگزاري

تعداد افرادي که اين درس را 100% زده‌اند.

ميانگين درصد سؤالات دام‌دار

(گزينه‌هاي غيرپاسخ که بيش از 10% پاسخ داده‌اند)

سيستم ده‌دهي

7000

6000

5500

5000

7

6

5

3

دين و زندگي

19%

3

90%

6

4

3

2

 

براي دو بازه‌ي ترازي  6000 و 5000، 2 واحد سخت‌تر ولي براي تراز 7000 و 5000 1 واحد سخت بوده است.

 

 

 

 

 

 

نام درس

ميانگين درصد

 پس از برگزاري

تعداد افرادي که اين درس را 100% زده‌اند.

ميانگين درصد سؤالات دام‌دار

(گزينه‌هاي غيرپاسخ که بيش از 10% پاسخ داده‌اند)

سيستم ده‌دهي

7000

6000

5500

5000

8

7

6

5

زبان انگليسي

26%

5

15%

8

5

5

3

 

براي 2 بازه‌ي ترازي  6000 و 5000 ، 2 واحد سخت‌تر و براي تراز 5500، 1 واحد ولي براي تراز 7000 کاملاً مطابق سيستم ده‌دهي بوده است.

 

 

شوارترين و آسان‌ترين سؤالات:

با توجه به جدول زير شما مي‌توانيد بفهميد که کدام سؤال در هر درس ساده و کدام سؤال سخت‌تر بوده است و هم‌چنين درصد پاسخ‌گويي به آن سؤال را مشاهده مي‌کنيد.

نام درس

آسان‌ترين سؤال کدام بوده؟

ميانگين درصد آسان‌ترين سؤال

سخت‌ترين سؤال کدام بوده؟

ميانگين درصد سخت‌ترين سؤال

ادبيات و زبان فارسي

6

56%

12

8%

عربي (عادي)

23

42%

36 و 38

4%

عربي (موازي)

41

43%

44

4%

دين و زندگي

65

58%

62

5%

زبان انگليسي

71

60%

85

12%

اقتصاد (عادي)

92

60%

100

6%

اقتصاد (موازي)

127

65%

126

5%

تاريخ ادبيات (عادي)

132

46%

145

10%

تاريخ ادبيات (موازي)

153

58%

161

16%

تاريخ

177

56%

187

8%

جغرافيا

207

53%

206

3%

جامعه‌شناسي

211

55%

220

25%

آمار و مدل‌سازي

226

59%

229

9%

 

 

 

 

دوستان عزيز شما مي‌توانيد چنان‌چه انتقاد، پيشنهاد و راهکاري در بهبود  روند توليد آزمون و ارائه‌ي تحليلي بهتر و کامل‌تر داشته باشيد با شماره‌ي 66962400 ـ 021 (داخلي  165 «فيروزي»  و 145 «خانم اصغري») و يا به آدرس اينترنتي  l_firuzi@yahoo.com  و asghari_najmeh@yahoo.com ارسال نماييد.

 

منبع :