چرا چند از ده؟

آیا تا به حال برای شما پیش آمده است در دو آزمون متوالی در یک درس خاص با وجود افزایش نمره، ترازتان در آن درس کاهش یابد؟

چرا چند از ده؟

آیا تا به حال برای شما پیش آمده است در دو آزمون متوالی در یک درس خاص با وجود افزایش نمره، ترازتان در آن درس کاهش یابد؟

این مسئله دو دلیل دارد. با توجه به این‌که تراز به دو عامل سطح دشواری سؤالات و جامعه‌ی آماری وابسته است با وجود افزایش درصد، امکان کاهش تراز وجود دارد. می‌توان گفت در رقابت با خود و مقایسه‌ی خودتان با وضعیت قبلی‌تان، تراز نمی‌تواند معیار جامع و دقیقی باشد؛ ازاین‌رو می‌توان به نمره‌ی درس‌ها رجوع کرد.

برای ملموس‌تر شدن موضوع از سیستم ده‌دهی و به‌عبارتی «چند از ده» استفاده می‌کنیم؛ یعنی به جای این‌که بگوییم در درس مورد نظر 63 درصد پاسخ‌گو بوده‌ام، می‌گوییم به 6 سؤال از 10 سؤال پاسخ صحیح داده‌ام! قابل درک بودن و آسان بودن این معیار کار هدف‌گذاری را ساده‌تر می‌کند. مثلاً من در این آزمون در درس فارسی به 5 سؤال پاسخ صحیح داده‌ام و هدف‌گذاری می‌کنم با یک برنامه‌ی مشخص در آزمون بعد به 7 سؤال پاسخ صحیح دهم.

به دو نکته توجه کنید:

  • برای هر آزمون دو درس را انتخاب کنید.

  • برای هر درس در هر آزمون افزایش 2 سؤال منطقی است.