تحلیل آزمون 5 اسفند - چهارم دبیرستان - دروس عمومی واختصاصی رشته انسانی

.

تحلیل آزمون 5 اسفند - چهارم دبیرستان - دروس عمومی واختصاصی رشته انسانی

دوستان عزيز کانوني سلام :

در اين آ‍زمون مطالعه‌ي درس‌هاي نيم‌سال دوم سال چهارم با دو هشتم  پيشروي ادامه خواهند داشت.

پيشروي زوج کتاب‌ها با يک هفتم  پيشروي دنبال مي‌شود. دقت کنيد که از آزمون قبل زوج کتاب‌ها جابه‌جا شده‌اند. دانش‌آموزان ‌بايد از هر زوج کتاب، يکي را انتخاب و مطالعه کنند و در آزمون به سؤالات همان کتاب پاسخ دهند.

در آزمون بعد نيمي از نيم‌سال دوم سال چهارم به اتمام مي‌رسد. هدف آن است که قبل از دوران نوروز و آغاز دوره‌ي طلايي خاطر دانش‌آموزان از مباحث نيم‌سال دوم سال چهارم آسوده شود تا با آرامش خيال به مطالعه‌ي مجدد درس‌هاي پايه و درس‌هاي نيم‌سال اول سال چهارم بپردازند. در واقع مي‌توان آزمون 19 اسفند را مقدمه‌چيني براي دوران طلايي نوروز محسوب کرد.

در آزمون بعدي درس عربي عمومي به طور کامل به اتمام مي‌رسد.

و اما سطح دشواري آزمون امروز :

تراز آزمون هاي کانون

رياضي

در کنکور سراسري

5اسفند

90

89

88

87

7000

4

3

3

4

5

6000

2

2

2

2

3

5500

1

1

1

1

2

5000

1

1

1

1

1

درس رياضي آسان بوده است.

تراز آزمون هاي کانون

اقتصاد

در کنکور سراسري

5اسفند

90

89

88

87

7000

8

7

6

7

7

6000

6

5

4

6

5

5500

5

4

3

5

5

5000

3

3

2

4

3

سطح دشواري اقتصاد کاملاً هم‌سطح کنکور است.

تراز آزمون هاي کانون

ادبيات تخصصي

در کنکور سراسري

5اسفند

90

89

88

87

7000

7

7

8

7

7

6000

4

4

5

5

5

5500

2

3

3

3

3

5000

1

2

2

2

2

سطح دشواري ادبيات تخصصي هم‌سطح کنکور است.

تراز آزمون هاي کانون

عربي تخصصي

در کنکور سراسري

5اسفند

90

89

88

87

7000

6

8

9

8

6

6000

4

5

6

4

4

5500

2

4

4

3

2

5000

1

2

2

1

1

سطح دشواري عربي تخصصي دقيقاً هم‌سطح کنکور 90 بوده است.

تراز آزمون هاي کانون

تاريخ و جغرافيا 

در کنکور سراسري

5اسفند

90

89

88

87

7000

4

5

5

6

6

6000

3

3

3

4

4

5500

2

2

3

3

3

5000

1

2

2

2

2

تاريخ و جغرافيا آسان بوده است.

 

 

 

 

 

تراز آزمون هاي کانون

علوم اجتماعي

در کنکور سراسري

5اسفند

90

89

88

87

7000

8

8

9

7

8

6000

6

6

7

6

6

5500

5

5

5

5

5

5000

4

4

4

4

3

سطح دشواري علوم اجتماعي متعادل است.

 

 

 

تراز آزمون هاي کانون

فلسفه و منطق

در کنکور سراسري

5اسفند

90

89

88

87

7000

8

8

8

9

9

6000

6

6

6

7

7

5500

5

5

4

6

6

5000

4

4

3

4

4

براي بازه‌ي 6000 و 7000 فلسفه و منطق آسان‌تر از کنکور است.

 

 

تراز آزمون هاي کانون

روانشناسي

در کنکور سراسري

5اسفند

90

89

88

87

7000

7

9

9

9

8

6000

5

7

7

7

7

5500

4

6

6

5

6

5000

3

5

5

4

4

سطح دشواري روانشناسي کاملاً هم‌سطح کنکور است.

ارزيابي کلي: دروس عمومي مشترک رياضي، تجربي و انساني (دين و زندگي و زبان‌انگليسي) کاملاً متعادل ارزيابي مي‌شود.

گزارش اول: سيستم دهدهي آزمون 5 اسفند سال چهارم انساني

هر کدام از دانش‌آموزان در کنکورهاي سراسري چهار سال اخير از هر 10 سؤال به چند سؤال در درس دين و زندگي پاسخ داده‌اند؟

ميانگين تراز دانش‌آموزان در  آزمون‌هاي کانون

88

89

90

آزمون 5 اسفند 90

7000

7

7

7

6

6000

5

5

6

5

5500

4

4

4

4

5000

2

3

3

3

 

 

هر کدام از دانش‌آموزان در کنکورهاي سراسري چهار سال اخير از هر 10 سؤال به چند سؤال در درس زبان‌انگليسي پاسخ داده‌اند؟

ميانگين تراز دانش‌آموزان در  آزمون‌هاي کانون

88

89

90

آزمون 5 اسفند 90

7000

5

6

5

5

6000

3

3

3

3

5500

2

2

2

1

5000

1

1

1

1

 

 

گزارش دوم: تحليل آماري آزمون 5 اسفند سال چهارم انساني


نام درس

تعداد سؤال

ميانگين درصد کل  شرکت‌کنندگان

تعداد شرکت‌کنندگاني که به 100% سؤالات پاسخ صحيح داده‌اند

تعداد سؤالات دام‌دار (گزينه‌هاي غيرپاسخ که بيش از 10% پاسخ داده‌اند)

دين و زندگي پيش‌دانشگاهي

10

37

208

3

دين و زندگي 3 (زوج کتاب با دين و زندگي 2)

10

23

14

5

دين و زندگي 2 (زوج کتاب با دين و زندگي 3)

10

23

8

3

زبان‌انگليسي

20

9

3

ــــــــ

 

 

برنامه‌ي تمرين از کتاب آبي «چهار درس در چهار کتاب» در آزمون 19 اسفند

 

دين و زندگي کنکور       (کد کتاب: 5005)

زبان‌انگليسي سال سوم و چهارم دبيرستان (کد کتاب: 5035)

تعداد  تست‌ها

1- دين و زندگي پيش‌دانشگاهي: 1527 تا 1608

2- دين و زندگي 3: 936 تا 1050

3- دين و زندگي 2: 308 تا 371

کليه‌ي تست‌هاي کنکور سراسري کتاب آبي

80 تست

1- سؤالات تأليفي: 1030 تا 1131 / 1207 تا 1216 / 1242 تا 1351 / 1417 تا 1426

2- سؤالات کنکور: 1132 تا 1206 / 1352 تا 1416

کليه‌ي تست‌هاي کنکور سراسري کتاب آبي

110تست

385

تست

 

 

 

 

 

 

 

 

منبع :