تحلیل آزمون 21 بهمن - دوم انسانی

.

تحلیل آزمون 21 بهمن - دوم انسانی

دوست خوب پرتلاشم سلام؛

شعار ما کانوني‌ها

«نيم‌سال دوم آغازي مهم‌تر»

دوستان سال دومي، شما که سال آينده به مقطع سال سوم مي‌رويد و بعد از آن سال چهارم (سال آخر و سرنوشت‌ساز)، توصيه‌هايي براي شما داريم:

1- خود را به درس خواندن عادت دهيد.

2- براي مطالعه‌ي خود هدف‌گذاري کنيد. (با هدف بالا بردن معدل)

3- براي درس‌هاي رياضي، عربي و ‌ خود فکري کنيد.

4- مفهومي و تشريحي بخوانيد.

وضعيت دشواري آزمون 21 بهمن

 

سال دوم انساني

نام درس

ميانگين درصد

پس از برگزاري

تعداد افرادي که اين درس را 100% زده‌اند.

ميانگين درصد سؤالات دام‌دار

(گزينه‌هاي غيرپاسخ که بيش از 10% پاسخ داده‌اند)

سيستم ده‌دهي

7000

6000

5500

5000

7

5

4

3

عربي (2)

24%

3

40%

6

3

3

2

درس عربي براي سه بازه‌ي ترازي 7000و 5500 و 5000 يک واحد سخت‌تر ولي براي تراز 6000 دو واحد سخت‌تر بوده است. در نتيجه درس عربي مانند آزمون‌هاي قبل همچنان سخت بوده است و پيش‌نهاد ما براي اين درس تکرار و هدف‌گذاري صحيح مي‌باشد.

 

سال دوم انساني

نام درس

ميانگين درصد

پس از برگزاري

تعداد افرادي که اين درس را 100% زده‌اند.

ميانگين درصد سؤالات دام‌دار

(گزينه‌هاي غيرپاسخ که بيش از 10% پاسخ داده‌اند)

سيستم ده‌دهي

7000

6000

5500

5000

7

5

4

3

اقتصاد

21%

3

40%

6

3

2

2

براي دو بازه‌ي 6000 و 5500 دو واحد سخت‌تر ولي براي 2 بازه‌ي 7000 و 5000 يک واحد سخت‌تر بوده است. لذا درس اقتصاد در اين آزمون نسبت به مصوب سخت‌تر بوده است و همان‌طور که مي‌دانيد اين درس با توجه به ويژگي آن در کنکور سراسري بايد مورد بررسي بيش‌تري قرار گيرد.

پيش‌بيني و توضيحات قبل از برگزاري آزمون توسط ويراستار استاد (آقاي علي نوري)

با آرزوي توفيق براي شما دانش‌آموزان گرامي، لازم است درباره‌ي درس اقتصاد به اين نکته‌ي مهم توجه داشته باشيد که اين درس فقط در سال دوم دبيرستان تدريس مي‌شود و چون يکي از منابع مهم و مؤثر در قبولي در آزمون سراسري دانشگاه مي‌باشد، توصيه مي‌شود با دقت بيش‌تري مورد مطالعه قرار گيرد هم‌چنين، زيرنويس کتاب که در سال دوم مورد آزمون قرار نمي‌گيرد، در کنکور از منابع طرح سؤال مي‌باشد به همين علت در آزمون‌هاي قلم‌چي از زيرنويس‌ها سؤال مطرح مي‌شود. در ازمون 21 بهمن 90 از سؤالات مفهومي و مسائل مشابه سؤالات آزمون سراسري استفاده شده و داوطلبان کوشا مي‌توانند 70% سؤالات را پاسخ دهند ضمناً دانش‌آموزان متوسط مي‌توانند 40% سؤالات را پاسخ دهند. پيش‌بيني مي‌شود ميانگين درس اقتصاد دانش‌آموزان 20% باشد.

توصيه‌ي ما اين است که سؤالات را به دقّت بخوانيد و بعد پاسخ دهيد زيرا خيلي از پاسخ‌هاي غلط شما به علت فهم غلط از سؤال است.

و امّا بعد از برگزاري

ميانگين پيش‌بيني شده اين درس قبل از برگزاري کاملا با ميانگين بعد از برگزاري مطابقت داشته است.

 

سال دوم انساني

نام درس

ميانگين درصد

پس از برگزاري

تعداد افرادي که اين درس را 100% زده‌اند.

ميانگين درصد سؤالات دام‌دار

(گزينه‌هاي غيرپاسخ که بيش از 10% پاسخ داده‌اند)

سيستم ده‌دهي

7000

6000

5500

5000

7

5

4

3

تاريخ ادبيات

27%

4

35%

7

5

2

1

براي دو بازه‌ي 7000 و 6000 کاملا مطابق ولي براي تراز 5500 يک واحد و تراز 5000 دو واحد سخت‌تر بوده

 

سال دوم انساني

نام درس

ميانگين درصد

پس از برگزاري

تعداد افرادي که اين درس را 100% زده‌اند.

ميانگين درصد سؤالات دام‌دار

(گزينه‌هاي غيرپاسخ که بيش از 10% پاسخ داده‌اند)

سيستم ده‌دهي

7000

6000

5500

5000

8

6

4

2

تاريخ

27%

2

50%

8

5

3

2

براي بازه‌ي 7000 و 5000 مطابق سيستم ولي تراز براي 6000 و 5500 يک واحد سخت‌تر بوده است.

 

سال دوم انساني

نام درس

ميانگين درصد

پس از برگزاري

تعداد افرادي که اين درس را 100% زده‌اند.

ميانگين درصد سؤالات دام‌دار

(گزينه‌هاي غيرپاسخ که بيش از 10% پاسخ داده‌اند)

سيستم ده‌دهي

7000

6000

5500

5000

8

6

5

3

جغرافيا

31%

2

55%

6

4

4

2

درس جغرافيا در اين آزمون در مجموع سخت بوده است.

 

سال دوم انساني

نام درس

ميانگين درصد

پس از برگزاري

تعداد افرادي که اين درس را 100% زده‌اند.

ميانگين درصد سؤالات دام‌دار

(گزينه‌هاي غيرپاسخ که بيش از 10% پاسخ داده‌اند)

سيستم ده‌دهي

7000

6000

5500

5000

8

6

5

4

جامعه‌شناسي

36%

10

50%

7

6

5

3

براي بازه‌ي 6000 و 5500 کاملا مطابق با سيستم ده دهي ولي براي تراز 7000 و 5000 يک واحد سخت‌تر بوده است.

 

سال دوم انساني

نام درس

ميانگين درصد

 پس از برگزاري

تعداد افرادي که اين درس را 100% زده‌اند.

ميانگين درصد سؤالات دام‌دار

(گزينه‌هاي غيرپاسخ که بيش از 10% پاسخ داده‌اند)

سيستم ده‌دهي

7000

6000

5500

5000

6

5

4

3

آمار و ‌مدل‌سازي

26%

5

20%

6

5

3

3

براي سه بازه‌ي ترازي 7000، 6000 و 5000 کاملا مطابق سيستم ده دهي ولي براي تراز 5500 يک واحد سخت‌تر بوده است.

 

دشوارترين و آسان‌ترين سؤالات:

با توجه به جدول زير شما مي‌توانيد بفهميد که کدام سؤال در هر درس ساده و کدام سؤال سخت‌تر بوده است و هم‌چنين درصد پاسخ‌گويي به آن سؤال را مشاهده مي‌کنيد.

نام درس

آسان‌ترين سؤال کدام بوده؟

ميانگين درصد آسان‌ترين سؤال

سخت‌ترين سؤال کدام بوده؟

ميانگين درصد سخت‌ترين سؤال

عربي (2)

21

46%

37

6%

اقتصاد

76

58%

81و80

6%

تاريخ ادبيات

100

54%

106

10%

تاريخ

111

63%

118

8%

جغرافيا

149

70%

142

6%

جامعه‌شناسي

156

48%

153

12%

آمار و مدل‌سازي

164

51%

162

7%

 

 

 

گروه  آزمون‌هاي سال دوم و سوم انساني 66962400 ـ 021 (داخلي  165) 

منبع :