تحلیل آزمون 7 بهمن - سوم انسانی

.

تحلیل آزمون 7 بهمن - سوم انسانی
 

«گزارش تحليل آماري آزمون 7 بهمن سال سوم انساني»

 

دوست خوب پرتلاشم سلام؛

 

 

هشتمين آزمون را نيز پشت سر گذاشته‌ و وارد نيم‌سال دوم شده‌ايد.

ولي هم‌چنان در بعضي از دروس ضعف داريد، يکي از دروسي که اکثر شما با مشکل رو‌به‌رو هستيد درس عربي مي‌باشد و در تحليل اين دفعه‌ي آزمون کمي در مورد اين درس توصيه‌هايي به شما داريم:

1- در هر آزمون به‌طور متوسط 2 سؤال عيناً از آزمون قبل (نگاه به گذشته) و 2 سؤال از کنکور سال‌هاي گذشته (از کتاب آبي) گنجانده مي‌شود و شما با مطالعه‌ي آزمون قبل و کتاب آبي به راحتي مي‌توانيد به اين سؤال‌ها پاسخ صحيح و درست دهيد.

2- براي خوب به خاطر سپردن عربي بايد آن را پيوسته مطالعه کرد، زيرا عربي مثل زبان انگليسي يا هر زبان ديگري براي يادگيري، نياز به تمرين و ممارست دارد.

 پس از هر کلاس عربي درس مربوط به آن را همان روز دوره کنيد تا مطالب در ذهن­تان به خوبي تثبيت شوند. از خواندن و حفظ کردن کلمات آغاز کنيد چون اگر بر قواعد تسلط نداريد، با دانستن معاني کلمات در اغلب موارد مي توانيد نقش آن ها را در جمله بيابيد.

3- راه ديگر براي ياد گرفتن قواعد و آسان نمودن آن­ها حل تمارين کتاب دوباره و چند باره است، درست مانند درس رياضي که با حل تمرين هاي بسيار در آن مهارت پيدا مي­کنيد، در عربي نيز با تمرين کردن و يادگرفتن قواعد با مثال قواعد را به خوبي مي­آموزيد.

 لازم به ذکر است که سؤالات آزمون ها چيزي خارج از کتاب نيست و متفاوت بودن جملات دليل بر سختي آن­ها نيست.

 

وضعيت دشواري آزمون 7 بهمن

 

سال سوم انساني

نام درس

ميانگين درصد پس از برگزاري

بارم مبحث

اين آزمون

تعداد افرادي که اين درس را 100% زده‌اند.

ميانگين درصد سؤالات دام‌دار

(گزينه‌هاي غيرپاسخ که بيش از 10% پاسخ داده‌اند)

سيستم ده‌دهي

7000

6000

5500

5000

7

5

4

3

زبان فارسي

35%

5/9 نمره

13

40%

8

5

4

3

ادبيات فارسي

38%

75/10 نمره

23

40%

8

5

4

3

ميانگين ده‌دهي ادبيات عمومي

8

5

4

3

در مجموع درس ادبيات عمومي براي همه‌ي بازه‌هاي ترازي متعادل ارزيابي مي‌شود.

 

 

سال سوم انساني

نام درس

ميانگين درصد

پس از برگزاري

بارم مبحث

اين آزمون

تعداد افرادي که اين درس را 100% زده‌اند.

ميانگين درصد سؤالات دام‌دار

(گزينه‌هاي غيرپاسخ که بيش از 10% پاسخ داده‌اند)

سيستم ده‌دهي

7000

6000

5500

5000

7

5

3

2

عربي (3)

20%

75/9 نمره

2

40%

6

4

2

1

درس براي هر چهاربازه‌ي ترازي 1 واحد سخت‌تر بوده است.


 

سال سوم انساني

نام درس

ميانگين درصد پس از برگزاري

بارم مبحث

اين آزمون

تعداد افرادي که اين درس را 100% زده‌اند.

ميانگين درصد سؤالات دام‌دار

(گزينه‌هاي غيرپاسخ که بيش از 10% پاسخ داده‌اند)

سيستم ده‌دهي

7000

6000

5500

5000

6

4

2

1

رياضي

11%

5/11 نمره

3%

15%

5

2

1

1

اين درس براي بازه‌ي ترازي 6000، 2 واحد نسبت مصوب سخت‌تر بوده است و براي بقيه‌ي ترازها متعادل بوده است.

 

سال سوم انساني

نام درس

ميانگين درصد پس از برگزاري

بارم مبحث

اين آزمون

تعداد افرادي که اين درس را 100% زده‌اند.

ميانگين درصد سؤالات دام‌دار

(گزينه‌هاي غيرپاسخ که بيش از 10% پاسخ داده‌اند)

سيستم ده‌دهي

7000

6000

5500

5000

8

6

4

3

آرايه‌هاي ادبي

26%

5 نمره

6

30%

7

4

3

2

تاريخ ادبيات

30%

5/3 نمره

25

50%

8

5

3

2

ميانگين ده‌دهي ادبيات اختصاصي

8

5

3

2

اگر به‌صورت مجزا به اين دو درس نگاه کنيم درس آرايه‌هاي ادبي در مجموع سخت بوده است ولي در مجموع درس ادبيات اختصاصي براي دو بازه‌ي ترازي 5500 و 5000، 1 واحد نسبت به مصوب سخت‌تر بوده است.

 

سال سوم انساني

نام درس

ميانگين درصد پس از برگزاري

بارم مبحث

اين آزمون

تعداد افرادي که اين درس را 100% زده‌اند.

ميانگين درصد  سؤالات دام‌دار

(گزينه‌هاي غيرپاسخ که بيش از 10% پاسخ داده‌اند)

سيستم ده‌دهي

7000

6000

5500

5000

8

6

5

3

تاريخ

48%

8 نمره

85

40%

9

8

6

5

جغرافيا

35%

5/9 نمره

7

30%

7

5

4

3

ميانگين ده‌دهي تاريخ و جغرافيا

8

6

5

4

اگر به‌صورت مجزا به اين دو درس نگاه کنيم درس تاريخ به‌جز تراز 5500 که 1 واحد ساده بوده، براي 3 بازه‌ي ديگر سخت‌تر بوده است ولي در مجموع درس تاريخ و جغرافيا فقط براي بازه‌ي ترازي 5000، 1 واحد ساده‌تر و بقيه‌ي بقيه‌ي ترازها کاملاً منطبق بوده است.

 

سال سوم انساني

نام درس

ميانگين درصد

پس از برگزاري

بارم مبحث

اين آزمون

تعداد افرادي که اين درس را 100% زده‌اند.

ميانگين درصد  سؤالات دام‌دار

(گزينه‌هاي غيرپاسخ که بيش از 10% پاسخ داده‌اند)

سيستم ده‌دهي

7000

6000

5500

5000

9

7

6

5

جامعه‌شناسي

68%

- نمره

237

30%

9

8

8

7

اين درس در کل ساده‌تر از مصوب بوده است مخصوصاً براي دو تراز 5500 و 5000.


 

سال سوم انساني

نام درس

ميانگين درصد

پس از برگزاري

بارم مبحث

اين آزمون

تعداد افرادي که اين درس را 100% زده‌اند.

ميانگين درصد سؤالات دام‌دار

(گزينه‌هاي غيرپاسخ که بيش از 10% پاسخ داده‌اند)

سيستم ده‌دهي

7000

6000

5500

5000

8

6

5

3

منطق

44%

5 نمره

6

45%

8

7

5

4

فلسفه

47%

5 نمره

107

90%

9

7

6

4

ميانگين ده‌دهي منطق و فلسفه

8

7

6

4

در مجموع درس منطق و فلسفه براي همه‌ي بازه‌هاي ترازي متعادل ارزيابي مي‌شود.

 

سال سوم انساني

نام درس

ميانگين درصد  پس از برگزاري

بارم مبحث

اين آزمون

تعداد افرادي که اين درس را 100% زده‌اند.

ميانگين درصد سؤالات دام‌دار

(گزينه‌هاي غيرپاسخ که بيش از 10% پاسخ داده‌اند)

سيستم ده‌دهي

7000

6000

5500

5000

8

6

4

3

روان‌شناسي

31%

5 نمره

16

30%

8

5

4

3

اين درس برخلاف آزمون‌هاي قبلي که کمي نسبت به مصوب سخت‌تر بود، کاملاً منطبق با سيستم مي‌باشد.

 

دشوارترين و آسان‌ترين سؤالات:

با توجه به جدول زير شما مي‌توانيد بفهميد که کدام سؤال در هر درس ساده و کدام سؤال سخت‌تر بوده است و هم‌چنين درصد پاسخ‌گويي به آن سؤال را مشاهده مي‌کنيد.

نام درس

آسان‌ترين سؤال کدام بوده؟

ميانگين درصد آسان‌ترين سؤال

سخت‌ترين سؤال کدام بوده؟

ميانگين درصد سخت‌ترين سؤال

زبان فارسي

9

58%

1

9%

ادبيات فارسي

11 و 20

62%

15 و 18

16%

عربي (3)

21

48%

37

5%

رياضي سال سوم

93

28%

99

1%

آرايه‌هاي ادبي

101

56%

108

6%

تاريخ ادبيات

121

59%

127

10%

تاريخ

131

69%

137

8%

جغرافيا

142

66%

148

7%

جامعه‌شناسي

152

92%

159

20%

منطق

162

90%

179

9%

فلسفه

189

58%

183

26%

روان‌شناسي

197

56%

200

8%

 

دوستان عزيز شما مي‌توانيد چنان‌چه انتقاد، پيشنهاد و راهکاري در بهبود روند توليد آزمون داشته باشيد با

شماره‌ي 66962400 ـ 021 (داخلي 165) تماس بگيريد.
منبع :