تحلیل آزمون 4 آذر - سوم انسانی

.

تحلیل آزمون 4 آذر - سوم انسانی

 

دوست خوب حقوق‌دان، روان‌شناس، معلم و سلام؛

يک آزمون ديگر برگزار شد و ما باز هم با ارزيابي و تحليل آزمون برگزار شده در خدمت شما هستيم. شايد بعضي از دانش‌آموزان پس از هر آزمون منتظر گزارش تحليل آزمون باشند و پيوسته به سايت کانون سر بزنند تا ببينند اين تحليل چه موقع روي سايت قرار مي‌گيرد. مطمئن باشيد که ما بعد از هر آزمون در خدمت شما خواهيم بود و مي‌آييم تا به کساني که علاقه‌مندند تا بدانند تحليل آزمون‌ها به چه نحوي است کمک کنيم.

 

نگاه به گذشته: آن‌چه در آزمون 4 آذر چه گذشت؟

در اين بخش در خصوص چهار محور اصلي (به شرح ذيل) اطلاع‌رساني خواهيم کرد:

1) بارم امتحان نهايي درس به درس اين آزمون

2) وضعيت سيستم ده‌دهي آزمون

3) دشوارترين و آسان‌ترين سؤالات

4) تعداد افرادي که در هر درس به 100% سؤالات پاسخ صحيح داده‌اند.

1) بارم امتحان نهايي

 

آيا دوست داريد بدانيد که مباحث اين آزمون از چه بودجه‌بندي در امتحانان نهايي شما برخوردارند:

 

نام درس

بارم مباحث اين درس در امتحانات نهايي

زبان فارسي (3)

عادي ( 5/3 نمره) و موازي (25/2 نمره)

ادبيات فارسي (3)

75/2 نمره

عربي (3)

عادي ( 25/1 نمره) و موازي (3 نمره)

رياضي سال سوم

عادي ( 5/4 نمره) و موازي (4 نمره)

آرايه‌هاي ادبي

25/1 نمره

تاريخ ادبيات

25/1 نمره

تاريخ و جغرافيا

25/3 نمره

منطق و فلسفه

25/4 نمره

روان‌شناسي

1 نمره


2) سيستم ده‌دهي

 

 

 

وضعيت سيستم ده‌دهي آزمون 4 آذر را در جدول‌هاي زير مشاهده مي‏کنيد:

 

نام درس

سيستم ده‌دهي

7000

6000

5500

5000

7

5

4

3

ادبيات فارسي (3)

6

4

3

2

زبان فارسي (3) عادي

8

5

4

3

زبان فارسي (3) ‌موازي

8

5

4

3

ميانگين

7

5

4

3

اين درس، در هر 4 بازه‌ي ترازي با مصوب هم‌خواني داشته است ولي در گزارش جزئي بايد گفت درس ادبيات براي هر 4 بازه، 1 واحد سخت‌تر بوده است.

 


نام درس

سيستم ده‌دهي

7000

6000

5500

5000

7

5

3

2

عربي (3) عادي

6

3

2

1

عربي (3) موازي

5

3

2

1

ميانگين

6

3

2

1

اين درس،  در کل براي هر 4 بازه‌ي ترازي سخت‌ بوده است.

 

نام درس

سيستم ده‌دهي

7000

6000

5500

5000

6

4

2

1

رياضي سال سوم (عادي)

7

4

2

1

رياضي سال‌سوم (موازي)

8

3

2

1

ميانگين

7

4

2

1

اين درس، در 1 بازه‌ي (7000)  ترازي از مصوب ساده‌تر بوده است و براي 3 بازه‌ي

ديگر مطابق مصوب است.

 

نام درس

سيستم ده‌دهي

7000

6000

5500

5000

8

6

4

3

آرايه‌هاي ادبي

8

5

4

3

تاريخ ادبيات

9

6

5

3

ميانگين

8

6

4

3

 

اين 2 درس،  به‌طور ميانگين با مصوب هم‌خواني دارد و به صورت جزئي درس تاريخ ادبيات براي 2 بازه‌ي 7000 و 5500 يک واحد ساده‌تر و درس آرايه‌هاي ادبي در بازه‌ي 6000 يک واحد دشوارتر بوده است.


 

نام درس

سيستم ده‌دهي

7000

6000

5500

5000

8

6

5

3

تاريخ

9

7

7

5

جغرافيا

8

6

5

4

ميانگين

8

6

6

4

اين 2 درس، در کل در بازه‌ي  ترازي 5500 و 5000 يک واحد از مصوب ساده‌تر بوده است.

 

 

نام درس

سيستم ده‌دهي

7000

6000

5500

5000

8

6

5

3

منطق

8

7

5

4

فلسفه

8

5

4

2

ميانگين

8

6

5

3

اين 2 درس،  به‌طور ميانگين در همه‌ي بازه‌ها‌ي ترازي با سيستم ده‌دهي مصوب هم‌خواني دارد.

 

نام درس

سيستم ده‌دهي

7000

6000

5500

5000

9

7

6

5

جامعه‌شناسي

9

8

8

7

اين درس، براي 3 بازه‌ي ترازي آخر از مصوب ساده‌تر بوده است.

 

نام درس

سيستم ده‌دهي

7000

6000

5500

5000

8

6

4

3

روان‌شناسي

7

4

3

2

 اين درس،  براي 3 بازه‌ي ترازي آخر از سيستم ده‌دهي مصوب دشوار‌تر بوده است.

 

3) دشوارترين و آسان‌ترين سؤالات:

با توجه به جدول زير شما مي‌توانيد بفهميد که کدام سؤال در هر درس ساده و کدام سؤال سخت‌تر بوده است و هم‌چنين درصد پاسخ‌گويي به آن سؤال را مشاهده مي‌کنيد.

توجه:

شما مي‌توانيد در حين آزمون سؤالات سخت را نشان‌دار کنيد و پس از پايان آزمون اين بررسي را انجام دهيد و از اين طريق نقاط قوت و ضعف خود را شناسايي کنيد.

نام درس

آسان‌ترين سؤال کدام بوده؟

ميانگين درصد آسان‌ترين سؤال

سخت‌ترين سؤال کدام بوده؟

ميانگين درصد سخت‌ترين سؤال

زبان فارسي (عادي)

1

70%

9

11%

زبان فارسي (موازي)

11

58%

20

7%

ادبيات فارسي

21

73%

28

10%

عربي (عادي)

31

54%

41، 42، 45، 46 و 49

8%، 11%، 11%، 8% و 11%

عربي (موازي)

64

50%

69

6%

رياضي (عادي)

118

38%

126

6%

رياضي (موازي)

144

49%

147

4%

آرايه‌هاي ادبي

155

59%

159

13%

تاريخ ادبيات

162

63%

170

24%

تاريخ

177

69%

179

26%

جغرافيا

190

69%

189

7%

جامعه‌شناسي

191

89%

199

36%

منطق

217

88%

213

13%

فلسفه

226

38%

223

23%

روان‌شناسي

231

54%

238

13%

 

 

4) تعداد افرادي که در هر درس به تمام سؤالات پاسخ صحيح داده‌اند:

نام درس

تعداد افرادي که در اين درس 100% زده‌اند؟

نام درس

تعداد افرادي که در اين درس 100% زده‌اند؟

زبان فارسي (عادي)

21

تاريخ ادبيات

89

زبان فارسي (موازي)

3

تاريخ

195

ادبيات فارسي

10

جغرافيا

31

عربي (عادي)

1

جامعه‌شناسي

463

عربي (موازي)

3

منطق

20

رياضي (عادي)

5

فلسفه

48

رياضي (موازي)

5

روان‌شناسي

14

آرايه‌هاي ادبي

19

دوستان عزيز شما مي‌توانيد چنان‌چه انتقاد، پيشنهاد و راهکاري در بهبود روند توليد آزمون داشته باشيد با شماره‌ي 66962400 ـ 021 (داخلي 165) تماس بگيريد.

منبع :