تحلیل آزمون 20 آبان - سوم انسانی

.

تحلیل آزمون 20 آبان - سوم انسانی

 

دوست خوب حقوق‌دان، روان‌شناس، معلم و سلام؛

 يک آزمون ديگر برگزار شد و ما باز هم با ارزيابي و تحليل آزمون برگزار شده در خدمت شما هستيم. شايد بعضي از دانش‌آزموزان پس از هر آزمون منتظر گزارش تحليل آزمون باشند و پيوسته به سايت کانون سر بزنند تا ببينند اين تحليل چه موقع روي سايت قرار مطمئن باشيد که ما بعد از هر آزمون در خدمت شما خواهيم بود و مي‌آييم تا به کساني که علاقه‌مندند تا بدانند تحليل آزمون‌ها به چه نحوي است کمک کنيم.

 

نگاه به آينده: آن‏چه در خصوص برنامه‏ي راهبردي آزمون‏ دو هفته‌ي آينده (4 آذر) بايد بدانيد:

الف) در آزمون 4 آذر دو هشتم  نيم‌سال اول مي‌باشد که  يک هشتم يادآوري آزمون قبل مي‌باشد.

ب) فراموش نکن!

در دروس زبان فارسي، عربي و رياضي، 2 دسته سؤال در آزمون از تو پرسيده مي‌شود:

1- سؤال‌هاي عادي: ويژه‌ي دانش‌آموزاني که برنامه‌ي مدرسه‌ي آن‌ها با برنامه‌ي آزمون هماهنگ است.

2- سؤال‌هاي موازي: ويژه‌ي دانش‌آموزاني که برنامه‌‌ي مدرسه‌ي آن‌ها از برنامه‌ي آزمون اندکي عقب‌تر است.

دليل اين تقسيم‌بندي اين است که در اين دروس مدارس وقت بيش‌تري را صرف آموزش دانش‌آموزان مي‌کنند و در نتيجه ممکن است از پيشروي معتدل آزمون عقب بيفتند. بنابراين اگر احياناً در اين دروس احساس عقب‌افتادگي مي‌کني نگران نباش که براي تو هم در آزمون سؤال براي پاسخ‌گويي وجود دارد.

نگاه به گذشته: در آزمون 20 آبان چه گذشت؟

در اين بخش در خصوص سه محور اصلي (به شرح ذيل) اطلاع‌رساني خواهيم کرد:

1) وضعيت سيستم دهدهي آزمون

2) دشوارترين و آسان‌ترين سؤالات در دروس اختصاصي

3) تعداد افرادي که در هر درس به 100% سوالات پاسخ صحيح داده‌اند.

 

1) سيستم ده‌دهي

وضعيت سيستم دهدهي آزمون 20 آبان را در جدول‌هاي زير مشاهده مي‏کنيد:

نام درس

سيستم ده‌دهي

7000

6000

5500

5000

7

5

4

3

ادبيات فارسي (3)

5

4

3

2

زبان فارسي (3) عادي

7

4

3

2

زبان فارسي (3)‌موازي

6

4

3

3

ميانگين

6

4

3

2

اين درس، در 3بازه‌ي ترازي از مصوب دشوارتر بوده است.

 

نام درس

سيستم ده‌دهي

7000

6000

5500

5000

7

5

3

2

عربي (3) عادي

5

3

1

1

عربي (3) موازي

5

3

1

1

ميانگين

5

3

1

1

اين درس،  براي همه‌ي بازه‌هاي ترازي از سيستم ده‌دهي مصوب دشوارتر بوده است.

نام درس

سيستم ده‌دهي

7000

6000

5500

5000

6

4

2

1

رياضي سال سوم(عادي)

7

3

2

1

رياضي سال‌سوم(موازي)

5

2

1

1

ميانگين

6

3

2

1

اين درس، در 1 بازه‌ي (6000)  ترازي از مصوب دشوارتر بوده است.

نام درس

سيستم ده‌دهي

7000

6000

5500

5000

8

6

4

3

آرايه‌هاي ادبي

8

6

5

4

تاريخ ادبيات

9

7

6

4

ميانگين

9

7

6

4

اين درس،  براي همه‌ي بازه‌هاي ترازي از سيستم ده‌دهي مصوب ساده‌تر بوده است.

 

نام درس

سيستم ده‌دهي

7000

6000

5500

5000

8

6

5

3

تاريخ

10

9

8

6

جغرافيا

8

6

5

4

ميانگين

9

8

7

5

اين درس، در 3 بازه‌ي  ترازي آخر از مصوب ساده‌تر (مخصوصاً درس تاريخ) بوده است.

 

نام درس

سيستم ده‌دهي

7000

6000

5500

5000

8

6

5

3

منطق

9

7

6

4

فلسفه

9

6

5

4

ميانگين

9

7

6

4

اين درس،  براي همه‌ي 3 بازه‌ي ترازي از سيستم ده‌دهي مصوب ساده‌تر بوده است.

نام درس

سيستم ده‌دهي

7000

6000

5500

5000

9

7

6

5

جامعه‌شناسي

10

9

9

8

اين درس، براي همه‌ي بازه‌ها‌ي ترازي از مصوب ساده‌تر بوده است.


 

نام درس

سيستم ده‌دهي

7000

6000

5500

5000

8

6

4

3

روان‌شناسي

8

5

3

2

 

اين درس،  براي 3 بازه‌ي ترازي آخر از سيستم ده‌دهي مصوب دشوار‌تر بوده است.

2) دشوارترين و آسان‌ترين سؤالات:

با توجه به جدول زير شما مي‌توانيد بفهميد که کدام سؤال در هر درس ساده و کدام سؤال سخت‌تر بوده است و هم‌چنين درصد پاسخ‌گويي به آن سؤال را مشاهده مي‌کنيد.

توجه:

شما مي‌توانيد در حين آزمون سؤالات سخت را نشان‌دار کنيد و پس از پايان آزمون اين بررسي را انجام دهيد و از اين طريق نقاط قوت و ضعف خود را شناسايي کنيد.

نام درس

آسان‌ترين سؤال کدام بوده؟

ميانگين درصد آسان‌ترين سؤال

سخت‌ترين سؤال کدام بوده؟

ميانگين درصد سخت‌ترين سؤال

زبان فارسي (عادي)

3

61%

4

12%

زبان فارسي (موازي)

15

79%

16

7%

ادبيات فارسي

30

59%

25

7%

عربي (عادي)

32

40%

48

3%

عربي (موازي)

55

39%

66 و 67

5%

رياضي (عادي)

115

40%

121

3%

رياضي (موازي)

131 و 142

26%

137 و 146

2%

آرايه‌هاي ادبي

151

71%

155

31%

تاريخ ادبيات

169

60%

166

24%

تاريخ

174

87%

177

34%

جغرافيا

185

78%

181

10%

جامعه‌شناسي

191، 192 و 196

85%

198

52%

منطق

205

93%

215

16%

فلسفه

224

61%

228

14%

روان‌شناسي

236

36%

235

13%

3) تعداد افرادي که در هر درس به تمام سؤالات پاسخ صحيح داده‌اند:

نام درس

تعداد افرادي که در اين درس 100% زده‌اند؟

نام درس

تعداد افرادي که در اين درس 100% زده‌اند؟

زبان فارسي (عادي)

11

تاريخ ادبيات

144

زبان فارسي (موازي)

2

تاريخ

456

ادبيات فارسي

5

جغرافيا

37

عربي (عادي)

4

جامعه‌شناسي

978

عربي (موازي)

1

منطق

49

رياضي (عادي)

5

فلسفه

86

رياضي (موازي)

1

روان‌شناسي

22

آرايه‌هاي ادبي

59

 

منبع :