نحوه پاسخگویی داوطلبان گروه تجربی در کنکور سراسری 96

در سال 1396، تعداد 518 هزار و 149 داوطلب گروه آزمایشی علوم تجربی در جلسه آزمون سراسری حضور داشتند و به چهار درس عمومی و پنج درس اختصاصی پاسخ دادند

نحوه پاسخگویی داوطلبان گروه تجربی در کنکور سراسری 96

در سال 1396، تعداد 518 هزار و 149 داوطلب گروه آزمايشي علوم تجربي در جلسه آزمون سراسري حضور داشتند و به چهار درس عمومي و پنج درس اختصاصي پاسخ دادند.  در جدول های  زير، آمار پاسخگويي کل داوطلبان گروه آزمايشي  علوم تجربي خدمتتان ارايه مي‌شود.


هيچ درسي را رها نکنيد

آيا مي‌دانيد که اگر يک داوطلب گروه آزمايشي  علوم تجربي در سال گذشته، فقط به يک سؤال زيست‌شناسي پاسخ صحيح مي‌داد، و البته به هيچ يک از سؤال‌هاي اين درس نيز پاسخ غلط نمي‌داد، از 138 هزار و 211 داوطلب (67/26 درصد داوطلبان) درصد بهتري در اين درس کسب مي‌کرد؟ گاه از داوطلبان مي‌شنويم که سؤال‌هاي اين يا آن درس در آزمون سراسري دشوار بود و آنها نتوانستند به اين گونه سؤالات پاسخگو باشند/ بدون شک، در يک آزمون ملي مهم، بايد تعدادي از سؤال‌ها دشوار باشد تا بتواند به درستي سطح علمي داوطلبان را بسنجد؛ اما آيا تمامي سؤال‌هاي يک درس دشوار هستند يا تعدادي از داوطلبان برخي از درس‌ها را رها مي‌کنند و در سر آزمون هم بدون دانش لازم، به سؤال‌هاي همان درس پاسخ مي‌دهند؟ آيا نمي‌شود از 50 سؤال زيست‌شناسي حداقل به 4 يا 5 سؤال پاسخ صحيح داد؟

پس از همين امروز با برنامه‌ريزي صحيح، براي همۀ درس‌ها وقت بگذاريد و مطمين باشيد که مي‌توانيد به حداقلي از سؤال‌هاي هر درس پاسخ صحيح بدهيد و در آزمون سراسري نيز نتيجه بهتري کسب کنيد.

اهميت اين امر زماني مشخص مي‌شود که بدانيم براي موفقيت در آزمون سراسري، بايد به همه دروس توجه داشت و نمي‌توان چند درس را مطالعه کرد و يک يا دو درس را رها نمود.


ذکر اين نکته نيز مهم است که ميانگين ذکر شده در هر سال، يکسان نيست؛ براي مثال، در سال 92، هيچ يک از داوطلبان، در درس‌هاي زيست‌شناسي و زبان و ادبيات فارسي، به 100 درصد سؤال‌ها پاسخ صحيح نداده‌اند، اما در سال 93، دو پذيرفته شده در زيست‌شناسي و پنج نفر در زبان و ادبيات فارسي به 100 درصد سؤال‌ها پاسخ صحيح داده‌اند. همچنين در سال 94، دو نفر در درس زبان و ادبيات فارسي به 100 درصد سؤال‌ها پاسخ صحيح داده‌اند و هيچ داوطلبي به 90 درصد سؤال‌هاي زيست‌شناسي نيز پاسخ صحيح نداده است. در سال 95، 9 داوطلب در درس ادبيات به 100 درصد سؤال‌ها پاسخ صحيح داده‌اند و هيچ يک از داوطلبان به 100 درصد سؤال‌هاي زيست‌شناسي پاسخ صحيح نداده‌اند، و در نهايت در سال 96، 47 داوطلب در درس زبان و ادبيات فارسي و يک داوطلب در درس زيست‌شناسي به 100درصد سؤال‌ها پاسخ صحيح داده‌اند/ همچنين در سال 94، يک داوطلب به 100 درصد سؤال‌هاي زمين‌شناسي پاسخ صحيح داده است؛ در حالي که طيّ سال‌هاي 92 و 93 و 95 و 96 هيچ يک از داوطلبان به 100 درصد سؤال‌هاي زمين‌شناسي پاسخ صحيح ندادند؛


 در ضمن تاثير مثبت سوابق تحصيلي يک داوطلب نيز احتساب مي‌شود (25 درصد تاثير مثبت سوابق تحصيلي داوطلب در آزمون کتبي نهايي سال سوم متوسطه و 5 درصد تاثير مثبت آزمون کتبي نهايي پيش‌دانشگاهي محاسبه مي‌شود )؛ يعني، امکان دارد که داوطلبي در آزمون سراسري درصدهاي مطلوبي کسب نکرده باشد، اما سوابق تحصيلي خوبي داشته باشد و سوابق تحصيلي مثبت، در پذيرش نهايي او مؤثر واقع شود.


در نهايت اينکه نبايد تصور کرد يک داوطلب با به دست آوردن نمره‌هاي منفي يا بسيار پايين در درس‌هاي مختلف، مي‌تواند در رشته‌هاي با آزمون يا روزانه پذيرفته شود. اگر داوطلباني را مي‌شناسيد که حتي در رشته‌هاي روزانه با نمره منفي پذيرفته شده‌اند، دليلش آن است که اين افراد به احتمال قوي در ساير درس‌ها نمره خوبي کسب کرده‌اند؛ براي مثال، امکان دارد که داوطلبي در درس رياضي نمره منفي گرفته باشد، اما در درس زيست‌شناسي، شيمي و دروس عمومي، درصد بالايي به دست آورده باشد؛ ضمن اينکه داوطلباني که در آزمون سراسري نمره منفي مي‌آورند، در رشته محل‌هايي که مطلوب اکثر داوطلبان هستند، پذيرفته نخواهند شد.


ميانگين و فراواني نمرات خام دروس عمومي شرکت کنندگان (حاضران در جلسه)  گروه آزمايشي علوم تجربي

محدوده نمرات زبان و ادبيات فارسي زبان عربي فرهنگ و معارف اسلامي زبان خارجي
تعداد ميانگين تعداد ميانگين تعداد ميانگين تعداد ميانگين
-33/33_-30 16 -32/5 8 -33/3 15 -33/2 28 -32/9
-30_-20 487 -23/3 377 -23/3 371 -23/2 658 -23/5
-20_-10 7353 -13/1 4485 -13/2 5646 -13/0 8084 -13/3
-10_0 50093 -4/0 50131 -3/4 45404 -3/8 78806 -3/4
0_10 118829 4/6 224369 3/9 143109 4/7 266759 2/0
10_20 96555 14/7 104455 14/2 109977 14/5 53762 14/3
20_30 97466 24/5 59933 24/0 87736 24/2 38060 24/3
30_40 62343 34/4 28227 34/3 49423 34/4 23989 34/4
40_50 44005 44/2 20372 44/4 36401 44/3 19496 44/4
50_60 21617 54/3 12184 54/4 19863 54/4 11745 54/5
60_70 12403 64/0 8746 64/3 12729 64/2 8589 64/4
70_80 4779 74/0 3498 74/1 5242 74/2 4700 74/7
80_90 1847 83/5 1220 83/5 1973 83/6 2964 84/6
90_100 309 92/8 138 92/3 244 93/0 472 93/5
100 درصد 47 100/0 6 100/0 16 100/0 37 100/0
کل 518149 20/5 518149 13/6 518149 19/2 518149 10/4


ميانگين و فراواني نمرات خام دروس اختصاصي شرکت کنندگان (حاضران در جلسه) گروه آزمايشي علوم تجربي
محدوده نمرات زمين شناسي رياضي زيست شناسي فيزيک شيمي
تعداد ميانگين تعداد ميانگين تعداد ميانگين تعداد ميانگين تعداد ميانگين
-33/33_-30 21 -32/5 9 -32/8 7 -33/3 11 -33/0 9 -33/3
-30_-20 809 -23/4 311 -24/5 149 -22/8 262 -24/3 340 -22/7
-20_-10 10404 -13/2 5816 -13/6 6913 -13/1 5554 -13/6 6074 -12/8
-10_0 108773 -3/3 71088 -3/1 131142 -3/2 98550 -2/8 96762 -2/8
0_10 370841 1/2 267962 2/5 232812 3/1 297528 2/6 275097 2/6
10_20 20747 13/5 74982 13/6 60617 14/0 60983 13/6 59653 14/2
20_30 5046 23/1 35943 23/9 31306 24/3 25258 23/9 35140 24/3
30_40 1071 33/4 22511 34/2 20772 34/4 13649 34/1 19897 34/4
40_50 312 43/8 16079 44/2 14442 44/5 7961 44/1 13391 44/3
50_60 78 54/6 11061 54/1 10419 54/4 4447 53/9 6690 54/3
60_70 31 64/0 6904 64/0 6189 64/2 2251 63/9 3426 63/9
70_80 12 74/8 3470 73/8 2688 73/9 1056 73/9 1180 74/1
80_90 2 82/0 1491 83/5 651 83/1 449 84/0 413 83/5
90_100 2 90/7 455 92/8 41 91/7 159 93/2 74 93/1
100درصد 0 _ 67 100/0 1 100/0 31 100/0 3 100/0
کل 518149 0/8 518149 10/0 518149 8/5 518149 6/1 518149 7/8نفرات برتر کنکور چه درصدهايي مي‌آورند؟

در زير، ميانگين درصد 1000 نفر اول کشوري گروه آزمايشي علوم تجربي در تمامي دروس آزمون سراسري ارايه شده است. همچنين در هر درس، بهترين درصد و بدترين درصد در بين 1000 نفر اول آمده است. توجه داشته باشيد که اين آمار براي آزمون سراسري سال 1396 است و ميانگين ذکر شده در هر سال تغيير مي‌کند.

درصد دروس گروه آزمايشي علوم تجربي در بين رتبه‌هاي کشوري کمتر از 1000  در آزمون سراسري سال 1396
  زبان و ادبيات فارسي زبان عربي فرهنگ و معارف اسلامي زبان خارجي زمين‌شناسي رياضي زيست‌شناسي فيزيک شيمي
ميانگين 80/7 77/0 76/6 71/2 6/1 82/5 78/2 75/7 75/2
کمترين درصد 37/4 29/4 36/0 0/0 -12/0 22/3 20/7 26/7 34/3
بيشترين درصد 100/0 100/0 100/0 100/0 90/7 100/0 100/0 100/0 100/0منبع : پیک سنجش - شماره 1054مشاوره تلفنی و پاسخ به سوالات شما

چگونه برای درس خواندن برنامه ریزی کنم ؟
پاسخ به سوالات شما درباره کارنامه آزمون های کانون ، روش های مطالعه ، انتخاب کتاب های آموزشی و ....

از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور بدون پیش شماره
با شماره 9099071219 تماس بگیرید
پاسخگویی 8 تا 24