گزارش تحلیل آماری آزمون 8 مهر سال دوم انسانی

.

گزارش تحلیل آماری آزمون 8 مهر سال دوم انسانی

دوست خوب پرتلاشم سلام؛

 

دوست انساني من!

با ارزيابي کردن خود در تابستان به اين نتيجه رسيدي که به انتخاب رشته‌ي خود مي‌بالي. من نيز از اين‌که اين رشته را انتخاب کردي به تو تبريک مي‌گويم؛ چرا که آينده‌ي شغلي مناسبي در پيش رو داري.

آيا متوجه شدي که آزمون 8 مهر به عنوان آزمون تعيين سطح و دوره‌ي آزمون‌هاي تابستان است؟

برايت سؤال ايجاد نشد که چرا اين آزمون مطابق آزمون 25 شهريور است؟

بله درست متوجه شدي، ما اين آزمون را آزمون جمع‌بندي تابستان قرار داديم تا شما که تابستان را بيهوده نگذراندي و از ديگر دوستانت جلو افتاده بودي بتواني خود را براي آزمون‌هاي بعدي (طي سال) آماده کني و درس‌هاي سال آينده‌ات را يک‌بار پيش‌خواني کرده باشي.

بيا با هم آزمون 8 مهر را بررسي کنيم:

 

            نکات قابل بحث در اين آزمون:

در درس‌هاي(نگاه به آينده) زبان فارسي (2)، عربي (2)، آمار و مدل‌سازي و سه‌گانه‌ي انتخابي اختلاف پيش‌بيني و اجرا به ترتيب 8، 14، 2، 1، 4 و 2 درصد است که کم‌ترين اختلاف مربوط به درس آمار و مدل‌سازي با اختلاف 2 درصد سخت‌تر و اقتصاد 1 درصد ساده‌تر و جغرافيا، 2 درصد سخت‌تر بوده است.

                  

نام درس

ميانگين درصد پاسخ‌گويي (اجرا)

ميانگين درصد پاسخ‌گويي (پيش‌بيني)

تعداد شرکت‌کنندگان

ميانگين تراز دانش‌‌آموزان برتر

ادبيات فارسي (1)

44

48

313

6349

زبان فارسي (1)

27

43

313

6334

زبان فارسي (2)

14

22

102

6017

زبان فارسي (1) (موازي)

24

37

284

6278

عربي (1)

38

22

313

6588

عربي (2)

8

44

77

6545

عربي (1) (موازي)

40

11

280

6369

دين و زندگي (1)

34

48

313

6368

رياضي (1)

11

43

313

5701

آمار و مدل‌سازي

9

22

131

6741

رياضي (1) (موازي)

9

37

203

6244

درس‌هاي سه‌گانه‌ي انتخابي

اقتصاد

18

17

155

6601

تاريخ ادبيات (1)

13

17

128

6485

جغرافياي (1)

18

20

158

6159

دوست داري بداني که چه ميزان از داوطلبان به بخش نگاه به آينده در مقايسه با آزمون قبل پاسخ داده‌اند:


«ميانگين درصد تعداد داوطلباني که به سراغ نگاه به آينده رفته‌اند»

 

نام درس

8 مهر

25 شهريور

زبان فارسي (2)

33

22

عربي (2)

25

22

آمار و مدل‌سازي

42

33

اقتصاد

40

38

تاريخ ادبيات (1)

41

40

جغرافياي (1)

40

51

 

 

  

درصد مشارکت داوطلبان در پاسخ‌گويي به سؤالات نگاه به‌آينده نسبت به آزمون گذشته (25 شهريور) در همه‌ي درس‌ها پيشرفت داشته و فقط در درس جغرافياي (1) کم‌تر شده است.

منبع :