تحلیل و ارزیابی آزمون 3 شهریور چهارم انسانی

می توانید در این قسمت ارزیابی آزمون 3 شهریور چهارم انسانی را مشاهده نمایید .

تحلیل و ارزیابی آزمون 3 شهریور چهارم انسانی
تحليل و ارزيابي آزمون 3 شهريور چهارم انساني

دوستان خوب کانوني‌ام سلام؛

تاکنون حتماً کارنامه‌ي آزمون 3شهريور را دريافت نموده و بر مبناي آن، عملکرد خود را در اين آزمون ارزيابي نموده‌ايد. با استفاده از اطلاعات و داده‌هاي زير مي‌توانيد وضعيت کلي آزمون‌ را نيز ارزيابي نموده و با اطلاعات کامل‌تر و جامع‌تري براي آزمون آينده برنامه‌ريزي نماييد.

يادآوري مي‌نماييم که براي موفقيت در آزمون‌هاي برنامه‌اي کانون (و متعاقب آن، موفقيت در کنکور سراسري) دو دسته از اطلاعات مورد نياز است: 1. اطلاع از وضعيت تحصيلي خود (که کارنامه‌ي هر داوطلبي گوياي آن است) و 2. اطلاعات از وضعيت کلي آزمون‌ها و عملکرد ساير رقيبان (که گزارش‌هاي آماري‌اي که از اين طريق (سايت) در اختيار شما قرار مي‌گيرد، بيانگر آن‌هاست).

توصيه مي‌نماييم از اطلاعاتي که پس از هر آزمون و از طريق همين رسانه در اختيار شما قرار مي‌گيرد، تلقي «صرفاً جهت اطلاع» نداشته و از آن‌ها جهت ارزيابي و آناليز هرچه بهتر آزمون‌هايي که در آن‌ها شرکت کرده‌‌ايد، استفاده نماييد. براي استفاده‌ي کاربردي از اين اطلاعات و داده‌ها، توصيه‌ي ما آن است که جمع‌بندي خود از وضعيت هر درس (اعم از سطح دشواري و ...) را در کنار عنوان همان درس بر روي کارنامه‌ي خود يادداشت نماييد تا از اين طريق، با سهولت بيشتري نسبت به ارزيابي عملکرد خود در مقايسه با وضعيت کلي آزمون‌ اقدام نماييد.

اطلاعات به‌دست آمده از برگزاري آزمون 3شهريور به شرح مندرج در جدول زير است:

·          تذکر: براي آشنايي با اصطلاحات به‌کار رفته در جدول فوق مي‌توانيد به تحليل و ارزيابي آزمون 21مرداد مراجعه نموده و يا ضميمه‌ي موجود در انتهاي همين گزارش را مطالعه نماييد.

آزمون‌هاي تابستان؛ دشوار يا آسان يا متعادل؟

پس از طي 3 آزمون از پروژه‌ي تابستان مناسب است تا سطح دشواري اين آزمون‌ها را در مقايسه با کنکورهاي چند سال اخير ارزيابي نماييم. سطح دشواري آزمون‌هاي برگزار شده تاکنون بر مبناي «سيستم دهدهي يا چند از ده» به قرار زير بوده است:

نام درس

 ميانگين درصد
 پاسخ‌گويي

تراز
دهک بالا

درصد
 دهک بالا

تعداد 100 %

تعداد
شرکت‌کنندگان

درصد مشارکت
در پاسخ‌گويي

زبان فارسي 3

38

6346

60

15

4702

99

ادبيات فارسي 3

31

6450

53

5

4702

99

عربي2 و 3

30

6468

57

19

4702

99

عربي2

22

6469

47

3

3969

84

عربي پيش‌دانشگاهي (نگاه به آينده)

13

5797

27

1

1244

26

تاريخ ادبيات 1

24

6336

50

31

3854

81

تاريخ ادبيات 2

35

6500

70

88

4583

97

آرايه‌هاي ادبي

29

6398

53

17

4583

97

آمار و مدل‌سازي

19

6476

47

14

3497

74

رياضي پايه (نگاه به آينده)

12

6048

33

1

1355

29

رياضي سال سوم

6

5382

10

3

4583

97

اقتصاد

32

6333

57

35

4583

97

منطق

37

6451

67

10

4583

97

روان‌شناسي

46

6379

80

134

4583

97

قافيه و عروض (نگاه به آينده)

11

5947

30

1

965

20

 

 

ادبيات و زبان فارسي

عربي عمومي

تراز

کنکور سراسري

7مرداد

21مرداد

3شهريور

کنکور سراسري

7مرداد

21مرداد

3شهريور

7000

7

6

6

6

8

7

6

7

6000

5

3

5

4

5

3

4

4

5500

4

3

4

3

3

2

2

3

5000

3

2

3

2

2

1

2

2

 

اقتصاد

رياضي

تراز

کنکور سراسري

7مرداد

21مرداد

3شهريور

کنکور سراسري

7مرداد

21مرداد

3شهريور

7000

7

4

7

7

3

5

6

4

6000

5

3

5

5

2

3

3

2

5500

4

2

3

4

1

2

2

1

5000

3

2

2

3

1

1

1

0

 

ادبيات اختصاصي

منطق

روان‌شناسي

تراز

کنکور سراسري

7مرداد

21مرداد

3شهريور

کنکور سراسري

7مرداد

21مرداد

3شهريور

کنکور سراسري

7مرداد

21مرداد

3شهريور

7000

7

8

8

7

8

7

9

8

9

7

7

9

6000

5

6

6

5

6

6

7

6

7

5

5

7

5500

3

5

5

3

5

5

6

5

6

5

4

6

5000

2

4

3

2

4

3

5

3

5

3

3

5

 

·          همان‌طور که مشاهده مي‌‌شود در ميان 3 آزمون برگزار‌شده‌ي تابستان، آزمون 3شهريور از حيث مطابقت سطح دشواري با کنکور سراسري، مطلوب‌ترين وضعيت را داشته است.

شرح و توضيح برخي از اصطلاحات:

·          ميانگين درصد پاسخ‌گويي: منظور آن است که دانش‌آموزاني که به سراغ يک درس خاص رفته و به سؤالات آن پاسخ داده‌اند، به طور ميانگين به چند درصد از سؤالات آن درس، پاسخ صحيح داده‌اند. به ‌عنوان مثال، در درس ادبيات فارسي، دانش‌آموزاني که به سراغ اين درس رفته‌اند، در مجموع توانسته‌اند به 57% سؤالات اين درس پاسخ صحيح دهند.

·          تراز دهک بالا: ميانگين تراز ده درصد دانش‌آموزاني که بالاترين تراز را در اين آزمون به خود اختصاص داده‌اند. (به طور عاميانه: ميانگين تراز دانش‌آموزان قوي!‌)

·          درصد دهک بالا: منظور از دهک بالا را که به خاطر داريد؟ همان دانش‌آموزان قوي! درصد دهک بالا هم يعني: دانش‌آموزان قوي‌تر به طور ميانگين توانسته‌اند به‌ چند درصد از سؤالات هر درس پاسخ صحيح دهند.

·          يادآوري: از تراز و درصد دهک بالا مي‌توان ميزان دشواري و آساني هر درس را نتيجه‌گيري کرد. به عنوان مثال، وقتي درصد دهک بالا در درس عربي 2و3، تنها 23 درصد است؛ اين امر نشان از آن دارد که سؤالات اين درس اندکي دشوار بوده و دانش‌آموزان قوي هم تنها در همين حد قادر به پاسخ‌گويي به سؤالات بوده‌اند.

·          تعداد 100% اجرا: تعداد دانش‌آموزاني را نشان مي‌دهد که توانسته‌اند به 100% سؤالات درس خاصي پاسخ صحيح دهند. به عنوان مثال، در آزمون 21مرداد، 165 نفر توانسته‌اند به تمام سؤالات درس تاريخ ادبيات 2 پاسخ صحيح دهند و در مقابل در بين دانش‌آموزان شرکت‌ ‌کننده در اين آزمون، هيچ دانش‌آموزي نتوانسته به سؤالات درس عربي عمومي به طور کامل پاسخ صحيح دهد.

·          درصد مشارکت در پاسخ‌گويي: منظور درصد دانش‌آموزاني است که به سراغ درس خاصي رفته‌اند و حداقل به يکي از سؤالات آن درس پاسخ گفته‌اند؛ به بيان ديگر، درصد دانش‌آموزاني که درس خاصي را سفيد نگذاشته و بدون پاسخ‌گويي آن را رها نکرده‌اند.

·          توصيه مي‌کنيم در مورد هر درس به طور جداگانه، اطلاعات ارائه شده در خصوص آن درس را در کنار هم مطالعه نموده و ارزيابي کلي خود از وضعيت هر درس را در کنار نام آن درس در کارنامه‌ي خود بنويسيد و سپس اين ارزيابي را با نتيجه‌اي که شخصاً در آزمون کسب نموده‌ايد، مقايسه کنيد. اين امر به شما کمک مي‌کند تا بابت عملکرد نامطلوب خود در درسي که براي سايرين نيز دشوار بوده، خود را سرزنش نکنيد و در مقابل، بابت عملکرد مطلوب در درسي که اکثر دانش‌آموزان در آن موفق عمل کرده‌اند، به خود غرّه نگرديد و در نهايت با نگاهي واقع‌بينانه برنامه‌ي مطالعاتي خود را براي آزمون‌هاي آتي سامان دهيد.

 

منبع :