تحلیل آزمون 5 اسفند- سوم تجربی - دروس اختصاصی و عمومی

.

تحلیل آزمون 5 اسفند- سوم تجربی - دروس اختصاصی و عمومی

دانش‌آموزان عزيز رشته‌ي تجربي سلام

امروز در اولين آزمون اسفند شرکت کرديد و مطمئن هستم شاداب و بانشاط به سؤال‌هاي آزمون پاسخ مي‌داديد زيرا اسفندماه بوي عيد و تکاپو و تلاش براي نوروز را  به همراه دارد.

سعي ما براينست که نحوه‌ي طراحي سؤال‌هاي آزمون در مقطع سوم تجربي  به کسب نمره‌ي مطلوب در امتحان نهايي به شما عزيزان کمک ‌کند.

براي رسيدن به اين هدف و بالا بردن کيفيت سؤال‌ها يکي از روش‌هاي ما به شرح زير است:

*حيطه‌هاي شناختي را براي تک‌تک سؤال‌هاي امتحان نهايي 90 مشخص کرديم.

حيطه دانش: سؤال‌ها حفظي در اين حيطه قرار مي‌گيرند.

مثال:«  گياه ادريسي،در محيط خنثي،گل‌هايي به رنگ . . . توليد مي‌کند.»

حيطه درک و فهم: سؤال‌هاي مفهومي، يعني سؤال‌هايي که دانش آموز لازم است بين دانش تازه و دانش‌هاي قبلي خود ارتباط برقرار کند.

مثال: « در ساختار نوکلئوم ، چه نوع مولکول‌هايي شرکت دارند؟»

حيطه‌ي کاربرد: سؤال‌هايي که بايد از روش‌ها يا فرمول‌ها براي حل تمرين‌ها و مسئله‌ها استفاده کنيم.

مثال: « در 100 ميلي‌ليتر اتانول با چگالي 85/0 گرم بر ميلي‌ليتر،12 گرم يد حل شده و محلول ضدعفوني‌کننده‌ي تنتور يد ايجاد شده است. درصد جرمي يد را در اين محلول محاسبه کنيد.»

حيطه‌ي تحليل کردن: در اين قسمت دو گروه سؤال‌ داريم، سؤال‌هايي که براي پاسخ گويي نياز به تجزيه و تحليل آموخته‌هاي خود داريد و سؤال‌هاي ترکيبي.

مثالي از تجزيه و تحليل: « در خروس 78=n2 مي‌باشد.سلول جنسي اين جاندار،داراي چند اتوزوم مي‌باشد؟»

مثالي از ترکيب: « محل دقيق ترشح هورمون ملاتونين و عمل هورمون کلسي‌تونين در خون را بنويسيد.»

 

حيطه‌ي ارزيابي: بعضي از سؤال‌ها براي پاسخ گويي نياز به وارسي کردن و نقد کردن دارند.

**در هر درس ، هر حيطه‌ي شناختي چه درصدي را به خود اختصاص داده ، محاسبه شده است.

***اين درصدها با درصدهاي هر يک از حيطه‌ها در  آزمون‌ ما مقايسه مي‌گردد.

****درصدها به چند از 10 تبديل کرده‌ايم تا قبل لمس‌تر باشد.

در آزمون امروز وضعيت سؤال‌ها در مقايسه با امتحان نهايي بدين صورت است:

حيطه‌هاي شناختي

زيست شناسي2

رياضي3

فيزيک3

شيمي3

امتحان نهايي 1390

آزمون 5 اسفند

امتحان نهايي 1390

آزمون 5 اسفند

امتحان نهايي 1390

آزمون 5 اسفند

امتحان نهايي 1390

آزمون 5 اسفند

دانش

2

2

0

 0

1

0

2

1

درک و فهم

6

5

2

 2

5

3

2

4

کاربرد

0

0

4

 5

3

1

0

0

تحليل کردن

2

3

4

 3

1

7

6

4

ارزيابي

0

0

0

 0

0

0

0

 0

 

حال سطح دشواري آزمون 5 اسفند را با هم بررسي مي‌کنيم:

ما پس از هر آزمون براي رسيدن به بهترين سطح دشواري (آزمون خيلي دشوار نباشد و هم‌چنين خيلي آسان نباشد.) دانش‌آموزان را به چهار دسته بر اساس ميانگين ترازشان تقسيم کرده‌ايم.( ميانگين ترازهاي 5000-5500-6000و7000) سپس بررسي کرده‌ايم که دانش‌آموزان با اين ميانگين ترازهاي کانون در کنکور سراسري 1390 مبحث‌هاي مربوط به سال سوم دبيرستان را چند درصد پاسخ داده‌اند. براي اين‌که اين درصدها براي دانش‌آموزان کانوني ملموس شود و بتوانند در سر جلسه‌ي آزمون خود را مديريت کنند ، درصدها را به چند از 10 تبديل کرده‌ايم و همه‌ي عزيزان کانوني با توجه به ميانگين تراز خود به خوبي مي‌دانند که در هر درس از هر 10 سؤال بايد به چند سؤال پاسخ صحيح دهند.

سوم تجربي

در آزمون 5 اسفند ، دانش‌آموزان از هر 10 سوال به چند سوال پاسخ داده‌اند.

در کنکور سراسري دانش‌آموزان از هر 10 سوال به چند سوال پاسخ مي‌دهند.

نام درس

1

5000

2

5000

رياضي

2

5500

3

5500

3

6000

4

6000

6

7000

6

7000

سطح دشواري درس رياضي دشوار بوده است.

سوم تجربي

در آزمون 5 اسفند ، دانش‌آموزان از هر 10 سوال به چند سوال پاسخ داده‌اند.

در کنکور سراسري دانش‌آموزان از هر 10 سوال به چند سوال پاسخ مي‌دهند.

نام درس

2

5000

2

5000

زيست‌شناسي

4

5500

4

5500

5

6000

6

6000

7

7000

8

7000

درس زيست‌شناسي براي دانش‌آموزان قوي دشوار بوده است.

سوم تجربي

در آزمون 5 اسفند ، دانش‌آموزان از هر 10 سوال به چند سوال پاسخ داده‌اند..

در کنکور سراسري دانش‌آموزان از هر 10 سوال به چند سوال پاسخ مي‌دهند.

نام درس

2

5000

2

5000

فيزيک

 

3

5500

3

5500

4

6000

4

6000

7

7000

7

7000

 سطح دشواري درس فيزيک کاملاً متعادل است.

 

سوم تجربي

در آزمون 5 اسفند ، دانش‌آموزان از هر 10 سوال به چند سوال پاسخ داده‌اند.

در کنکور سراسري دانش‌آموزان از هر 10 سوال به چند سوال پاسخ مي‌دهند.

نام درس

3

5000

3

5000

شيمي

 

4

5500

4

5500

6

6000

6

6000

8

7000

8

7000

سطح دشواري درس شيمي کاملاً متعادل است.

 

ارزيابي کلي: درس‌هاي زبان‌انگليسي و ادبيات و عربي متعادل و دين‌و زندگي آسان ارزيابي مي‌شود.

گزارش اول: سيستم دهدهي آزمون 5 اسفند سال سوم تجربي

هر کدام از دانش‌آموزان در کنکورهاي سراسري چهار سال اخير از هر 10 سؤال به چند سؤال در درس ادبيات و زبان ‌فارسي پاسخ داده‌اند؟

 

ميانگين تراز دانش‌آموزان در  آزمون‌هاي کانون

88

89

90

آزمون 5 اسفند 90

7000

6

7

6

7

6000

5

6

5

5

5500

4

5

4

4

5000

4

4

3

4

 

هر کدام از دانش‌آموزان در کنکورهاي سراسري چهار سال اخير از هر 10 سؤال به چند سؤال در درس عربي پاسخ داده‌اند؟

 

ميانگين تراز دانش‌آموزان در  آزمون‌هاي کانون

88

89

90

آزمون 5 اسفند 90

7000

7

7

7

7

6000

6

6

6

5

5500

5

5

5

4

5000

4

4

4

3

 

 

 

 

 

هر کدام از دانش‌آموزان در کنکورهاي سراسري چهار سال اخير از هر 10 سؤال به چند سؤال در درس دين و زندگي پاسخ داده‌اند؟

 

 

ميانگين تراز دانش‌آموزان در  آزمون‌هاي کانون

88

89

90

آزمون 5 اسفند 90

7000

7

7

7

8

6000

6

6

6

6

5500

5

5

5

5

5000

4

4

4

4

 

هر کدام از دانش‌آموزان در کنکورهاي سراسري چهار سال اخير از هر 10 سؤال به چند سؤال در درس زبان‌انگليسي پاسخ داده‌اند؟

ميانگين تراز دانش‌آموزان در  آزمون‌هاي کانون

88

89

90

آزمون 5 اسفند 90

7000

7

7

7

8

6000

6

6

6

6

5500

5

5

5

5

5000

4

4

4

4

 

 گزارش دوم: تحليل آماري آزمون 5 اسفند سال سوم تجربي


نام درس

تعداد سؤال

ميانگين درصد کل  شرکت‌کنندگان

تعداد شرکت‌کنندگاني که به 100% سؤالات پاسخ صحيح داده‌اند

تعداد سؤالات دام‌دار (گزينه‌هاي غيرپاسخ که بيش از 10% پاسخ داده‌اند)

ادبيات فارسي و زبان فارسي 3

20

40

36

10

عربي 3

20

28

68

4

دين و زندگي 3

20

44

53

8

زبان‌انگليسي 3

20

41

337

4

 

 

 برنامه‌ي تمرين از کتاب آبي در آزمون 19 اسفند

کتاب آبي ادبيات و زبان فارسي 3

(کد کتاب: 5013)

کتاب آبي عربي 3 

(کد کتاب: 5023)

کتاب آبي زبان‌انگليسي 3 

(کد کتاب: 5033)

مجموع تعداد تست‌ها به‌جز

دين و زندگي 3

1- سؤالات ادبيات فارسي:

541 تا 580

2- سؤالات زبان فارسي:

 421 تا 455

کليه‌ي تست‌هاي  کنکور سراسري و آزاد کتاب آبي

25 تست

سؤالات:  440 تا 514

کليه‌ي تست‌هاي  کنکور سراسري و آزاد کتاب آبي

75 تست

1- سؤالات تأليفي:  950 تا 1004 / 1027 تا 1043

2- سؤالات کنکور:

 1005 تا 1026

کليه‌ي تست‌هاي  کنکور سراسري و آزاد کتاب آبي

15 تست

115 تست

 

 

 

منبع :