تحلیل آزمون 5 اسفند - چهارم دبیرستان - دروس عمومی و اختصاصی رشته تجربی

.

تحلیل آزمون 5  اسفند - چهارم دبیرستان - دروس عمومی و اختصاصی رشته تجربی

کنکوري‌هاي عزيز رشته‌ي تجربي ، سلام

امروز در اولين آزمون اسفندماه شرکت کرديد، روزهاي اسفندماه حس خاصي را براي همه‌ي ما به همراه دارد .شايد شما هم در اين روزها به کارها و برنامه‌هايي که پارسال انجام داده‌ايد زياد فکر مي‌کنيد و براي روزهاي سال نو برنامه مي‌ريزيد.فقط اميدوارم شما کنکوري‌هاي مثبت‌انديش رشته‌ي تجربي هنگام تفکر در مورد برنامه‌هاي مطالعاتي خود در سال گذشته به نکته‌هاي مثبت نحوه‌ي مطالعه‌ي خود توجه کنيد و زحماتي که براي کنکور 91 کشيده‌ايد را با خود مرور کنيد و با قدرت ، خودتان را براي کسب يک نتيجه‌ي مطلوب در کنکور آماده نماييد.

 تا امروز (5 اسفند) احتمالاً مدرسه‌ها در مبحث‌هاي پيش‌دو پيش‌روي بيش تري داشته اند به همين دليل در اين آزمون پيش‌روي مبحث‌هاي پيش‌دو زيادتر و براي مبحث‌هاي پايه کم تر است.

آزمون بعد ، اولين آزمون از آزمون‌هاي طلايي کانون محسوب مي‌شود. نام طلايي را به آزمون‌هاي 19 اسفند (دوره‌ي نيمي از مبحث‌هاي پيش دو) ، 7فروردين (دوره‌ي مبحث‌هاي پايه ) و 18 فروردين (دوره‌ي مبحث‌هاي پيش يک ) داده‌ايم زيرا که اين آزمون‌ها بهترين فرصت براي مرور مبحث‌هاي ذکر شده و جبران عقب‌ماندگي‌ها از برنامه است.

لازم به تذکر مي‌دانم که مرور مبحث‌هاي پيش دو را دوباره در آزمون 5 خرداد داريم .

حال سطح دشواري آزمون 5 اسفند را با هم بررسي مي‌کنيم:

ما پس از هر آزمون براي رسيدن به بهترين سطح دشواري (آزمون خيلي دشوار نباشد و هم‌چنين خيلي آسان نباشد.) دانش‌آموزان را به چهار دسته بر اساس ميانگين ترازشان تقسيم کرده‌ايم.( ميانگين ترازهاي 5000-5500-6000و7000) سپس بررسي کرده‌ايم که دانش‌آموزان با اين ميانگين ترازهاي کانون در کنکورهاي سراسري سه سال اخير در هر درس چه درصدي را کسب نموده‌اند. براي اين‌که اين درصدها براي دانش‌آموزان کانوني ملموس شود و بتوانند در سر جلسه‌ي آزمون خود را مديريت کنند ، درصدها را به چند از 10 تبديل کرده‌ايم و همه‌ي عزيزان کانوني با توجه به ميانگين تراز خود به خوبي مي‌دانند که در هر درس از هر 10 سؤال بايد به چند سؤال پاسخ صحيح دهند. عددهاي کنکور سراسري بر اساس ميانگين سطح دشواري سه‌سال اخير به‌دست آمده است.

پيش دانشگاهي تجربي

در آزمون 5 اسفند ، دانش‌آموزان از هر 10 سوال به چند سوال پاسخ داده‌اند.

در کنکور سراسري دانش‌آموزان از هر 10 سوال به چند سوال پاسخ مي‌دهند.

نام درس

1

5000

1

5000

رياضي

2

5500

2

5500

3

6000

3

6000

6

7000

5

7000

سطح دشواري درس رياضي تقريباً هم‌سطح کنکور بوده است.

 

پيش دانشگاهي تجربي

در آزمون 5 اسفند ، دانش‌آموزان از هر 10 سوال به چند سوال پاسخ داده‌اند.

در کنکور سراسري دانش‌آموزان از هر 10 سوال به چند سوال پاسخ مي‌دهند.

نام درس

2

5000

2

5000

زيست‌شناسي

4

5500

4

5500

5

6000

6

6000

7

7000

8

7000

درس زيست‌شناسي براي دانش‌آموزان قوي دشوارتر از کنکور بوده است .

 

پيش دانشگاهي تجربي

در آزمون 5 اسفند ، دانش‌آموزان از هر 10 سوال به چند سوال پاسخ داده‌اند..

در کنکور سراسري دانش‌آموزان از هر 10 سوال به چند سوال پاسخ مي‌دهند.

نام درس

2

5000

1

5000

فيزيک

 

3

5500

2

5500

4

6000

3

6000

6

7000

6

7000

 سطح دشواري درس فيزيک آسان‌تر از کنکور بوده است.

 

پيش دانشگاهي تجربي

در آزمون 5 اسفند ، دانش‌آموزان از هر 10 سوال به چند سوال پاسخ داده‌اند.

در کنکور سراسري دانش‌آموزان از هر 10 سوال به چند سوال پاسخ مي‌دهند.

نام درس

2

5000

3

5000

شيمي

 

3

5500

4

5500

5

6000

5

6000

7

7000

7

7000

سطح دشواري درس شيمي براي بازه‌ي 5000و5500 دشوارتر از کنکور بوده است.

 

ارزيابي کلي: دروس زبان‌انگليسي و ادبيات کمي دشوار و دروس عربي و دين و زندگي متعادل ارزيابي مي‌شود.

گزارش اول: سيستم دهدهي آزمون 5 اسفند سال چهارم تجربي

هر کدام از دانش‌آموزان در کنکورهاي سراسري چهار سال اخير از هر 10 سؤال به چند سؤال در درس ادبيات و زبان ‌فارسي پاسخ داده‌اند؟

ميانگين تراز دانش‌آموزان در  آزمون‌هاي کانون

88

89

90

آزمون 5 اسفند 90

7000

6

7

6

6

6000

5

6

5

4

5500

4

5

4

4

5000

4

4

3

3

 

هر کدام از دانش‌آموزان در کنکورهاي سراسري چهار سال اخير از هر 10 سؤال به چند سؤال در درس عربي پاسخ داده‌اند؟

ميانگين تراز دانش‌آموزان در  آزمون‌هاي کانون

88

89

90

آزمون 5 اسفند 90

7000

7

8

6

7

6000

6

6

4

4

5500

4

4

3

3

5000

3

3

2

2

 

 

هر کدام از دانش‌آموزان در کنکورهاي سراسري چهار سال اخير از هر 10 سؤال به چند سؤال در درس دين و زندگي پاسخ داده‌اند؟

ميانگين تراز دانش‌آموزان در  آزمون‌هاي کانون

88

89

90

آزمون 5 اسفند 90

7000

7

7

7

7

6000

6

6

6

6

5500

5

5

5

5

5000

4

4

4

4

 

 

هر کدام از دانش‌آموزان در کنکورهاي سراسري چهار سال اخير از هر 10 سؤال به چند سؤال در درس زبان‌انگليسي پاسخ داده‌اند؟

ميانگين تراز دانش‌آموزان در  آزمون‌هاي کانون

88

89

90

آزمون 5 اسفند 90

7000

7

7

7

6

6000

6

6

6

4

5500

5

5

5

3

5000

4

4

4

2

 

 

گزارش دوم: تحليل آماري آزمون 5 اسفند سال چهارم تجربي


نام درس

تعداد سؤال

ميانگين درصد کل  شرکت‌کنندگان

تعداد شرکت‌کنندگاني که به 100% سؤالات پاسخ صحيح داده‌اند

تعداد سؤالات دام‌دار (گزينه‌هاي غيرپاسخ که بيش از 10% پاسخ داده‌اند)

زبان و ادبيات فارسي پيش‌دانشگاهي

10

32

98

4

ادبيات و زبان‌فارسي 3

 (زوج کتاب با ادبيات فارسي 2 و زبان‌فارسي 3)

10

36

102

4

ادبيات فارسي 2 و زبان‌فارسي 3

 (زوج کتاب با ادبيات و زبان‌فارسي 3)

10

32

89

3

عربي 3

20

23

118

2

دين و زندگي پيش‌دانشگاهي

10

50

3509

3

دين و زندگي 3 (زوج کتاب با دين و زندگي 2)

10

38

339

6

دين و زندگي 2 (زوج کتاب با دين و زندگي 3)

10

37

155

5

زبان‌انگليسي

20

23

193

1

 

 

 

برنامه‌ي تمرين از کتاب آبي «چهار درس در چهار کتاب» در آزمون 19 اسفند

زبان و ادبيات فارسي کنکور                      (کد کتاب: 5010)

زبان عربي کنکور             (کد کتاب: 5025)

دين و زندگي کنکور                 (کد کتاب: 5005)

زبان‌انگليسي سال سوم و چهارم دبيرستان (کد کتاب: 5035)

تعداد  تست‌ها

1-  ادبيات پيش‌دانشگاهي: 865 تا 917

2- ادبيات 3: 1558 تا 1678

3- ادبيات 2: 3156 تا 3357

4- زبان فارسي 3: 2402 تا 2425 /

2436 تا 2518

کليه‌ي تست‌هاي کنکور سراسري کتاب آبي

130 تست

کليه‌ي تست‌هاي کنکور سراسري کتاب آبي

65 تست

1- دين و زندگي پيش‌دانشگاهي: 1527 تا 1608

2- دين و زندگي 3: 936 تا 1050

3- دين و زندگي 2: 308 تا 371

کليه‌ي تست‌هاي کنکور سراسري کتاب آبي

80 تست

1- سؤالات تأليفي: 1030 تا 1131 / 1207 تا 1216 / 1242 تا 1351 / 1417 تا 1426

2- سؤالات کنکور: 1132 تا 1206 / 1352 تا 1416

کليه‌ي تست‌هاي کنکور سراسري کتاب آبي

110تست

385

تست

منبع :