تحلیل آزمون 7 بهمن - چهارم تجربی -دروس اختصاصی

.

تحلیل آزمون 7 بهمن - چهارم تجربی -دروس اختصاصی

 

به نام خدا

دانش آموزان عزيز رشته تجربي

امروز اولين آزمون جمع‌بندي درس‌هاي پايه را در پايان نيم‌سال اول داشتيم. درس‌هاي پايه در آزمون‌هاي 7فروردين و 1 اردي‌بهشت و سه آزمون مطابق با کنکور دوباره دوره مي‌شوند. چند سال اخير تعداد سؤال‌هاي درس‌هاي پايه در کنکور سراسري قابل توجه است. جدول زير تعداد سؤال‌هاي درس‌هاي سال دوم و سوم دبيرستان ( و فيزيک اول دبيرستان) را در کنکور سراسري 1390 نشان مي‌دهد:

نام درس

تعداد کل سؤال‌هاي پايه‌ي اين درس در کنکور سراسري

تعداد سؤال‌هاي سال دوم دبيرستان

تعداد سؤال‌هاي سال سوم دبيرستان

تعداد سؤال‌هاي سال اول دبيرستان

زمين‌شناسي سوم

5 سؤال از  25 سؤال

_

5 سؤال

_

رياضي پايه

15 سؤال از 30 سؤال

رياضي2: 4 سؤال

هندسه 1: 4 سؤال

رياضي3: 5 سؤال

آمار و مدلسازي : 2 سؤال

_

زيست پايه

27 سؤال از 50 سؤال

10 سؤال

17 سؤال

_

فيزيک پايه

15 سؤال از 30سؤال

4 سؤال

7 سؤال

4 سؤال

شيمي پايه

23 سؤال از 35 سؤال

11 سؤال

12 سؤال

_

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تذکر : درس‌هاي فيزيک پايه و شيمي پايه که در برنامه‌ي راهبردي به صورت زوج‌کتاب هستند ، از آزمون 21 بهمن جابه جا مي‌شوند. براي مثال دانش‌آموزاني که در نيم‌سال اول شيمي2 را مطالعه مي‌کردند و در آزمون به سؤال‌هاي آن پاسخ مي‌دادند ، در نيم‌سال دوم بايد به شيمي‌3 پاسخ دهند.

 

حال به بررسي سطح دشواري تک‌تک درس‌هاي اختصاصي در آزمون امروز مي‌پردازيم .

براي بررسي سطح دشواري مناسب و استاندارد بودن سؤال‌ها ازلحاظ مطابقت با کنکور سراسري دانش‌آموزان به چهار دسته ميانگين تراز 5000(دانش‌آموزان سخت‌کوش)- ميانگين تراز 5500(دانش‌آموزان متوسط) - ميانگين تراز 6000(دانش‌آموزان خوب) - ميانگين تراز 7000(دانش‌آموزان قوي) تقسيم شده‌اند و بررسي شده است که اين چهار دسته در کنکور سه سال اخير از هر 10 سؤال به چند سؤال پاسخ داده‌اند و در هر يک از آزمون‌هاي کانون از هر 10 سؤال به چند سؤال پاسخ مي‌دهند.

 

پيش دانشگاهي تجربي

در آزمون 7بهمن ، دانش‌آموزان از هر 10 سوال به چند سوال پاسخ داده‌اند.

در کنکور سراسري دانش‌آموزان از هر 10 سوال به چند سوال پاسخ مي‌دهند.

نام درس

1

5000(دانش‌آموزان سخت‌کوش)

1

5000(دانش‌آموزان سخت‌کوش)

رياضي

2

5500(دانش‌آموزان متوسط)

2

5500(دانش‌آموزان متوسط)

3

6000(دانش‌آموزان خوب)

3

6000(دانش‌آموزان خوب)

5

7000(دانش‌آموزان قوي)

5

7000(دانش‌آموزان قوي)

سطح دشواري درس رياضي تجربي آزمون 7 بهمن با کنکور سراسري يکسان بوده است.

پيش دانشگاهي تجربي

در آزمون 7بهمن ، دانش‌آموزان از هر 10 سوال به چند سوال پاسخ داده‌اند.

در کنکور سراسري دانش‌آموزان از هر 10 سوال به چند سوال پاسخ مي‌دهند.

نام درس

3

5000(دانش‌آموزان سخت‌کوش)

2

5000(دانش‌آموزان سخت‌کوش)

زيست‌شناسي

4

5500(دانش‌آموزان متوسط)

4

5500(دانش‌آموزان متوسط)

5

6000(دانش‌آموزان خوب)

6

6000(دانش‌آموزان خوب)

8

7000(دانش‌آموزان قوي)

8

7000(دانش‌آموزان قوي)

سطح دشواري درس زيست‌شناسي براي دانش‌آموزان خوب يک درجه دشوارتر از کنکور بوده است.

پيش دانشگاهي تجربي

در آزمون 7بهمن ، دانش‌آموزان از هر 10 سوال به چند سوال پاسخ داده‌اند..

در کنکور سراسري دانش‌آموزان از هر 10 سوال به چند سوال پاسخ مي‌دهند.

نام درس

1

5000(دانش‌آموزان سخت‌کوش)

1

5000(دانش‌آموزان سخت‌کوش)

فيزيک

 

2

5500(دانش‌آموزان متوسط)

2

5500(دانش‌آموزان متوسط)

3

6000(دانش‌آموزان خوب)

3

6000(دانش‌آموزان خوب)

7

7000(دانش‌آموزان قوي)

6

7000(دانش‌آموزان قوي)

 سطح دشواري درس فيزيک تجربي آزمون 7 بهمن با کنکور سراسري يکسان بوده است..

پيش دانشگاهي تجربي

در آزمون 7بهمن ، دانش‌آموزان از هر 10 سوال به چند سوال پاسخ داده‌اند.

در کنکور سراسري دانش‌آموزان از هر 10 سوال به چند سوال پاسخ مي‌دهند.

نام درس

3

5000(دانش‌آموزان سخت‌کوش)

3

5000(دانش‌آموزان سخت‌کوش)

شيمي

 

4

5500(دانش‌آموزان متوسط)

4

5500(دانش‌آموزان متوسط)

6

6000(دانش‌آموزان خوب)

5

6000(دانش‌آموزان خوب)

8

7000(دانش‌آموزان قوي)

7

7000(دانش‌آموزان قوي)

در درس شيمي سطح دشواري اين آزمون براي دانش‌آموزان قوي آسان‌تر از کنکور بوده است..

 

منبع :