تحلیل آزمون 7بهمن- سوم تجربی - دروس اختصاصی

0

تحلیل آزمون 7بهمن- سوم تجربی - دروس اختصاصی
 

نتيجه‌ي آزمون امروز (7بهمن) که جمع‌بندي کل نيم‌سال اول بود ، براي شما سال سومي‌ها از اهميت ويژه‌اي برخوردار است. اهميت اين آزمون از دو جنبه قابل بررسي است:

1-      در پايان سال امتحان‌هاي نهايي به صورت کشوري برگزار مي‌شود.کارنامه‌ي نيم‌سال اول شما در مدرسه‌ نشان دهنده‌ي وضعيت شما نسبت به هم‌کلاسي‌هايتان است. شما نياز داريد وضعيت درسي خود را در مبحث‌هاي نيم‌سال اول نسبت به کل کشور بسنجيد و با توجه به اين کارنامه به پررنگ‌کردن نقاط قوت خود در نيم‌سال دوم بپردازيد.

2-      مبحث‌هاي نيم‌سال اول بارم‌بندي قابل توجهي در امتحان‌هاي نهايي پايان سال دارد ، بارم مبحث‌هاي نيم‌سال اول در امتحان پايان سال به ترتيب زير است :

زمين‌شناسي :5 نمره - رياضي: 10نمره - زيست: 5/10نمره- فيزيک: 10نمره - شيمي : 75/13 نمره

 

به همين دليل برنامه‌ي راهبردي در آزمون 7 بهمن ، پس از امتحان‌هاي نيم‌سال اول و 7 فروردين ، در ايام نوروز به دوره‌ي مبحث‌هاي نيم‌سال اول مي‌پردازد.

وضعيت دشواري آزمون7 بهمن چگونه بوده است؟

سال سوم تجربي

چند درصد سؤال‌ها دام دار بوده است.

ميانگين درصد تمامي دانش‌آموزان در اين درس

تعداد افرادي که اين درس را 100 زده‌اند

نام درس

5%

16%

22نفر

رياضي

درس رياضي3 ، کمي دشوار بوده است.

سال سوم تجربي

چند درصد سؤال‌ها دام دار بوده است.

ميانگين درصد تمامي دانش‌آموزان در اين درس

تعداد افرادي که اين درس را 100 زده‌اند

نام درس

14%

39%

27نفر

زيست

سطح دشواري درس زيست‌شناسي 2 کاملاً متعادل بوده است .

سال سوم تجربي

چند درصد سؤال‌ها دام دار بوده است.

ميانگين درصد تمامي دانش‌آموزان در اين درس

تعداد افرادي که اين درس را 100 زده‌اند

نام درس

4%

17%

38نفر

فيزيک

سطح دشواري درس فيزيک 3 ، متعادل بوده است.

سال سوم تجربي

چند درصد سؤال‌ها دام دار بوده است.

ميانگين درصد تمامي دانش‌آموزان در اين درس

تعداد افرادي که اين درس را 100 زده‌اند

نام درس

5%

34%

 88نفر

شيمي

درس شيمي‌3 آسان بوده است .

منبع :