تحلیل آزمون 2 دی - سوم تجربی- دروس اختصاصی

.

تحلیل آزمون 2 دی - سوم تجربی- دروس اختصاصی

با سلام و ادب خدمت دانش‌آموزان عزيز رشته تجربي:

به زمان امتحان‌هاي نيم‌سال اول رسيدم  و شما دانش‌آموزان کانوني چون شب امتحاني نبوده‌ايد ، با قدرت براي امتحانات پايان نيم‌سال آمادگي داريد.

بارم‌بندي هر يک از فصل‌هاي کتاب درسي را در امتحان‌هاي نيم‌سال اول خدمتتان ارائه مي دهيم تا در زمان برگزاري امتحانات در فورجه‌هاي بين امتحانات بدانيد که براي هر مبحث به چه ميزان ساعت مطالعه نياز داريد.

 

نام درس

نام مبحث

بارم‌بندي در امتحان نيم‌سال اول

زمين‌شناسي

علم زمين‌شناسي

2

آب در هوا

7

آب در دريا

5/5

آب در خشکي

5/5

رياضي3

پديده‌هاي تصادفي و احتمال

8

تابع

12

زيست2

ايمني بدن

5/3

دستگاه عصبي

5/3

حواس

3

هورمون

5/3

ماده‌ي ژنتيک

3

کروموزوم‌هاي جنسي و ميتوز

5/3

فيزيک 3

الکتريسته ساکن

11

جريان الکتريکي

9

شيمي3

استوکيومتري

13

ترموديناميک تا صفحه 54

7

وضعيت دشواري آزمون 2دي چگونه بوده است؟

سال سوم تجربي

چند درصد سؤال‌ها دام دار بوده است.

ميانگين درصد تمامي دانش‌آموزان در اين درس

تعداد افرادي که اين درس را 100 زده‌اند

نام درس

1%

24%

21نفر

رياضي

سطح دشواري درس رياضي3 ، متعادل بوده است.

سال سوم تجربي

چند درصد سؤال‌ها دام دار بوده است.

ميانگين درصد تمامي دانش‌آموزان در اين درس

تعداد افرادي که اين درس را 100 زده‌اند

نام درس

16%

40%

49نفر

زيست

سطح دشواري درس زيست‌شناسي 2 متعادل بوده است .

سال سوم تجربي

چند درصد سؤال‌ها دام دار بوده است.

ميانگين درصد تمامي دانش‌آموزان در اين درس

تعداد افرادي که اين درس را 100 زده‌اند

نام درس

6%

21%

31نفر

فيزيک

درس فيزيک3 کمي دشوار بوده است.

سال سوم تجربي

چند درصد سؤال‌ها دام دار بوده است.

ميانگين درصد تمامي دانش‌آموزان در اين درس

تعداد افرادي که اين درس را 100 زده‌اند

نام درس

4%

32%

88نفر

شيمي

سطح دشواري درس شيمي‌3 متعادل بوده است .

.

 

 

منبع :