تحلیل آزمون 22 مهر چهارم تجربی - دروس اختصاصی

.

تحلیل آزمون 22 مهر چهارم تجربی - دروس اختصاصی

« برنامه ويژه براي درس زيست‌شناسي در برنامه راهبردي پيش دانشگاهي»

در برنامه راهبردي درس زيست‌شناسي پايه به صورت زير ارائه مي‌شود:

* کتاب سال سوم در نيم‌سال اول همراه پيش‌دانشگاهي يک ارائه مي‌شود و کتاب سال دوم در نيم‌سال دوم همراه پيش‌دانشگاهي دو در برنامه است.

يک سؤال چالش‌برانگيز: دانش‌آموزان سال سوم دبيرستان را به تازگي خوانده‌اند و ترجيح مي‌دهند که درس‌هاي سال دوم دبيرستان را که احساس مي‌کنند ، فراموش کرده‌اند در نيم‌سال اول بخوانند. چرا در برنامه راهبردي زيست سال سوم را در نيم‌سال اول گذاشته‌ايم؟

1- فصل‌هاي مربوط به ژنتيک کتاب  سوم با مبحث‌هاي پيش يک ارتباط بيش‌تري دارند و براي آموزش مفهومي و ترکيبي اين مبحث‌هاي پيش و پايه ، آوردن مبحث‌هاي سال سوم دبيرستان در کنار پيش‌يک بهتر است.

2- کتاب سال سوم سنگين و مفهومي است و براي يادگيري نياز به زمان بيش‌تري دارد.  به همين دليل نيم‌سال اول را که  نسبت به نيم‌سال دوم طولاني‌تر است  و تعداد آزمون‌هاي بيش‌تري دارد ، فرصت خوبي براي ارائه مبحث‌هاي سال سوم دانسته‌ايم.

3- مبحث‌هاي دوم دبيرستان ( زيست 1) به ترتيب از فصل اول  در نيم سال دوم ، کنار پيش 2 مي‌آيد ، زيرا که مبحث‌هاي زيست سال دوم حفظي و فرار است و به همين دليل بهتر است که اين مبحث‌هاي فرار در نيم‌سال دوم که به کنکور نزديک‌تريم ،آورده شود.

يک نقطه قوت مهم در برنامه راهبردي کانون: تا آزمون 7 فروردين ، ارائه  تمامي مبحث‌هاي پايه ، به جز مبحث رشد و نمو جانوران در برنامه به اتمام مي‌رسد و بدين‌ترتيب براي مبحث‌هاي مهم پيش2 (ويروس و باکتري ، آغازيان و قارچ‌ها ) فرصت مناسب براي قوي شدن دانش‌آموزها در فصل بهار فراهم مي‌شود.

* مبحث رشد و نمو جانوران سنگين و حجيم است ، در يکي دو سال اخير تعداد سوال مطرح شده از آن نيز در کنکور بالا بوده است، لذا در 16 اردي‌بهشت ماه آن را به عنوان تک مبحث پايه ارائه داده‌ايم.

 وضعيت دشواري آزمون 22 مهر  چگونه بوده است؟

براي بررسي سطح دشواري مناسب و استاندارد بودن سؤال‌ها ازلحاظ مطابقت با کنکور سراسري دانش‌آموزان به چهار دسته ميانگين تراز 5000(دانش‌آموزان سخت‌کوش)- ميانگين تراز 5500(دانش‌آموزان متوسط) - ميانگين تراز 6000(دانش‌آموزان خوب) - ميانگين تراز 7000(دانش‌آموزان قوي) تقسيم شده‌اند و بررسي شده است که اين چهار دسته در کنکور سه سال اخير از هر 10 سؤال به چند سؤال پاسخ داده‌اند و در هر يک از آزمون‌هاي کانون از هر 10 سؤال به چند سؤال پاسخ مي‌دهند.

 

پيش دانشگاهي تجربي

در اولين آزمون (8 مهر) ، دانش‌آموزان از هر 10 سوال به چند سوال پاسخ داده‌اند.

در کنکور سراسري دانش‌آموزان از هر 10 سوال به چند سوال پاسخ مي‌دهند.

نام درس

2

5000(دانش‌آموزان سخت‌کوش)

1

5000(دانش‌آموزان سخت‌کوش)

رياضي                  

3

5500(دانش‌آموزان متوسط)

2

5500(دانش‌آموزان متوسط)

3

6000(دانش‌آموزان خوب)

3

6000(دانش‌آموزان خوب)

6

7000(دانش‌آموزان قوي)

5

7000(دانش‌آموزان قوي)

درس رياضي براي تمامي دانش‌آموزان يک درجه آسان‌تر از کنکور سراسري بوده است.

پيش دانشگاهي تجربي

در اولين آزمون (8 مهر) ، دانش‌آموزان از هر 10 سوال به چند سوال پاسخ داده‌اند.

در کنکور سراسري دانش‌آموزان از هر 10 سوال به چند سوال پاسخ مي‌دهند.

نام درس

2

5000(دانش‌آموزان سخت‌کوش)

2

5000(دانش‌آموزان سخت‌کوش)

زيست‌شناسي          

4

5500(دانش‌آموزان متوسط)

4

5500(دانش‌آموزان متوسط)

5

6000(دانش‌آموزان خوب)

6

6000(دانش‌آموزان خوب)

7

7000(دانش‌آموزان قوي)

8

7000(دانش‌آموزان قوي)

درس زيست براي ترازهاي بالا يک درجه دشوارتر از کنکور و براي ترازهاي پايين دقيقاً هم‌سطح کنکور بوده است.

پيش دانشگاهي تجربي

در اولين آزمون (8 مهر) ، دانش‌آموزان از هر 10 سوال به چند سوال پاسخ داده‌اند..

در کنکور سراسري دانش‌آموزان از هر 10 سوال به چند سوال پاسخ مي‌دهند.

نام درس

2

5000(دانش‌آموزان سخت‌کوش)

1

5000(دانش‌آموزان سخت‌کوش)

فيزيک

 

3

5500(دانش‌آموزان متوسط)

2

5500(دانش‌آموزان متوسط)

4

6000(دانش‌آموزان خوب)

3

6000(دانش‌آموزان خوب)

6

7000(دانش‌آموزان قوي)

6

7000(دانش‌آموزان قوي)

درس فيزيک به جز براي دانش‌آموزان قوي براي بقيه يک درجه آسان‌تر از کنکور سراسري بوده است.

پيش دانشگاهي تجربي

در اولين آزمون (8 مهر) ، دانش‌آموزان از هر 10 سوال به چند سوال پاسخ داده‌اند.

در کنکور سراسري دانش‌آموزان از هر 10 سوال به چند سوال پاسخ مي‌دهند.

نام درس

3

5000(دانش‌آموزان سخت‌کوش)

3

5000(دانش‌آموزان سخت‌کوش)

شيمي

 

4

5500(دانش‌آموزان متوسط)

4

5500(دانش‌آموزان متوسط)

5

6000(دانش‌آموزان خوب)

5

6000(دانش‌آموزان خوب)

7

7000(دانش‌آموزان قوي)

7

7000(دانش‌آموزان قوي)

درس شيمي براي تمامي دانش‌آموزان دقيقاٌ هم‌سطح کنکور بوده است.

 

منبع :