تغییر درس ریاضی تجربی و سطح دشواری آزمون 8 مهر پیش تجربی

.

تغییر درس ریاضی تجربی و سطح دشواری آزمون 8 مهر پیش تجربی

دانش‌آموزان عزيز رشته تجربي سلام:

اميدوارم سال جديد تحصيلي را سرشار از انرژي مثبت و با ذهني منظم و برنامه‌ريزي شده شروع کرده باشيد.

اول از همه ، پيش از هر صحبتي به يک مسئله ي متداول تجربي‌ها در اول سال تحصيلي بپردازيم .

تعداد زيادي از دانش‌آموزان تجربي و يا فارغ‌التحصيلاني که سال گذشته در رشته دل‌خواه خود قبول نشده‌ايد و قصد داريد امسال دوباره براي کنکور بخوانيد ، سؤال داريد که وضعيت تغيير کتاب‌ها در درس رياضيات تجربي به چه صورت است؟

درکنکور 91 درس رياضي تجربي به طور کامل از رياضي2 تا رياضي عمومي تغيير کرده است. يعني همه‌ي شما عزيزان اعم از دانش‌آموز پيش‌دانشگاهي و فارغ‌التحصيل بايد کتاب‌هاي زير را بخوانيد :

1-      کتاب رياضي 2 ، چاپ 88

2-      کتاب رياضي 3 ، چاپ 89

3-      کتاب رياضي عمومي ، چاپ 90                                                                       

کتاب جديد رياضي عمومي دوره پيش دانشگاهي رشته تجربي که حاصل اصلاح کتاب قبلي است شامل ۶ فصل به شرح زير است :

فصل اولاحتمال : در اين فصل مبحث آمار کتاب قبل حذف شده است و تمامي فصل به مبحث احتمال اختصاص دارد .

فصل دومتوابع و معادلات : اين فصل، حاصل ادغام و اصلاح فصل‌هاي دوم و سوم کتاب قبلي است و در آن به مبحث‌هايي هم‌چون توابع درجه دوم و رسم آنها، روابط بين ضرايب جواب‌هاي معادله درجه دو، تابع جزء صحيح، تابع قدر مطلق، توابع صعودي و نزولي، دنباله‌ها، کاربرد توابع نمايي (رشد و زوال)، تابع نمايي طبيعي، تابع لگاريتم طبيعي و معادلات مثلثاتي مي‌پردازد.

فصل سوممشتق : اين فصل حاصل اصلاح فصل قواعد مشتق گيري کتاب قبلي است و به يادآوري و تکميل مفهوم مشتق مي پردازد .

فصل چهارمکاربرد مشتق : در اصلاح اين فصل ، فصل کاربرد مشتق حذف شده از کتاب رياضي ۳ نيز مورد توجه قرار گرفته است .

فصل پنجمهندسه مختصاتي و منحني هاي درجه دوم : اين فصل اصلاح شده ي فصل مقاطع مخروطي کتاب قبلي است. (اصلاحات جزئي است)

فصل ششمانتگرال : اين فصل حاصل اصلاح جزئي فصل انتگرال قبلي است .

« سطح دشواري درس‌هاي مختلف در آزمون 8 مهر ماه »

براي بررسي سطح دشواري مناسب و استاندارد بودن سؤال‌ها ازلحاظ مطابقت با کنکور سراسري دانش‌آموزان به چهار دسته ميانگين تراز 5000(دانش‌آموزان سخت‌کوش)- ميانگين تراز 5500(دانش‌آموزان متوسط) - ميانگين تراز 6000(دانش‌آموزان خوب) - ميانگين تراز 7000(دانش‌آموزان قوي) تقسيم شده‌اند و بررسي شده است که اين چهار دسته در کنکور سه سال اخير از هر 10 سؤال به چند سؤال پاسخ داده‌اند و در هر يک از آزمون‌هاي کانون از هر 10 سؤال به چند سؤال پاسخ مي‌دهند.

پيش دانشگاهي تجربي

در اولين آزمون (8 مهر) ، دانش‌آموزان از هر 10 سوال به چند سوال پاسخ داده‌اند.

در کنکور سراسري دانش‌آموزان از هر 10 سوال به چند سوال پاسخ مي‌دهند.

نام درس

2

5000(دانش‌آموزان سخت‌کوش)

1

5000(دانش‌آموزان سخت‌کوش)

رياضي                  

3

5500(دانش‌آموزان متوسط)

2

5500(دانش‌آموزان متوسط)

4

6000(دانش‌آموزان خوب)

3

6000(دانش‌آموزان خوب)

6

7000(دانش‌آموزان قوي)

5

7000(دانش‌آموزان قوي)

درس رياضي براي تمامي دانش‌آموزان يک درجه آسان‌تر از کنکور سراسري بوده است.

پيش دانشگاهي تجربي

در اولين آزمون (8 مهر) ، دانش‌آموزان از هر 10 سوال به چند سوال پاسخ داده‌اند.

در کنکور سراسري دانش‌آموزان از هر 10 سوال به چند سوال پاسخ مي‌دهند.

نام درس

2

5000(دانش‌آموزان سخت‌کوش)

3

5000(دانش‌آموزان سخت‌کوش)

زيست‌شناسي          

3

5500(دانش‌آموزان متوسط)

5

5500(دانش‌آموزان متوسط)

5

6000(دانش‌آموزان خوب)

6

6000(دانش‌آموزان خوب)

7

7000(دانش‌آموزان قوي)

8

7000(دانش‌آموزان قوي)

درس زيست‌شناسي براي تمامي دانش‌آموزان يک درجه دشوارتر از کنکور سراسري بوده است.

پيش دانشگاهي تجربي

در اولين آزمون (8 مهر) ، دانش‌آموزان از هر 10 سوال به چند سوال پاسخ داده‌اند..

در کنکور سراسري دانش‌آموزان از هر 10 سوال به چند سوال پاسخ مي‌دهند.

نام درس

1

5000(دانش‌آموزان سخت‌کوش)

1

5000(دانش‌آموزان سخت‌کوش)

فيزيک

 

2

5500(دانش‌آموزان متوسط)

3

5500(دانش‌آموزان متوسط)

3

6000(دانش‌آموزان خوب)

4

6000(دانش‌آموزان خوب)

5

7000(دانش‌آموزان قوي)

6

7000(دانش‌آموزان قوي)

درس فيزيک به جز براي دانش‌آموزان ضعيف(سخت‌کوش) براي بقيه يک درجه دشوارتر از کنکور سراسري بوده است.

پيش دانشگاهي تجربي

در اولين آزمون (8 مهر) ، دانش‌آموزان از هر 10 سوال به چند سوال پاسخ داده‌اند.

در کنکور سراسري دانش‌آموزان از هر 10 سوال به چند سوال پاسخ مي‌دهند.

نام درس

2

5000(دانش‌آموزان سخت‌کوش)

3

5000(دانش‌آموزان سخت‌کوش)

شيمي

 

3

5500(دانش‌آموزان متوسط)

4

5500(دانش‌آموزان متوسط)

4

6000(دانش‌آموزان خوب)

6

6000(دانش‌آموزان خوب)

6

7000(دانش‌آموزان قوي)

7

7000(دانش‌آموزان قوي)

درس شيمي براي تمامي دانش‌آموزان دشوارتر از کنکور سراسري بوده است.

 

منبع :