سطح دشواری دو آزمون اول تابستان رشته تجربی

هم‌اکنون دو آزمون از آزمون‌های تابستان برگزار شده است ، دانش‌آموزان پیش‌دانشگاهی تجربی که با سخت‌کوشی و تلاش درس خواندن را از تابستان شروع کرده‌اید ، بهتر است با سطح دشواری درس‌های مختلف در این ...

سطح دشواری دو آزمون اول تابستان رشته تجربی

سطح دشواري دو آزمون اول تابستان رشته تجربي-  سال چهارم

هم‌اکنون دو آزمون از آزمون‌هاي تابستان برگزار شده است ، دانش‌آموزان پيش‌دانشگاهي تجربي که با سخت‌کوشي و تلاش درس خواندن را از تابستان شروع کرده‌ايد ، بهتر است با سطح دشواري درس‌هاي مختلف در اين دو آزمون آشنا شويد.در تابستان دفترچه سوال‌ها و برنامه راهبردي به دو قسمت تقسيم شده است : سوال‌هاي مقطع سال قبل ( نگاه به گذشته ) و سوال‌هاي مربوط به سال بعد ( نگاه به آينده ).

در قسمت نگاه به گذشته سطح دشواري سوال‌ها با کنکور مطابقت دارد ، زيرا شما در مبحث‌هاي نگاه به گذشته تبحر داريد و بهتر است از تابستان با سبک سوال‌هاي کنکور در اين قسمت آشنا ‌شويد.

سطح دشواري سوال‌ها در درس‌هاي نگاه به گذشته در دو آزمون اول تابستان به شرح زير است:

پيش دانشگاهي تجربي

در دو آزمون ابتداي تابستان کانون ، دانش‌آموزان از هر 10 سوال به چند سوال پاسخ داده‌اند.

در کنکور سراسري دانش‌آموزان از هر 10 سوال به چند سوال پاسخ مي‌دهند.

نام درس

2

5000

1

5000

رياضي                   نگاه به گذشته 

3

5500

2

5500

4

6000

3

6000

6

7000

5

7000

در درس رياضي در تمامي ترازهاي دو آزمون اول تابستان، يک عدد آسان‌تر از کنکور بوده است.

پيش دانشگاهي تجربي

در دو آزمون ابتداي تابستان کانون ، دانش‌آموزان از هر 10 سوال به چند سوال پاسخ داده‌اند.

در کنکور سراسري دانش‌آموزان از هر 10 سوال به چند سوال پاسخ مي‌دهند.

نام درس

3

5000

3

5000

زيست‌شناسي           ( نگاه به گذشته )

5

5500

5

5500

6

6000

6

6000

8

7000

8

7000

در درس زيست‌شناسي در تمامي ترازها دو آزمون اول تابستان کاملا با سطح دشواري کنکور مطابقت داشته است.

پيش دانشگاهي تجربي

در دو آزمون ابتداي تابستان کانون ، دانش‌آموزان از هر 10 سوال به چند سوال پاسخ داده‌اند.

در کنکور سراسري دانش‌آموزان از هر 10 سوال به چند سوال پاسخ مي‌دهند.

نام درس

1

5000

1

5000

فيزيک

( نگاه به گذشته )

2

5500

3

5500

3

6000

4

6000

6

7000

6

7000

در درس فيزيک دو آزمون ابتداي تابستان براي دانش‌آموزان متوسط و قوي يک درجه دشوارتر از کنکور بوده است ولي براي دانش‌آموزان خيلي قوي و سخت‌کوش آزمون‌ها سطح دشواري کاملا منطبق با کنکور داشته است.

پيش دانشگاهي تجربي

در دو آزمون ابتداي تابستان کانون ، دانش‌آموزان از هر 10 سوال به چند سوال پاسخ داده‌اند.

در کنکور سراسري دانش‌آموزان از هر 10 سوال به چند سوال پاسخ مي‌دهند.

نام درس

3

5000

3

5000

شيمي

( نگاه به گذشته )

4

5500

4

5500

5

6000

6

6000

7

7000

7

7000

در درس شيمي دو آزمون اول تابستان سطح دشواري منطبق با کنکور داشته است.(براي دانش‌آموزان با ميانگين تراز 6000 ، سوال‌ها از کنکور دشوارتر بوده است.)

*در قسمت نگاه به آينده سطح دشواري سوال‌ها آسان‌تر از کنکور است، از شما  دانش‌آموزان سخت‌کوش تجربي که در سال سرنوشت‌ساز کنکور به سر مي‌بريد انتظار داريم پيش‌خواني درس‌هاي سال بعد را با جديت انجام دهيد.

ما نيز در چيدمان سوال‌هاي نگاه به آينده تابستان تمهيدات زير را در هر درس انديشيده‌ايم تا به ميزان پاسخ‌گويي شما در درس‌هاي سال بعد کمک کنيم:

*از رياضي عمومي در تابستان سوالي نداريم ، زيرا اين کتاب در سال تحصيلي 91-90 تغيير خواهد کرد.

*درس زيست‌شناسي پيش‌دانشگاهي در آزمون‌هاي تابستان ويژگي‌هاي زير را دارد:

الف) فقط در آزمون‌هاي تابستان ، زيست پيش سوال ترکيبي ندارد و شما با خواندن دقيق متن در فصل اول پيش‌دانشگاهي ، قادر به پاسخ‌گويي سوال‌ها خواهيد بود.

ب ) در آزمون‌هاي تابستان ، گزينه‌ها در زيست پيش طوري طراحي شده‌ که دام آموزشي نداشته باشند و شما با حفظ خط کتاب ، قادر به پاسخ‌گويي باشيد.

* برنامه درس فيزيک پيش‌دانشگاهي ، طوري طراحي شده که مبحث‌هاي اندازه‌گيري از کتاب درسي فيزيک 1 و حرکت‌شناسي از کتاب درسي فيزيک 2 مطرح شده و در آزمون نيز سوال‌ از اين مبحث‌ها مطرح مي‌شود و اين بدين معناست که اگر شما بر اين مبحث‌ها از کتاب فيزيک 1 و 2 تسلط يابيد ، قادر به پاسخ‌گويي سوال‌هاي حرکت‌شناسي در آزمون‌هاي تابستان خواهيد بود.

*براي چيدمان سوال‌ها در درس شيمي‌پيش‌دانشگاهي تمهيداتي انديشيده‌ايم که به شرح زير است:

الف) علي‌رغم اين‌که مبحث سنتيک سوال‌هاي با تيپ مسئله زياد دارد، در آزمون‌هاي تابستان تعداد سوال‌هاي با تيپ مسئله را در اين مبحث به حداقل رسانده‌ايم.

ب) از سوال‌هاي با تيپ جاي‌خالي بيش‌تر استفاده کرده‌ايم تا شما با خواندن دقيق متن کتاب ، قادر به پاسخ‌گويي به سوال‌ها باشيد.

ج) سوال‌هاي با تيپ شکل و نمودار آمده تا با يادگيري شکل‌ها ، جدول‌ها و نمودارهاي فصل اول قادر به راحتي به سوال‌ها پاسخ دهيد.

سطح دشواري سوال‌ها در درس‌هاي نگاه به آينده در دو آزمون اول تابستان به شرح زير است:

پيش دانشگاهي تجربي

ميانگين درصد دانش‌آموزان در آزمون 21 مرداد

ميانگين درصد دانش‌آموزان در آزمون 7 مرداد

درصد پاسخ‌دهنده در آزمون 21 مرداد

درصد پاسخ‌دهنده در آزمون 7 مرداد

نام درس

15

10

16

16

زيست‌شناسي          ( نگاه به آينده )

8

8

38

31

فيزيک

( نگاه به آينده )

17

16

22

18

شيمي

( نگاه به آينده )

خوشبختانه آمار درصد پاسخ‌گويي به سوال‌هاي نگاه به آينده نشان مي‌دهد که دانش‌آموزان تجربي اهميت پيش‌خواني درس‌هاي سال بعد را به خوبي دريافته‌اند.

منبع :