تحلیل آزمون 7 بهمن - چهارم ریاضی - دروس اختصاصی

.

تحلیل آزمون 7 بهمن - چهارم ریاضی - دروس اختصاصی
 

با سلام به دوستان رياضي‌دان

آزمون 7 بهمن فرصت خوبي براي مرور و جمع بندي دروس پايه بود. شما همانند آزمون 23 دي يک ارزيابي شاخص در مورد عمل‌کرد خود بدست آورديد. آيا شما از بودجه بندي مباحث آزموني که سپري کرديد يعني 7 بهمن در کنکور سراسري اطلاع داريد؟

رياضي پايه

6 تست

آمار و مدل سازي

2 تست

جبر و احتمال

5 تست

هندسه 1

3 تست

هندسه 2

5 تست

فيزيک 1و2

10 تست

فيزيک 3

13 تست

شيمي 2

11 تست

شيمي 3

12 تست

از تاريخ 7 بهمن مطالعه‌ي جدي درس هاي نيم سال دوم شتاب بيشتري در مدارس مي گيرد.بنابراين با اين هدف نيم سال دوم را آغاز کنيد که مطالعه درس هاي نيم سال دوم تمرکز بيشتري داشته باشيد. آزمون 21 بهمن اولين ازمون در نيم سال دوم است. همچنين از اين آزمون به بعد زوج درس هاي پايه جابجا مي شوند بطور مثال اگر در نيم سال اول هندسه 1 را مطالعه کرده ايد از آزمون 21 بهمن به بعد بايد هندسه 2 را مطالعه نمائيد.

توصيه مي کنم براي موفقيت در آزمون بعدي يعني 21 بهمن، 3 کار را در هفته دوم يعني از 7 بهمن تا 20 بهمن انجام دهيد:

  1. سوالاتي را که در کتاب خودآموزي نوشته ايد مرور نماييد حتي اگر به مبحث آزمون مربوط نباشد.
  2. از کتاب اشتباهات متداول مباحث اين آزمون را در هر درس مورد مطالعه قرار دهيد.
  3. همچنين در منزل با استفاده از CD و دفترچه آزمون غير حضوري که در 7 بهمن دريافت کرده ايد، آزمون 29 بهمن سال گذشته را اجرا کنيد تا ببينيد چه رتبه و ترازي کسب مي کنيد.

تحليل و بررسي آزمون 7 بهمن پيش رياضي

اکنون نتايج آزمون را باهم بررسي مي کنيم. همانگونه که بارها در تحليل آزمون اطلاع داده ام معيار کانون در سطح دشواري سيتم دهدهي ميانگين سه سال اخير مي باشد. حال آنکه هم در کنکور سراسري 1390 و هم در کنکور سراسري 1389 سطح سوالات يک الي دو درجه دشوارتر نسبت به سال 1388 بوده اند.

در هر رده ترازي از هر 10 سوال به چند سوال ...؟؟؟

درس

معيار

7000

6000

5500

5000

رياضي

کنکور 90 

5

3

2

1

کنکور 89

5

3

2

1

کنکور 88

7

4

3

2

کانون

6

4

3

2

فيزيک

کنکور 90 

6

4

3

2

کنکور 89

6

4

3

2

کنکور 88

8

6

4

3

کانون

7

5

3

2

شيمي

کنکور 90 

7

6

5

4

کنکور 89

7

5

4

3

کنکور 88

7

5

4

3

کانون

7

5

4

3

لازم به ذکر است که در جداول پايين براساس مصوب ميانگين سه سال اخير يا کنکور سراسري 1390، رنگ ها بر اين اساس بوده است:

آبي: مطابق و استاندارد، سبز: يک واحد دشوار براي تراز 6000 و 7000 و يا يک واحد ساده تر براي تراز 5500 و 5000 ، زرد : يک واحد دشوار براي تراز 5000 و 5500 و يا  يک واحد ساده براي تراز 6000 و 7000 قرمز: دو واحد ساده تر يا دشوارتر مشکي : بيشتر از دو واحد ساده تر يا دشوارتر

1-     بررسي دروس رياضي پيش رياضي به تفکيک کتاب درسي:

پيش

درصد

تعداد افرادي که در اين آزمون 100 زده اند؟

دانش آموزان از هر 10 سوال به چند سوال پاسخ دادند؟

درس

شرکت کنندگان

ميانگين درس

7000

6000

5500

5000

رياضي پايه

96%

14%

21 نفر

5

3

2

1

هندسه 1

71%

17%

66 نفر

6

3

3

2

هندسه 2

30%

10%

36 نفر

6

3

2

1

آمار و مدل سازي

46%

18%

61 نفر

7

4

3

2

جبر و احتمال

57%

17%

66 نفر

6

4

3

2

رياضيات با معيار سه سال اخير

6

4

3

2

رياضيات با معيار کنکور 1390

6

4

3

2

هندسه 1 ، جبر و احتمال و آمار و مدل سازي راي همه ترازها استاندارد بود. ديفرانسيل: آزمون براي همه ترازها يک واحد دشوارتر نسبت به کنکور سراسري سه سال اخير بوده است. هندسه 2 براي تراز بالا استاندارد و براي تراز پايين يک واحد دشوار نسبت به کنکور سراسري سه سال اخير اما نسبت به کنکور 1390 استاندارد بود.. در مجموع 50 سوال رياضي که دانش آموزان بايد به آن پاسخ مي دادند سطح سوالات متعادل و همانند کنکور سراسري سه سال اخير براي همه تراز ها بود.

2-     بررسي دروس فيزيک پيش رياضي به تفکيک کتاب درسي:

پيش

درصد

تعداد افرادي که در اين آزمون 100 زده اند؟

دانش آموزان از هر 10 سوال به چند سوال پاسخ دادند؟

درس

شرکت کنندگان

ميانگين درس

7000

6000

5500

5000

فيزيک 1و2

61%

16%

20 نفر

7

4

3

1

فيزيک 3

41%

14%

14 نفر

7

4

2

1

سطح سوالات فيزيک 3 و فيزيک 1و 2 براي تراز بالا استاندارد و همانند کنمور سراسري سه سال اخير بود اما براي تراز پايين يک واحد دشوار بود.

3-     بررسي دروس شيمي پيش رياضي به تفکيک کتاب درسي:

پيش

درصد

تعداد افرادي که در اين آزمون 100 زده اند؟

دانش آموزان از هر 10 سوال به چند سوال پاسخ دادند؟

درس

شرکت کنندگان

ميانگين درس

7000

6000

5500

5000

شيمي 2

68%

28%

66 نفر

8

5

4

3

شيمي 3

36%

16%

11 نفر

7

4

3

2

تدوين: محبوبه مولوي

مسوول توليد آزمون هاي پيش و سوم رياضي

منبع :