تحلیل آزمون 2 دی - چهارم ریاضی - دروس اختصاصی

.

تحلیل آزمون 2 دی - چهارم ریاضی - دروس اختصاصی

با سلام به دوستان رياضي‌دان

کم کم به امتحانات نيم سال اول نزديک مي شويم و شما بايد روي درس‌هاي نيم سال اول پيش خود توجه ويژه اي داشته باشيد تا آنها را خوب فرا گيريد و بتوانيد جمع بندي کنيد چون ديگر فرصت جبران براي مرور اين درس ها کمتر پيش خواهد آمد پس بخوبي بر اين درس ها مسلط شويد تا آسوده خاطر شويد. آيا شما از بودجه بندي مباحث آزموني که سپري کرديد يعني 2 دي در کنکور سراسري اطلاع داريد؟

بودجه در کنکور سراسري

پيش دانشگاهي

سال سوم

سال دوم

حد و پيوستگي، مشتق

2 تست

تابع

4 تست

تابع

2 تست

مقاطع مخروطي

1 تست

مجموعه ها

2 تست

آمار

1 تست

حرکت نوساني موج مکانيکي 1

3 تست

مغناطيس

1 تست

ويژگي هاي ماده

3 تست

تعادل شيميايي

1 تست

محلول ها

4 تست

کووالانسي، آلي ، آزمايشگاه

5 تست

نظريه اعداد

1 تست

 

 

آزمون بعدي شما يعني 23 دي فرصت خوبي براي مرور و جمع بندي دروس پيش دانشگاهي نيم سال اول است. پس از پايان امتحانات با توجه به مطالعه‌ي گسترده‌اي که در طول فصل امتحانات توسط دانش‌آموزان انجام شده در تاريخ 23 دي ماه يک جمع‌بندي کامل از نيم‌سال اول سال چهارم انجام مي‌شود.

توصيه مي کنم براي موفقيت در آزمون بعدي يعني 23 دي، 4 کار را در هفته دوم يعني از 2 دي تا 22 دي انجام دهيد:

  1. سوالاتي را که در کتاب خودآموزي نوشته ايد مرور نماييد حتي اگر به مبحث آزمون مربوط نباشد.
  2. از کتاب اشتباهات متداول مباحث اين آزمون را در هر درس مورد مطالعه قرار دهيد.
  3. از کتاب جمع بندي نيم سال اول کل مباحث نيم سال اول را در 10 ساعت دوره کنيد.
  4. همچنين در منزل با استفاده از CD و دفترچه آزمون غير حضوري که در 2 دي دريافت کرده ايد، آزمون 24 دي سال گذشته را اجرا کنيد تا ببينيد چه رتبه و ترازي کسب مي کنيد.

تحليل و بررسي آزمون 2 دي پيش رياضي

اکنون نتايج آزمون را باهم بررسي مي کنيم.

1-     بررسي دروس رياضي پيش رياضي به تفکيک کتاب درسي:

پيش

درصد

تعداد افرادي که در اين آزمون 100 زده اند؟

دانش آموزان از هر 10 سوال به چند سوال پاسخ دادند؟

درس

شرکت کنندگان

ميانگين درس

7000

6000

5500

5000

ديفرانسيل

88%

13%

18 نفر

5

3

2

1

رياضي پايه

88%

29%

58 نفر

6

5

4

3

هندسه تحليلي

88%

12%

93 نفر

6

3

3

2

گسسته

88%

8%

47 نفر

4

2

2

1

جبرواحتمال

60%

30%

192 نفر

8

6

5

3

آمار و مدل سازي

43%

32%

165 نفر

8

6

5

4

در مجموع 70 سوال رياضي که دانش آموزان بايد به آن پاسخ مي دادند سطح سوالات متعادل و همانند کنکور سراسري بود.

2-     بررسي دروس فيزيک پيش رياضي به تفکيک کتاب درسي:

پيش

درصد

تعداد افرادي که در اين آزمون 100 زده اند؟

دانش آموزان از هر 10 سوال به چند سوال پاسخ دادند؟

درس

شرکت کنندگان

ميانگين درس

7000

6000

5500

5000

فيزيک پيش

88%

21%

57 نفر

7

5

3

2

فيزيک 3

41%

18%

78 نفر

7

5

4

2

فيزيک2

48%

17%

63 نفر

6

4

3

2

سطح سوالات فيزيک 3 و فيزيک پيش متعادل و در سطح کنکور سراسري بود. در اين آزمون سطح سوالات فيزيک 2 براي تراز بالا يک واحد دشوار بود. در مجموع 30 سوال فيزيک که دانش آموزان بايد به آن پاسخ مي دادند سطح سوالات کاملا متعادل و همانند کنکور سراسري بود.

3-     بررسي دروس شيمي پيش رياضي به تفکيک کتاب درسي:

پيش

درصد

تعداد افرادي که در اين آزمون 100 زده اند؟

دانش آموزان از هر 10 سوال به چند سوال پاسخ دادند؟

درس

شرکت کنندگان

ميانگين درس

7000

6000

5500

5000

شيمي پيش

88%

27%

145 نفر

6

5

4

3

شيمي 3

39%

13%

18 نفر

6

4

3

2

شيمي2

56%

17%

110 نفر

6

4

3

2

 

منبع :