پیش‌خوانی یکی از دلایل موفقیت دانش‌آموزان

یکی از دلایل موفقیت دانش‌آموزان در پیشرفت درسی پیش‌خوانی قبل از ورود به کلاس درس است که با در اختیار داشتن منابع مناسب قبل از تدریس به نوعی پیش‌یادگیری می‌پردازند.

پیش‌خوانی یکی از دلایل موفقیت دانش‌آموزان

یکی از دلایل موفقیت دانش‌آموزان در پیشرفت درسی پیش‌خوانی درس‌ها قبل از ورود به کلاس درس است که با در اختیار داشتن منابع مناسب قبل از تدریس مطالب به‌ نوعی پیش‌یادگیری می‌پردازند.

پیش‌خوانی یعنی دانش‌آموزان مطالب درسی را قبل از تدریس معلم روخوانی یا مرورمی‌کنند. هرچند مطالب را یاد نگیرند ولی با این کار یک مرحله از دوستان خود که پیش‌خوانی نداشتند، جلوتر هستند. پیش‌خوانی قبل از شروع مطالعه‌ی اصلی است و باعث می‌شود چهارچوب کلی مطالب را بفهمید و متوجه شوید که منظور از مطالب چیست.

پیش‌خوانی بخشی از فرایند یادگیری است که توانایی یادگیری را بالا می‌برد و موفقیت در فهم مطالب درسی را دوچندان می‌کند.