تحلیل آزمون 18 آذر - چهارم ریاضی - دروس اختصاصی

.

تحلیل آزمون 18 آذر - چهارم ریاضی - دروس اختصاصی

با سلام به دوستان رياضي‌دان

کم کم به امتحانات نيم سال اول نزديک مي شويم و شما بايد روي درس‌هاي پيش خود توجه ويژه اي داشته باشيد تا آنها را خوب فرا گيريد چون ديگر فرصت جبران براي مرور اين درس ها کمتر پيش خواهد آمد پس بخوبي بر اين درس ها مسلط شويد تا آسوده خاطر شويد. آيا شما از بودجه بندي مباحث آزموني که سپري کرديد يعني 18 آذر در کنکور سراسري اطلاع داريد؟

 

بودجه در کنکور سراسري

پيش دانشگاهي

سال سوم

سال دوم

دستگاه اعداد، دنباله و سري، حد و پيوستگي

2 تست

محاسبات جبري، معادلات و نامعادلات

1 تست

توابع خاص نامعادله و تعيين علامت

1 تست

بردارها خط و صفحه

2 تست

هندسه فضايي

1 تست

هندسه فضايي

2 تست

حرکت شناسي، ديناميک

9 تست

الکتريسيته ساکن، جريان

5 تست

کار و انرژي

1 تست

سينيتک ،تعادل شيميايي

4 تست

ترموديناميک

2 تست

ترکيب هاي کووالانسي

-

گراف نظريه اعداد

3 تست

 

 

 

آزمون بعدي شما يعني 2 دي کمک بزرگي براي امتحانات نيم سال اول شما  است و فرصت خوبي براي مرور و جمع بندي دروس پيش دانشگاهي به همين دليل حجم دروس پايه کم خواهد بود. توصيه مي کنم براي موفقيت در آزمون بعدي يعني 2 دي، 3 کار را در هفته دوم يعني از 19 آذر  تا 1 دي انجام دهيد:

  1. سوالاتي را که در کتاب خودآموزي نوشته ايد مرور نماييد حتي اگر به مبحث آزمون مربوط نباشد.
  2. از کتاب اشتباهات متداول مباحث اين آزمون را در هر درس مورد مطالعه قرار دهيد.
  3. همچنين در منزل با استفاده از CD و دفترچه آزمون غير حضوري که در 18 آذر دريافت کرده ايد، آزمون 3 دي سال گذشته را اجرا کنيد تا ببينيد چه رتبه و ترازي کسب مي کنيد.

 

تحليل و بررسي آزمون 18 آذر پيش رياضي 

اکنون نتايج آزمون را باهم بررسي مي کنيم.

1-     بررسي دروس رياضي پيش رياضي به تفکيک کتاب درسي:

 

پيش

درصد

تعداد افرادي که در اين آزمون 100 زده اند؟

دانش آموزان از هر 10 سوال به چند سوال پاسخ دادند؟

درس

شرکت کنندگان

ميانگين درس

7000

6000

5500

5000

ديفرانسيل

97%

18%

25 نفر

6

4

3

2

رياضي پايه

97%

16%

101 نفر

6

4

3

2

هندسه تحليلي

97%

13%

157 نفر

6

3

2

1

گسسته

97%

14%

51 نفر

5

3

2

2

هندسه 2

57%

10%

35 نفر

5

3

2

1

هندسه 1

42%

15%

104 نفر

6

4

3

2

در اين آزمون سطح سوالات ديفرانسيل، رياضي پايه و هندسه 1 براي همه دانش آموز متعادل و در سطح کنکور سراسري بود.

سطح سوالات هندسه تحليلي براي دانش آموزان تراز  زير 7000 يک واحد دشوارتر بود. سطح سوالات گسسته براي دانش آموزان تراز 5000 متعادل ولي براي ساير دانش آموزان يک واحد دشوارتر بود. سطح سوالات هندسه 2 يک واحد دشوارتر بود. در مجموع 70 سوال رياضي که دانش آموزان بايد به آن پاسخ مي دادند سطح سوالات متعادل و همانند کنکور سراسري بود.

 

2-     بررسي دروس فيزيک پيش رياضي به تفکيک کتاب درسي:

پيش

درصد

تعداد افرادي که در اين آزمون 100 زده اند؟

دانش آموزان از هر 10 سوال به چند سوال پاسخ دادند؟

درس

شرکت کنندگان

ميانگين درس

7000

6000

5500

5000

فيزيک پيش

97%

16%

23 نفر

7

4

3

1

فيزيک 3

40%

7%

16 نفر

4

2

1

1

فيزيک2

58%

11%

54 نفر

5

3

2

1

 

در اين آزمون سطح سوالات فيزيک 2 متعادل بود. سطح سوالات فيزيک 3 براي تراز 5000 يک واحد دشوار و براي ساير ترازها دو  واحد دشوارتر در نظر گرفته شده بود. سطح سوالات فيزيک پيش براي دانش آموزان تراز بالا متعادل و براي ساير دانش آموزان يک واحد دشوار بود. در مجموع 30 سوال فيزيک که دانش آموزان بايد به آن پاسخ مي دادند سطح سوالات يک واحد دشوارتر نسبت به کنکور سراسري بود.

 

3-     بررسي دروس شيمي پيش رياضي به تفکيک کتاب درسي:

 

پيش

درصد

تعداد افرادي که در اين آزمون 100 زده اند؟

دانش آموزان از هر 10 سوال به چند سوال پاسخ دادند؟

درس

شرکت کنندگان

ميانگين درس

7000

6000

5500

5000

شيمي پيش

97%

27%

346 نفر

7

5

4

3

شيمي پيش دوسالانه

64%

31%

199 نفر

7

5

4

3

شيمي 3

39%

17%

52 نفر

6

5

4

3

شيمي2

60%

21%

132 نفر

6

5

4

3

سطح سوالات شيمي پيش براي همه ترازها متعادل بود و سطح سوالات شيمي 3 و شيمي 2  براي تراز بالا يک واحد دشوار و براي ساير ترازها تراز ها متعادل بود.

 

منبع :