تحلیل آزمون 18 آذر - سوم ریاضی - دروس اختصاصی

.

تحلیل آزمون 18 آذر - سوم ریاضی - دروس اختصاصی

با سلام به دوستان رياضي‌دان

کم کم به امتحانات نيم سال اول نزديک مي شويم و شما بايد روي درس‌هاي خود توجه ويژه اي داشته باشيد تا آنها را خوب فرا گيريد چون ديگر فرصت جبران براي مرور اين درس ها کمتر پيش خواهد آمد پس بخوبي بر اين درس ها مسلط شويد تا آسوده خاطر شويد.اين آزمون يعني 18 آذر پنجمين آزمون شما است در همه دروس سوال موازي براي دانش اموزاني که برنامه آنها اندکي عقب تر است قرار داده ايم. همانگونه که اطلاع داريد امتحانات شما به صورت نهايي برگزار مي شود و نمره شما تاثير بسزايي در سرنوشت شما يعني کنکور راسري دارد. آيا دوست دايد بداني که مباحث اين ازمون از چه بودجه بندي در امتحانان نهايي شما برخوردارند:

 

درس

بارم مباحث اين درس در امتحانان نهايي

محاسبات جبري، معادلات و نامعادلات، تابع

2 نمره

استدلال و دايره

6 نمره

استدلال و مجموعه ها

7 نمره

ترموديناميک، الکتريسيته ساکن

5 نمره

واکنش ها و استوکيومتري

6.5 نمره


توصيه مي کنم توجه ويژه‌لي نسبت به کتاب هاي دوسالانه و سوالات نمونه وار و پرتکرار امتحانات سال هاي اخير داشته باشيد. آزمون بعدي شما يعني 2 دي توجه ويژه اي بروي مباحث پاياني نيم سال اول دارد و به امتحانات شما کمک شاياني خواهد کرد. توصيه مي کنم براي موفقيت در آزمون بعدي يعني 2 دي، 3 کار را در هفته دوم يعني از 19 آذر  تا 1 دي انجام دهيد:

  1. سوالاتي را که در کتاب خودآموزي نوشته ايد مرور نماييد حتي اگر به مبحث آزمون مربوط نباشد.
  2. از کتاب اشتباهات متداول مباحث اين آزمون را در هر درس مورد مطالعه قرار دهيد.
  3. همچنين در منزل با استفاده از CD و دفترچه آزمون غير حضوري که در 18 آذر دريافت کرده ايد، آزمون 3 دي سال گذشته را اجرا کنيد تا ببينيد چه رتبه و ترازي کسب مي کنيد.

تحليل و بررسي آزمون 18 آذر سوم رياضي

اکنون نتايج آزمون را باهم بررسي مي کنيم.

1-     بررسي دروس رياضي سوم رياضي به تفکيک کتاب درسي:

 

سوم

درصد

تعداد افرادي که در اين آزمون 100 زده اند؟

دانش آموزان از هر 10 سوال به چند سوال پاسخ دادند؟

درس

شرکت کنندگان

ميانگين درس

7000

6000

5500

5000

حسابان عادي

50%

12%

7 نفر

5

3

2

1

حسابان موازي

56%

9%

3 نفر

5

2

1

1

هندسه 2 عادي

56%

15%

21 نفر

5

4

3

2

هندسه2 موازي

50%

16%

9 نفر

5

3

3

2

جبرواحتمال

100%

14%

43 نفر

5

3

2

2

سطح سوالات حسابان يک واحد دشوارتر براي همه تراز ها بوده است. سطح سوالات هندسه 2 براي همه دالنش اموزان متعادل و تنها براي تراز 7000 يک واحد دشوارتر بود. سطح سوالات جبرواحتمال براي تراز 5000 متعادل و براي ساير ترازها يک واحد دشوارتر بود.

 

2-     بررسي درس فيزيک سوم رياضي:

سوم

درصد

تعداد افرادي که در اين آزمون 100 زده اند؟

دانش آموزان از هر 10 سوال به چند سوال پاسخ دادند؟

درس

شرکت کنندگان

ميانگين درس

7000

6000

5500

5000

فيزيک3عادي

68%

20%

21 نفر

8

5

3

2

فيزيک3موازي

37%

18%

6 نفر

8

5

4

2

سطح سوالات فيزيک 3 اين آزمون متعادل و تنها براي تراز 7000 يک واحد ساده تر بود.

 

 

3-     بررسي درس شيمي سوم رياضي:

سوم

درصد

تعداد افرادي که در اين آزمون 100 زده اند؟

دانش آموزان از هر 10 سوال به چند سوال پاسخ دادند؟

درس

شرکت کنندگان

ميانگين درس

7000

6000

5500

5000

شيمي3عادي

59%

18%

29 نفر

6

4

3

2

شيمي3موازي

47%

15%

3 نفر

6

4

3

2

 

سوالات شيمي 3 اين آزمون براي تراز 5000 و 5500 يک واحد دشوار و براي تراز 6000 و 7000 دو واحد دشوارتر بود.

 

منبع :