تحلیل آزمون 4 آذر - چهارم ریاضی - دروس اختصاصی

.

تحلیل آزمون 4 آذر - چهارم ریاضی - دروس اختصاصی

با سلام به دوستان رياضي‌دان

اين هفته مقارن با امتحانات مستمر مدارس است و آزمون 4 آذر کمک خوبي براي دوره‌ي درس هاي پايه بود که اميدوارم با موفقيت آن را سپري کرده باشيد. آيا شما از بودجه بندي مباحث اين آزمون يعني 4 آذر در کنکور سراسري اطلاع داريد؟

بودجه در کنکور سراسري

پيش دانشگاهي

سال سوم

سال دوم

حد و پيوستگي

2 تست

محاسبات جبري، مثلثات

3 تست

الگو و دنباله

- تست

خط و صفحه

1 تست

استدلال، دايره، تبديل

2 تست

هندسه 1

2 تست

ديناميک

4 تست

ترموديناميک، الکتريسيته ساکن

5 تست

نور و شناخت فيزيک 1

4 تست

تعادل شيميايي

1 تست

واکنش هاي شيميايي و استوکيومتري، ترموديناميک

2 تست

ساختار اتم، خواص تناوبي، ترکيب يوني

6 تست

نظريه اعداد

1 تست

 

 

آزمون بعدي شما يعني 18 آذر کمک بزرگي براي امتحانات نيم سال اول شما  است و فرصت خوبي براي مرور و جمع بندي دروس پيش دانشگاهي به همين دليل حجم دروس پايه کم خواهد بود. توصيه مي کنم براي موفقيت در آزمون بعدي يعني 18 آذر، دو کار را در هفته دوم يعني از 4 آذر  تا 17 آذر انجام دهيد:

  1. از کتاب اشتباهات متداول مباحث اين آزمون را در هر درس مورد مطالعه قرار دهيد.
  2. همچنين در منزل با استفاده از CD و دفترچه آزمون غير حضوري که در 4 آذر دريافت کرده ايد، آزمون 19 آذر سال گذشته را اجرا کنيد تا ببينيد چه رتبه و ترازي کسب مي کنيد.

 

تحليل و بررسي آزمون 4 آذر پيش رياضي

اکنون نتايج آزمون را باهم بررسي مي کنيم.

 

1-    بررسي دروس رياضي پيش رياضي به تفکيک کتاب درسي:

پيش

درصد

تعداد افرادي که در اين آزمون 100 زده اند؟

دانش آموزان از هر 10 سوال به چند سوال پاسخ دادند؟

درس

شرکت کنندگان

ميانگين درس

7000

6000

5500

5000

ديفرانسيل

87%

25%

12 نفر

8

6

4

3

رياضي پايه

87%

11%

30 نفر

5

2

2

1

هندسه تحليلي

87%

17%

151 نفر

7

5

4

2

گسسته

87%

8%

63 نفر

5

2

2

1

هندسه 2

34%

6%

20 نفر

5

2

1

1

هندسه 1

56%

14%

61 نفر

5

3

2

2

 

در اين آزمون سطح سوالات ديفرانسيل براي دانش آموز تراز پايين يک واحد و براي دانش اموزان تراز بالا 2 واحد ساده تر بود. در درس رياضي پايه بدليل پوششي، اولين ازمون دوره بودن و وجود چند سوال زمان بر 1 واحد دشوار تر براي همه تراز ها بجز تراز 6000 و 2 واحد دشوار تر براي تراز 6000 بود.

سطح سوالات هندسه تحليلي براي دانش آموزان تراز 5000 متعادل اما يک واحد ساده تر براي ساير دانش آموزان بود. سطح سوالات گسسته و هندسه 2 بدليل وجود چند سوال زمان بر براي همه‌ي دانش آموزان يک واحد دشوارتر و براي تراز 6000 ، 2واحد دشوارتر بود. همچنين سطح سوالات هندسه 1 براي دانش آموزان تراز 5000 متعادل اما يک واحد دشوارتر براي ساير دانش آموزان بود. در مجموع 70 سوال رياضي که دانش آموزان بايد به آن پاسخ مي دادند سطح سوالات متعادل بود.

2-    بررسي دروس فيزيک پيش رياضي به تفکيک کتاب درسي:

پيش

درصد

تعداد افرادي که در اين آزمون 100 زده اند؟

دانش آموزان از هر 10 سوال به چند سوال پاسخ دادند؟

درس

شرکت کنندگان

ميانگين درس

7000

6000

5500

5000

فيزيک پيش

87%

11%

14 نفر

5

3

2

1

فيزيک 3

45%

12%

42 نفر

6

4

2

1

فيزيک1

46%

19%

14 نفر

7

5

3

2

در اين آزمون سطح سوالات فيزيک 1 متعادل بود. سطح سوالات فيزيک 3 براي همه تراز ها يک واحد دشوارتر در نظر گرفته شده بود. سطح سوالات فيزيک پيش بدليل وجود چند سوال زمان بر براي همه تراز ها يک واحد و براي تراز 6000 دو واحد دشوارتر بود. در مجموع 30 سوال فيزيک که دانش آموزان بايد به آن پاسخ مي دادند سطح سوالات يک واحد دشوارتر بود.

 

3-    بررسي دروس شيمي پيش رياضي به تفکيک کتاب درسي:

پيش

درصد

تعداد افرادي که در اين آزمون 100 زده اند؟

دانش آموزان از هر 10 سوال به چند سوال پاسخ دادند؟

درس

شرکت کنندگان

ميانگين درس

7000

6000

5500

5000

شيمي پيش

87%

32%

12 نفر

8

6

5

4

شيمي 3

31%

18%

12 نفر

6

4

3

3

شيمي2

60%

24%

87 نفر

7

5

4

3

 

سطح سوالات شيمي پيش براي همه ترازها يک واحد ساده تر بود و سطح سوالات شيمي 3 بجز براي تراز 5000 براي ساير تراز ها يک واحد دشوارتر از کنکور بود و سطح سوالات شيمي 2 متعادل بود.

منبع :