کنکور 98

مسیرتان را انتخاب کنید

برای رسیدن به اهداف مشخص و از پیش تعیین باید مسیر درست را انتخاب کنید.

مسیرتان را انتخاب کنید

برای رسیدن به اهداف مشخص و از پیش تعیین باید مسیر درست را انتخاب کنید.

قبل از انتخاب مسیرتان، هدفتان را پیدا کنید و ابزارها و راه‌های رسیدن به آن را ارزیابی کنید.

هدف شما موفقیت در سال تحصیلی است که آغاز شده است. با انتخاب این‌که در طی سال پیش رو قرار است چگونه و به چه نحوی درس بخوانید مسیرتان را انتخاب می‌کنید.

هرسال تحصیلی ، از سال گذشته دشوارتر می‌شود و سختی‌های مربوط به خود را دارد، اما این شما هستید که انتخاب چگونه راه را برای خود هموار کرده و به موفقیت‌های درسی دست پیدا کنید.

سه عامل اصلی برای موفقیت در سال تحصیلی، برنامه‌ریزی، هدف‌گذاری و اجرای به‌موقع است.

اگر هر سه عامل را به‌درستی و هماهنگ با یکدیگر انجام داده و در طی مسیر مطالعاتی‌تان مناسب‌ترین ابزارها را بکار بگیرید، مسلماً به هدفتان خواهید رسید.

دستیابی به موفقیت سخت نیست فقط گاهی لازم است راهتان را شناسایی و مسیر کوتاه ولی درست را برای رسیدن خودتان به موفقیت پیدا کنید.