سخت‌کوشی راز موفقیت در زندگی

گاهی باید به دنیای آموزش، فراتر از مفاهیم آموزشی و تحصیلی سر بزنیم.

سخت‌کوشی راز موفقیت در زندگی

گاهی باید به دنیای آموزش، فراتر از مفاهیم آموزشی و تحصیلی سر بزنیم.

سخت‌کوشی به دلیل تعهد و علاقه‌ای که به فعالیت در حال انجام به وجود می‌آورد عنصر حیاتی موفقیت‌های ماست.

بدون سخت‌کوشی باید دنیای شیمی آلی را بدون کربن تصور کنیم.

سخت‌کوشی مهم است؛ چون انگیزه‌ی پیشــرفت را زنده نگه می‌دارد.

برای شناختن سخت‌کوشــی در اولین گزینه باید به آینده نگاه کنیم.

فعالیت متمرکز و مداوم سخت‌کوشــانه همیشــه تصویر واضحی از رســیدن به هــدف را در ذهن ایجاد می‌کند.

از خواسته‌های درونی خود آگاه باشید، بر ویژگی‌های مثبت خود تمرکز کنید و اجازه ندهید افکار منفی شما را محاصره کند. باورهای غلط و نامعقول خود را از ذهن دور کنید.