تحلیل آزمون 25 شهریور سوم و پیش رشته ریاضی - دروس اختصاصی

در این نوشته تحلیل آزمون 25 شهریور در رشته ریاضی سال سوم و چهارم دبیرستان را مشاهده می کنید .

تحلیل آزمون 25 شهریور سوم و پیش رشته ریاضی - دروس اختصاصی

با سلام به دوستان رياضي‌دان

فصل تابستان هم به اتمام رسيد و شما دوستان کنکوري من با شرکت در 5 آزمون تابستان توانستيد بهترين بهره را از اوقات فراغت خود ببريد و از خود راضي باشيد چون از ساير دوستانتان که در تابستان درس نخوانده اند پيشي گرفته ايد. آزمون بعدي شما يعني 8 مهر يک آزمون تعيين سطح است که دوره ي درس هاي نيم سال اول پيش دانشگاهي و دوره ي کل مباحث سال گذشته است.

شما در اين دو هفته به خوبي فرصت داريد مباحثي را که از اول تابستان خوانده ايد، دوره کنيد. پس اگر من جاي شما بودم تمام آزمون‌هاي کانون يعني از آزمون اول (7 مرداد) تا آزمون 5 تابستان (25 شهريور)، را يکبار ديگر مطالعه مي‌کردم، بويژه سوالاتي که نزده يا اشتباه پاسخ داده بودم مورد بررسي موشکافانه قرار مي دادم. توصيه مي کنم شما دوستان مشتاق و علاقه‌مند رياضي دانم، براي موفقيت در آزمون بعدي يعني 8 مهر، سه کار انجام دهيد:

1.       از کتاب اشتباهات متداول مباحث اين آزمون را در هر درس مورد مطالعه قرار دهيد.

2.       از کتاب جمع بندي پايه مي توانيد 3 آزمون در هر درس از خود بگيريد تا مطمئن باشيد تسلط لازم را روي تمام مباحث داريد.

3.       همچنين در منزل با استفاده از CD و دفترچه آزمون غير حضوري که در 25 شهريور دريافت کرده ايد، آزمون 9 مهر سال گذشته را اجرا کنيد تا ببينيد چه رتبه و ترازي کسب مي کنيد.

تحليل و بررسي آزمون 25 شهريور پيش رياضي

در اين آزمون، درصد پاسخ‌گويي شما و دوستانتان به درس‌هاي نگاه به آينده به ترتيب: شيمي پيش 24%، فيزيک پيش 22%، ديفرانسيل 16%، گسسته 18%، هندسه تحليلي 14 % بود. نسبت به آزمون قبل در دروس نگاه به آينده گروه پيش تنها در درس شيمي افزايش درصد پاسخ‌گويي را داشته‌ايم.

دوستان من همانطور که مي دانيد در کنکور سراسري بايد از هر 10 سوال در هر درس در هر رده ترازي به صورت زير پاسخ دهيد:

*

تراز

درس

7000

6000

5500

5000

رياضيات

6

4

3

2

فيزيک

7

5

3

2

شيمي

7

5

4

3

اکنون نتايج آزمون 25 شهريور را باهم بررسي مي کنيم.

 

1-      بررسي دروس رياضي پيش رياضي به تفکيک کتاب درسي: 

پيش

درصد

تعداد افرادي که در اين آزمون 100 زده اند؟

دانش آموزان از هر 10 سوال به چند سوال پاسخ دادند؟

درس

شرکت کنندگان

ميانگين درس

7000

6000

5500

5000

حسابان

99

24

227

7

5

4

2

ديفرانسيل

16

11

8

7

5

3

2

رياضي 2

87

25

51

6

4

3

2

هندسه تحليلي

14

24

23

7

5

4

3

گسسته

18

26

20

6

6

5

3

جبر هندسه

99

21

78

6

4

3

2

آمارهندسه

73

27

67

7

5

4

3

در اين آزمون سطح دشواري سوالات هندسه تحليلي و گسسته ساده بود.

به علت تغيير کتاب درسي و اطلاع نداشتن عده‌ي زيادي از داوطلبان، درصد درس ديفرانسيل کاهش پيدا کرده است.

 

2-      بررسي دروس فيزيک پيش رياضي به تفکيک کتاب درسي: 

پيش

درصد

تعداد افرادي که در اين آزمون 100 زده اند؟

دانش آموزان از هر 10 سوال به چند سوال پاسخ دادند؟

درس

شرکت کنندگان

ميانگين درس

7000

6000

5500

5000

فيزيک3

99

29

146

 4

 3

فيزيک پيش

22

15

15

فيزيک2

82

28

78

سطح سوالات فيزيک پيش کمي دشوارتر و فيزيک 2 کمي ساده تر از سطح سوالات کنکور سراسري بود. در قسمت نگاه به گذشته نيز سطح سوالات فيزيک 3 ساده تر از سطح سوالات کنکور سراسري بود و تعداد سوالات دشوار در اين آزمون اندک بود.

3-      بررسي دروس شيمي پيش رياضي به تفکيک کتاب درسي:

پيش

درصد

تعداد افرادي که در اين آزمون 100 زده اند؟

دانش آموزان از هر 10 سوال به چند سوال پاسخ دادند؟

درس

شرکت کنندگان

ميانگين درس

7000

6000

5500

5000

شيمي3

99

18

45

 6

شيمي پيش

24

18

26

7

شيمي2

77

22

151

سطح سوالات درس شيمي 2، متعادل و در سطح سوالات کنکور سراسري بود. سطح سوالات شيمي پيش ساده و سطح سوالات شيمي 3 کمي دشوار بود.

 

سوم رياضي

فصل تابستان هم به اتمام رسيد و شما با شرکت در 5 آزمون تابستان توانستيد بهترين بهره را از اوقات فراغت خود ببريد و از خود راضي باشيد چون از ساير دوستانتان که در تابستان درس نخوانده اند پيشي گرفته ايد. آزمون بعدي شما يعني 8 مهر يک آزمون تعيين سطح است که دوره ي درس هاي نيم سال اول سال سوم و دوره کل کتاب هاي سال دوم است.

شما در اين دو هفته به خوبي فرصت داريد مباحثي را که از اول تابستان خوانده ايد، دوره کنيد. پس اگر من جاي شما بودم تمام آزمون‌هاي کانون يعني از آزمون اول (7 مرداد) تا آزمون 5 تابستان (25 شهريور)، را يکبار ديگر مطالعه مي‌کردم، بويژه سوالاتي که نزده يا اشتباه پاسخ داده بودم مورد بررسي موشکافانه قرار مي دادم. توصيه مي کنم شما دوستان مشتاق و علاقه‌مند رياضي دانم، براي موفقيت در آزمون بعدي يعني 8 مهر، سه کار انجام دهيد:

1.       از کتاب اشتباهات متداول مباحث اين آزمون را در هر درس مورد مطالعه قرار دهيد.

2.       از کتاب جمع بندي پايه مي توانيد 3 آزمون در هر درس از خود بگيريد تا مطمئن باشيد تسلط لازم را روي تمام مباحث داريد.

3.       همچنين در منزل با استفاده از CD و دفترچه آزمون غير حضوري که در 25 شهريور دريافت کرده ايد، آزمون 9 مهر سال گذشته را اجرا کنيد تا ببينيد چه رتبه و ترازي کسب مي کنيد.

تحليل و بررسي آزمون 25 شهريور سوم رياضي

درصد پاسخ‌گويي به درس‌هاي نگاه به اينده در اين آزمون به ترتيب: فيزيک3، 21%، حسابان 18%، شيمي3، 17%، هندسه2، 12% و جبر و احتمال 11% بود. نسبت به آزمون قبل در دروس نگاه به آينده گروه پيش تنها در درس جبرواحتمال افزايش درصد پاسخ‌گويي را داشته‌ايم.

 

1-      بررسي دروس رياضي پيش رياضي به تفکيک کتاب درسي:

سوم

درصد

تعداد افرادي که در اين آزمون 100 زده اند؟

دانش آموزان از هر 10 سوال به چند سوال پاسخ دادند؟

درس

شرکت کنندگان

ميانگين درس

7000

6000

5500

5000

رياضي2

100

23

31

 7

 4

 3

حسابان

18

9

3

رياضي2

86

23

30

آمار

93

41

226

جبر

11

14

4

هندسه 1

90

19

47

هندسه2

12

5

5

 

در اين آزمون سطح سوالات حسابان براي دانش آموزان ترازهاي 5000 و 6000 کمي دشوار بود. همچنين سطح سوالات دروس هندسه 2 نسبتا دشوار و درس آمار ساده بود. در درس جبر و احتمال سطح سوالات براي دانش آموزان ترازهاي 5500 و 6000 نسبتا ساده بود.

 

-2 بررسي دروس فيزيک پيش رياضي به تفکيک کتاب درسي:

سوم

درصد

تعداد افرادي که در اين آزمون 100 زده اند؟

دانش آموزان از هر 10 سوال به چند سوال پاسخ دادند؟

درس

شرکت کنندگان

ميانگين درس

7000

6000

5500

5000

فيزيک2

100

25

13

 7

 5

 4

فيزيک3

21

12

5

فيزيک2

82

10

9

سطح سوالات فيزيک 2 اجباري براي دانش آموزان تراز 5000 و 5500 کمي ساده تر از سطح کنکور و براي ساير دانش آموزان متعادل بود. سطح سوالات درس فيزيک 3 کاملا متعادل بود و سطح سوالات فيزيک 2 اختياري را دشوارتر در نظر گرفتيم تا شما راغب به پيش خواني فيزيک 3 کنيم.

 

-3بررسي دروس شيمي پيش رياضي به تفکيک کتاب درسي: 

سوم

درصد

تعداد افرادي که در اين آزمون 100 زده اند؟

دانش آموزان از هر 10 سوال به چند سوال پاسخ دادند؟

درس

شرکت کنندگان

ميانگين درس

7000

6000

5500

5000

شيمي2

100

23

18

 2

شيمي 3

17

10

6

شيمي2

84

19

35

سطح سوالات شيمي 2 عادي متعادل بود سوالات شيمي 3 متعادل و فقط براي برخي از دانش آموزان تراز بالا دشوار بود.

نويسنده : محبوبه مولوي 
دکتري رياضي کاربردي از دانشگاه علم و صنعت
کارشناسي ارشد رياضي کاربردي از دانشگاه صنعتي اميرکبير
رتبه 22 کارشناسي ارشد
عضو تيم المپاد دانشجويي رياضي
رتبه 3 المپياد رياضي در مرحله استاني
9 سال سابقه کار در کانون فرهنگي آموزش
مدير توليد آزمون هاي پيش و سوم رياضي
مدير توليد مجموعه کتاب هاي اشتباهات متداول، فيزيک فانتزي و زيست تصويري
 

 

منبع :