نکات اصلی و مهم مبحث آزمون 19 آبان ـ جامعه‌شناسی دهم انسانی

مهم‌ترین نکات: 1) ویژگی‌های کنش 2) اثار و پیامدهای کنش 3) پیامدهای ارادی 4) پیامدهای غیرارادی 5) کنش اجتماعی 6) انواع کنش 7) پدیده‌های اجتماعی 8) هنجار اجتماعی و ....

نکات اصلی و مهم مبحث آزمون 19 آبان ـ جامعه‌شناسی دهم انسانی

نکات اصلی و مهم مبحث آزمون 19 آبان ـ جامعه‌شناسی دهم انسانی

نکات اصلی و مهم مبحث آزمون 19 آبان ـ جامعه‌شناسی دهم انسانی

نکات اصلی و مهم مبحث آزمون 19 آبان ـ جامعه‌شناسی دهم انسانی

نکات اصلی و مهم مبحث آزمون 19 آبان ـ جامعه‌شناسی دهم انسانی

نکات اصلی و مهم مبحث آزمون 19 آبان ـ جامعه‌شناسی دهم انسانی

نکات اصلی و مهم مبحث آزمون 19 آبان ـ جامعه‌شناسی دهم انسانی