اصلی‌ترین نکات مبحث آزمون 19 آبان دهم انسانی ـ عربی

تیترهای مهم و برجسته‌ی آزمون: 1) تقسیمات اعداد 2) تعریف اعداد عقود 3) نکات اعداد 1 و 2 4) نکات اعداد 3 تا 10 5) نکات اعداد 11 تا 99 6) نکات ترجمه مربوط به متن کتاب درسی

اصلی‌ترین نکات مبحث آزمون 19 آبان دهم انسانی ـ عربی

عربی دهم انسانی                                         

اعدادبه 2صورت هستند: 1)اعداداصلی               2)اعدادترتیبی

1)اعداداصلی:واحد/اثنان/ثلاثة....

ازیازده به بعد:احدعشر/اثنی عشر......

2)اعدادترتیبی:اول/الثانی؟الثالث....(که بروزن فاعل هستند)

ازیازده به بعد:الحادی عشر/الثانی عشر.....

*گاهی دراعداداصلی"ة" دراخرانهامی اید وگاهی نمیاید:ثلاث وثلاثة

*مءة به معنای صد به صورت ماءة هم نوشته میشود

تعریف اعدادعقود:به اعدادزیرعقودگفته میشود

عشرون/ثلاثون/اربعون/ستون/سبعون/خمسون/ثمانون

که گاهی هم به جای "ون"با"ین"می ایند

*به ترکیب زیرتوجه کنید

خمسةُ رجالٍ     خمسة:عدد        رجال:معدود

نکات اعداد1و2:یعنی اعداد واحد و واحدة

                  واثنان واثنتان واثنینواثنتین

1)معدودانهاقبل ازخودشان می اید

2)معدودشان باخودشان مطابقت دارد(ازلحاظ جنس وتعداد)

مثال:امراتان اثنتان

نکات اعداد 3تا10:

1)معدودشان پس ازخودشان می اید

2)معدودانهابه صورت جمع ومجروراست(مطابقت ندارد)

مثال:ثلاثة کتبٍ

نکات اعداد11تا99:

1)معدودشان پس ازخودشان می اید

2)معدودشان به شکل مفردومنصوب است

3)عددومعدود باهم ازلحاظ جنس وتعداد مطابقت دارد

مثال:احدعشرکوکباً

*درعربی یکان قبل ازدهگان می اید اربعةٌوخمسون

نکته ترجمه:درعباراتی که به صورت"ما+افعل+بقیه جمله"می ایندبه صورت تعجبی ترجمه میشوند:

مااجملَ غابات مازندران وطبیعتها: چقدرزیباست جنگل های مازندران وطبیعتشنویسنده: الهام مقدادیان رتبه‌ی 74 ورودی 76مشاوره تلفنی و پاسخ به سوالات شما درباره امتحانات

چگونه برای درس خواندن در دوره امتحانات برنامه ریزی کنم ؟
پاسخ به سوالات شما درباره کارنامه ، روش های مطالعه ، انتخاب کتاب های آموزشی و ....

از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور بدون پیش شماره
با شماره 9099071219 تماس بگیرید
پاسخگویی 8 تا 24