تحلیل آزمون های 7 و 21 مرداد رشته ریاضی

در این بررسی ، میزان پاسخگویی دانش آموزان سوم و چهارم دبیرستان به آزمون های 7 و 21 مرداد رشته ریاضی به شیوه دهدهی بیان شده است .

تحلیل آزمون های 7 و 21 مرداد رشته ریاضی

گزارش تحلیلی آزمون های  7 و 21 مرداد 

رشته ریاضی سوم و چهارم دبیرستان  
 
سال چهارم : در در س های نگاه به آینده تنها در درس حسابان ثبات درصد شرکت کنندگان را داشته ایم و در سایر درس ها افت درصد شرکت کنندگان را داشته ایم و این نشان دهنده آن است که دانش اموزان ترازهای متوسط و پایین به درس های نگاه به آینده استقبال کمتری کرده اند. در قسمت اجباری درس های نگاه به گذشته آزمون متعادل بوده است. از نظر ارزیابی درس به درس، درس ریاضی 2 در بخش اجباری تنها در آزمون 7 مرداد و درس آمار و مدل سازی در هر دو آزمون ساده تر از کنکور بود. در قسمت اختیاری درس های نگاه به گذشته درس فیزیک 2 کمی ساده تر از کنکور بود. در آزمون 21 مردا دشوارترین درس ها جبر و هندسه 2 در قسمت نگاه به آینده بودند. نسبت به آزمون 7 مرداد وضعیت بسیار بهتری را برای کلیه تراز ها از نظر شاخص چند از 10 تا سوال داشته ایم و واریانس سطح دشواری سوالات بیشتر بوده است.
 
 تحلیل آزمون های 7 و 21 مرداد رشته ریاضی
 
 
 سال سوم  : خوشبختانه سطح پاسخگویی شرکت کنندگان به درس های نگاه به گذشته افزایش یافته است. همچنین سطح آزمون در درس های اجباری کاملا متعادل و در سطح کنکور بود. متاسفانه سطح پاسخگویی شرکت کنندگان به درس های نگاه به آینده در همه‌ی درس ها بجز فیزیک پیش کاهش یافته است که در نتیجه آن متاسفانه افزایش درصد پاسخگویی را در درس های سال دوم داشته ایم. دانش آموزان کنکوری امسال باید سه کتاب جدید ریاضی 2، حسابان و دیفرانسیل برای کنکور امسال مطالعه نمایند که مباحث آنها با مباحث آزمون پارسال متفاوت شده است بنابراین سطح سوالات ریاضی پایه نسبت به سال گذشته ساده تر شده است. از نظر ارزیابی درس به درس، هندسه تحلیلی و ریاضیات گسسته در هر دو آزمون ساده تر از سطح کنکور هستند. در کل آزمون 21 مرداد نسبتا ساده بود.
تحلیل آزمون های 7 و 21 مرداد رشته ریاضی 
منبع :