حیطه‌های شناختی بلوم دروس عمومی سال سوم در آزمون 19 اسفند

.

حیطه‌های شناختی بلوم دروس عمومی سال سوم در آزمون 19 اسفند

ابعاد فرآيند شناختي:

1- به‌ياد آوردن (دانش): وقتي هدف آموزش حفظ مطالب آموزش‌داده شده به‌همان صورت اوليه از سوي دانش‌آموز است، اين فرآيند به‌ياد آوردن (يادآوري) نام دارد.

2- فهميدن: وقتي گفته مي‌شود دانش‌آموزان مي‌فهمند که بتوانند از مواد شفاهي، کتبي، يا تصويري کسب معني کنند. فهميدن زماني صورت مي‌پذيرد که دانش‌آموز بتواند بين دانش تازه و دانش‌هاي قبلي خود ارتباط برقرار کند.

3- به‌کار بستن (کاربرد): به‌کار بستن يا کاربستن شامل استفاده از روش‌ها و روندها براي انجام تمرين‌ها يا حل کردن مسئله‌هاست، بنابراين به‌کاربستن بسيار وابسته به دانش روندي است.

4- تحليل کردن: طبقه تحليل کردن يا تحليل شامل شکستن مواد به بخش‌هاي تشکيل‌دهنده و تعيين چگونگي روابط ميان اجزا و ساخت کلي است.

5- ترکيب: در اين مرحله، يادگيرنده مي‌تواند عواملي را که در مرحله‌ي تحليل از هم‌ديگر تفکيک کرده بود به‌طريقي نو براي اخذ يک معني جديد و نوظهور با يک‌ديگر ترکيب کند، به‌عبارت ديگر، ترکيب مستلزم در هم‌آميختن دوباره‌ي قسمت‌هايي از تجارب گذشته با مطالب جديد و بازسازي آن به‌صورت يک کل تازه و نسبتاً انسجام‌يافته است.

6- قضاوت: قضاوت و ارزشيابي آخرين و عالي‌ترين مرحله‌ي شناخت است. اين مرحله شامل قضاوت درباره‌ي امور، اطلاعات و حتي روش‌هاي روبه‌رو شدن با مسائل است. درواقع، قضاوت نتيجه‌ي جريان شناخت است. در اين مرحله، فراگير ناچار به اخذ تصميم است و براي اجرا بايد به معيارهاي بارز و مشخصي به‌عنوان اساس کار توجه داشته باشد.

 

نام درس

حيطه‌هاي شناختي

شماره‌ي سؤال

تعداد

علت قرار گرفتن در حيطه‌‌ي شناختي

ادبيات و زبان فارسي

 

(مسئول درس:

صالحه اخگري)

سطح اول (دانش)

1، 4، 6، 11 و 19

5

مربوط به يادآوري، حفظ معني لغات، تاريخ ادبيات و مطالب متن درس است.

سطح دوم (فهميدن)

2

1

در يافتن هدف اصلي مطلب مورد نظر و درک‌مطلب بدون ربط دادن مطلب به مطالب ديگر است.

سطح سوم (به‌کار بستن)

3، 5 و 20

3

به‌کار گرفتن املاي صحيح واژه در متن، تعيين آرايه‌هاي ابيات با توجه به قواعد کلي آن

سطح چهارم (تحليل)

7 تا 10 و 12 تا 18

11

تجزيه‌ي تعريف، توصيف و مفاهيم به اجزاي تشکيل‌دهنده‌ي آن است.

جمع تعداد

ــــ

20

ــــ

 


 


نام درس

حيطه‌هاي شناختي

شماره‌ي سؤال

تعداد

علت قرار گرفتن در حيطه‌‌ي شناختي

عربي

 

(مسئول درس:

فاطمه منصورخاکي)

سطح سوم (به‌کار بستن)

21 تا 30

10

با دانستن نکات قواعدي هر سؤال مي‌توان پاسخ صحيح را به‌دست آورد، يعني ابتدا قواعد را مي‌فهميم و آن را در جملات خاص به‌کار مي‌بريم.

جمع تعداد

ــــ

10

ــــ

 

 

نام درس

حيطه‌هاي شناختي

شماره‌ي سؤال

تعداد

علت قرار گرفتن در حيطه‌‌ي شناختي

دين و زندگي

 

(مسئول درس:

سکينه گلشني)

 سطح اول (دانش)

31، 32، 39، 41، 42، 44، 46، 47، 49 و 50

10

يادآوري مطالب مطرح‌شده در متن درس و در قالب حديث

سطح دوم (فهميدن)

33 تا 36، 38، 43، 45 و 48

8

پي بردن به تفسير يا معني جمله‌اي از کتاب، تسلط بر معنا، تفسير و پيام آيات، تشخيص ارتباط بين مفهوم احاديث در صورت سؤال و جملات گزينه‌ها، درک حديث سؤال و رابطه‌ي علت و معلولي در آن و درک مفهوم جملات مطرح‌شده در قالب يک موضوع

سطح پنجم (ترکيب)

37 و 40

2

درک مفهوم جملات مطرح‌شده در قالب يک موضوع و يادآوري بعضي مطالب مطرح‌شده در آن

جمع تعداد

ــــ

20

ــــ

 

 


نام درس

حيطه‌هاي شناختي

شماره‌ي سؤال

تعداد

علت قرار گرفتن در حيطه‌‌ي شناختي

زبان‌انگليسي

 

(مسئول درس:

زهره جوادي)

سطح دوم (فهميدن)

51 تا 60

10

در سؤالات واژگان و Cloze Test با دانستن معني هر واژه بتوان آن واژه را در جملات جديد به‌کار برد.

جمع تعداد

ــــ

10

ــــ

 

 

نام درس

حيطه‌هاي شناختي

تعداد

درصد از 100

کل درس‌هاي عمومي

دانش

15

25%

فهميدن

19

32%

به‌کار بستن

13

22%

تحليل

11

18%

ترکيب

2

3%

جمع تعداد

60

100%

منبع :