معما (چوب کبریت)

با جابه جایی فقط یک چوب کبریت رابطه نادرست زیر را به تساوی تبدیل کنید.

معما (چوب کبریت)

با جابه جایی (نه حذف) فقط یک چوب کبریت رابطه نادرست زیر را به تساوی تبدیل کنید.

معما (چوب کبریت)