حیطه‌های شناختی آزمون 19 اسفند گروه منحصراً زبان

.

حیطه‌های شناختی آزمون 19 اسفند گروه منحصراً زبان

طبقه بندي هدف‌هاي آموزشي بلوم به طراحان کمک مي‌کند که در طراحي پرسش‌هاي خود، جنبه‌هاي مختلف آموزش را لحاظ کنند. در ادمه ابتدا حيطه‌هاي شناختي را توضيح داده و سپس حيطه‌هاي شناختي سؤالات آزمون 19 اسفند ارائه مي‌شود.

 

ابعاد فرايند شناختي

1- به يادآوردن (دانش)

وقتي هدف آموزش حفظ مطالب آموزش داده شده به همان صورت اوليه از سوي دانش‌آموز است، اين فرايند به يادآوردن (يادآوري) نام دارد. يادآوري مستلزم يافت اطلاعات از حافظه دراز مدت است.

2- فهميدن

وقتي گفته مي‌شود دانش‌آموزان مي‌فهمند که بتوانند از مواد شفاهي، کتبي، يا تصويري کسب معني کنند. فهميدن زماني صورت مي پذيرد که دانش آموز بتواند بين دانش تازه و دانش‌هاي قبلي خود ارتباط برقرار کند.

طبقه‌ي فهميدن شامل هفت خرده طبقه: 1- تفسير کردن، 2- مثال آوردن، 3- طبقهبندي کردن، 4- مقايسه کردن، 5- خلاصه کردن، 6- استنباط کردن و 7- تبيين کردن است.

3- به کاربستن (کاربرد)

به کار بستن يا کاربستن شامل استفاده از روش‌ها و روندها براي انجام تمرين‌ها يا حل کردن مسئله‌هاست. بنابراين به کار بستن بسيار وابسته به دانش روندي است.

4- تحليل کردن

طبقه تحليل کردن يا تحليل شامل شکستن مواد به بخش‌هاي تشکيل دهنده و تعيين چگونگي روابط ميان اجزاء و ساخت کلي است.

5- ترکيب:

در اين مرحله، يادگيرنده مي‌تواند عواملي را که در مرحله‌ي تحليل از هم‌ديگر تفکيک کرده بود به‌طريقي نو براي اخذ يک معني جديد و  نوظهور با يک‌ديگر ترکيب کند، به‌عبارت ديگر، ترکيب مستلزم در هم‌آميختن دوباره‌ي قسمت‌هايي از تجارب گذشته با مطالب جديد و بازسازي آن به ‌صورت يک کل تازه و نسبتاً انسجام ‌يافته است.

6- قضاوت:

قضاوت و ارزشيابي آخرين و عالي‌ترين مرحله‌ي شناخت است. اين مرحله شامل قضاوت درباره‌ي امور، اطلاعات و حتي روش‌هاي روبه‌رو شدن با مسائل است. درواقع، قضاوت نتيجه‌ي جريان شناخت است. در اين مرحله، فراگير ناچار به اخذ تصميم است و براي اجرا بايد به معيارهاي بارز و مشخصي به‌عنوان اساس کار توجه داشته باشد.

 


نام درس

حيطه‌هاي شناختي

شماره‌ي سؤال

زبان تخصصي

(مسئول درس: مرجان شيخي)

سطح دوم (فهميدن)

16 تا 37، 38 تا 41، 46 تا 60

سطح سوم (به‌کار بستن)

1 تا 15، 42 تا 45

سطح چهارم (تحليل)

61 تا 70

 


نام درس

حيطه‌هاي شناختي

شماره‌ي سؤال

ادبيات ويژه

(مسئول درس: الهام محمدي)

سطح اول (دانش)

71، 72، 73

سطح سوم (به‌کار بستن)

74، 75

سطح چهارم (تحليل)

76 تا 80

 


نام درس

حيطه‌هاي شناختي

شماره‌ي سؤال

عربي

(مسئول درس: مريم آقاياري)

سطح دوم (فهميدن)

81 تا 85

سطح سوم (به‌کار بستن)

86 تا 90

 


نام درس

حيطه‌هاي شناختي

شماره‌ي سؤال

زبان ويژه

(مسئول درس: مسعود پيربداقي)

سطح دوم (فهميدن)

92 تا 100

سطح سوم (به‌کار بستن)

91 تا 93

 

منبع :