حیطه شناختی آزمون های نیم سال اول سوم تجربی - اختصاصی

.

حیطه شناختی آزمون های نیم سال اول سوم تجربی - اختصاصی

دانش‌آموزاني که سال سوم دبيرستان در آزمون‌هاي کانون شرکت مي‌کنند در امتحان‌هاي نهايي پايان سال نتيجه‌ي بهتري را نسبت به هم‌کلاسي‌هاي خود کسب مي‌کنند ، دليل اين توفيق دانش‌آموزان کانوني به شرح زير است:

1-      برنامه‌ي راهبردي آزمون‌هاي سال سوم کمي عقب‌تر از برنامه‌ي رسمي آموزش و پرورش تدوين شده است و اين باعث مي‌شود که دوره‌ي دانش‌آموز براي هر مبحث افزايش يابد.

2-      در برنامه‌ي راهبردي تعداد دوره‌ها و زمان آن‌ها بسيار حساب شده در نظر گرفته شده است:

هر مبحث به طور متوسط 4 بار دوره مي‌شود و زمان دو دوره (18 آذر، 18 فروردين) قبل از امتحان‌هاي مستمر مدرسه‌ها تنظيم شده و در دو دوره‌ي ديگر (7 بهمن و 7 فروردين) دقيقاً مبحث‌هاي نيم سال اول را پس از پايان تدريس اين مبحث‌ها در مدرسه دوره مي‌کنيم تا دانش‌آموزان در پاسخ‌گويي به سؤال‌هاي امتحان‌هاي نهايي مبحث‌هاي نيم‌سال اول را فراموش نکرده باشند.

3-      نحوه‌ي طراحي سؤال‌هاي آزمون به کسب نمره‌ي مطلوب در امتحان نهايي کمک مي‌کند.

حال ممکن است اين سؤال براي شما پيش بيايد که سؤال‌هاي آزمون کانون که تستي است ، چگونه مي‌تواند در پاسخ گويي به سؤال‌هاي تشريحي امتحان نهايي به ما کمک کند.

حيطه‌هاي شناختي را براي تک‌تک سؤال‌هاي امتحان نهايي 90 مشخص کرديم.

حيطه دانش: سؤال‌ها حفظي در اين حيطه قرار مي‌گيرند.

مثال:

گياه ادريسي،در محيط خنثي،گل‌هايي به رنگ . . . توليد مي‌کند.

حيطه درک و فهم: سؤال‌هاي مفهومي، يعني سؤال‌هايي که دانش آموز لازم است بين دانش تازه و دانش‌هاي قبلي خود ارتباط برقرار کند.

مثال:

در ساختار نوکلئوم ، چه نوع مولکول‌هايي شرکت دارند؟

حيطه‌ي کاربرد: سؤال‌هايي که بايد از روش‌ها يا فرمول‌ها براي حل تمرين‌ها و مسئله‌ها استفاده کنيم.

مثال:

در 100 ميلي‌ليتر اتانول با چگالي 85/0 گرم بر ميلي‌ليتر،12 گرم يد حل شده و محلول ضدعفوني‌کننده‌ي تنتور يد ايجاد شده است. درصد جرمي يد را در اين محلول محاسبه کنيد.

 

حيطه‌ي تحليل کردن: در اين قسمت دو گروه سؤال‌ داريم، سؤال‌هايي که براي پاسخ گويي نياز به تجزيه و تحليل آموخته‌هاي خود داريد و سؤال‌هاي ترکيبي:

مثالي از تجزيه و تحليل:

در خروس 78=n2 مي‌باشد.سلول جنسي اين جاندار،داراي چند اتوزوم مي‌باشد؟

مثالي از ترکيب:    

محل دقيق ترشح هورمون ملاتونين و عمل هورمون کلسي‌تونين در خون را بنويسيد.

حيطه‌ي ارزيابي: بعضي از سؤال‌ها براي پاسخ گويي نياز به وارسي کردن و نقد کردن دارند.

در هر درس ، هر حيطه‌ي شناختي چه درصدي را به خود اختصاص داده ، محاسبه شد.

اين درصدها با درصدهاي هر يک از حيطه‌ها در تمامي آزمون‌هاي ما مقايسه گرديد.

درصدها به چند از 10 تبديل شد.

 
حیطه شناختی آزمون های نیم سال اول سوم تجربی - اختصاصی 

منبع :