معما : صفحه شطرنج

صفحه شطرنج زیر را در نظر بگیرید. اگر در هر مرتبه تغییر مجاز باشیم جای دو سطر را با هم عوض کنیم، حداقل با چند تغییر می‌توان شکل صفحه شطرنج را به صورت داده شده، تبدیل کرد؟

معما : صفحه شطرنج


صفحه شطرنج زیر را در نظر بگیرید. اگر در هر مرتبه تغییر مجاز باشیم جای دو سطر یا ستون را با هم عوض کنیم، حداقلبا چند تغییر می توان شکل صفحه شطرنج را به صورت داده شده، تبدیل کرد؟ 


در قسمت نظرات توضیح دهید چگونه؟

معما : صفحه شطرنج
پاسخ : 4 حرکت مطابق تصویر زیر :

معما : صفحه شطرنج