انیمیشن رسانش گرمایی

بررسی انیمیشنی انتقال حرارت به وسیله رسانش گرمایی.

انیمیشن رسانش گرمایی

دراین انیمیشن مبحث رسانش گرمایی مربوط به فصل چهارم فیزیک پایه دهم توسط گروه علمی فرهنگی مدیابرتر به صورت مفهومی و شماتیک توضیح و آموزش داده شده و به بررسی انتقال حرارت از طریق رسانش پرداخته.

فایل های ضمیمه

دانلود انیمیشن رسانش گرمایی
جمع بندی کل کتاب از شیمی 1 دهم
دهم رياضى     دبیر : سعید محسن زاده