حدس زدن در انگلیسی

حدس زدن در انگلیسی - Guessing In English را اینجا بیاموزید

حدس زدن در انگلیسی
 • حدس زدن در انگلیسی  - Guessing In English


  It looks like you’re new here.

  به نظر میاد شما اینجا تازه وارد هستید


  It looks like you don’t know what happened.

  به نظر میرسه شما نمیدونید که چه اتفاقی افتاده


  Perhaps she knows the answer.

  گویا او پاسخ را میداند


  I’d say it’s over 9 A.M now.

  حدس میزنم الان از 9 صبح گذشته است


  If I had to take a guess, I’d say he’s 40.

  اگر بخواهم حدس بزنم، میگویم که او 40 ساله است


  Maybe he wants to quit his job.

  شاید او میخواهد کارش را رها کند


  Maybe it’s going to rain.

  شاید میخواهد باران ببارد


  Chances are you’re doing it wrong

  احتمالش هست که تو داری اشتباه میکنی


  He could be right about it.

  ممکنه در مورد این موضوع حق با او باشد


  I guess you are over 30 years old.

  حدس میزنم که تو بیش از 30 سالت باشه


  It’s difficult to say, but I think this is the best English course.

  گفتنش سخته، اما فکر کنم این بهترین درس انگلیسی باشه


  I’m not really sure, but I think this is the last morning train.

  مطمئن نیستم، اما فکر کنم این آخرین قطار صبح باشدپاسخ تلفنی به سوالات شما درباره کنکور 97

با درصدهای تخمینی در کنکور 97 , احتمال دارد چه رتبه ای بیاورم و کجا می توانم قبول شوم؟

آیا برای ویرایش اطلاعات ثبت نام کنکور (معدل, کد سهمیه و ...) باز هم زمان دارم؟

کنکور 98 به چه صورت خواهد بود ؟

انتخاب رشته و دانشگاه را از همین امروز با مشاوران شروع کنید

از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور بدون پیش شماره
با شماره 9099071219 تماس بگیرید
ساعت پاسخگویی از 8 صبح تا 12 شب