حدس زدن در انگلیسی

حدس زدن در انگلیسی - Guessing In English را اینجا بیاموزید

حدس زدن در انگلیسی
 • حدس زدن در انگلیسی  - Guessing In English


  It looks like you’re new here.

  به نظر میاد شما اینجا تازه وارد هستید


  It looks like you don’t know what happened.

  به نظر میرسه شما نمیدونید که چه اتفاقی افتاده


  Perhaps she knows the answer.

  گویا او پاسخ را میداند


  I’d say it’s over 9 A.M now.

  حدس میزنم الان از 9 صبح گذشته است


  If I had to take a guess, I’d say he’s 40.

  اگر بخواهم حدس بزنم، میگویم که او 40 ساله است


  Maybe he wants to quit his job.

  شاید او میخواهد کارش را رها کند


  Maybe it’s going to rain.

  شاید میخواهد باران ببارد


  Chances are you’re doing it wrong

  احتمالش هست که تو داری اشتباه میکنی


  He could be right about it.

  ممکنه در مورد این موضوع حق با او باشد


  I guess you are over 30 years old.

  حدس میزنم که تو بیش از 30 سالت باشه


  It’s difficult to say, but I think this is the best English course.

  گفتنش سخته، اما فکر کنم این بهترین درس انگلیسی باشه


  I’m not really sure, but I think this is the last morning train.

  مطمئن نیستم، اما فکر کنم این آخرین قطار صبح باشدمشاوره تلفنی و پاسخ به سوالات شما

چگونه برای درس خواندن برنامه ریزی کنم ؟
پاسخ به سوالات شما درباره کارنامه آزمون های کانون ، روش های مطالعه ، انتخاب کتاب های آموزشی و ....

از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور بدون پیش شماره
با شماره 9099071219 تماس بگیرید
پاسخگویی 8 تا 24