پیش‌خوانی کنید

در آزمون‌های تابستان کانون، پیش‌خوانی در برنامه راهبردی دانش‌آموزان جایگاه ویژه‌ای دارد.

پیش‌خوانی کنید

پیش‌خوانی یعنی دانش‌آموز قبل از اینکه مطلب جدید در مدرسه درس داده شود یک مرور (روزنامه‌وار) از روی آن مطلب داشته باشد. پیشخوانی باعث می‌شود شما زمانی که در کلاس درس حاضر شدید درس را بهتر بفهمید و دقت یادگیری شما بالاتر رود. پیشخوانی فرایندی در یادگیری با در اختیار داشتن منبع مناسب (کتاب درسی، جزوه ای از کتاب موردنظر، کتاب‌های کمک‌آموزشی، دی‌وی‌دی‌های مفهومی، شرکت در کلاس‌های آموزشگاه)، قبل از تدریس مطالب، است که خود نوعی از پیش یادگیری می‌باشد.

در آزمون‌های تابستان کانون، پیش‌خوانی در برنامه راهبردی دانش‌آموزان جایگاه ویژه‌ای دارد. انتخاب پذیری مطالعه شما در این دوره، حاصل پیشخوانی مطالب سال آینده و نگاه به گذشته می‌باشد. دانش‌آموزان با پیش‌خوانی مطالب سال آینده به سمت حضور فعال‌تر در کلاس‌های درسی سال آینده و افزایش تسلط بر مطالعه، قدم برمی‌دارد.