کنکور 98

کتاب‌های درسی را چندین بار بخوانید

ما نیز با کتاب‌های مذکور بدون این‌که دانش‌آموز را از کتاب‌های درسی دور کنیم او را وادار به‌دقت بیشتر بر روی مطالب کتاب‌های درسی می‌کنیم.

کتاب‌های درسی را چندین بار بخوانید

کتاب‌های درسی را چندین بار بخوانید.

مطالعه‌ی دقیق و موشکافانه‌ی کتب درسی باعث می‌شود دانش‌آموز به تمام هدف‌های آموزشی توجه کند. مطالعه‌ی هر مبحث از کتاب درسی باید به نحوی باشد که دانش‌آموز بتواند خلاصه‌ای ازآنچه را مطالعه کرده است از حفظ بازگو کند. بعدازاین مرحله حل تک‌تک تمرینات کتاب درسی مربوط به آن مباحث بسیار مهم است و ما برای تثبیت بیشتر مطالب درسی حل تمرینات تشریحی کتاب‌های «پرتکرار» و «کتاب‌های کار کانون» را توصیه می‌کنیم؛ یعنی بعد از مطالعه‌ی دقیق هر دانش‌آموز می‌بایست با پرسش‌های تشریحی آموخته‌های خود را به چالش بکشد. پرسش‌های کتاب‌های کار و پرتکرار از هر مبحث درسی طوری طراحی ‌شده‌اند که تمام هدف‌های آموزشی مورد نظر طراحان کتب درسی مدنظر قرار می‌دهند و دانش‌آموز را وادار به تفکر می‌کنند و اگر هنگام مطالعه به جوانبی از مبحث توجه نکرده‌اند، به هنگام ایجاد پرسش به دنبال یادگیری آن نکته می‌روند. 

کارشناسان علم آموزش بهترین یادگیری را یادگیری با ایجاد پرسش می‌دانند و ما نیز با کتاب‌های مذکور بدون این‌که دانش‌آموز را از کتاب‌های درسی دور کنیم او را وادار به‌دقت بیشتر بر روی مطالب کتاب‌های درسی می‌کنیم.