مترادف (6)

A meter is divided into one hundred segments of one centimeter each. هر متر به صد قسمت یک سانتی‌متری تقسیم می‌شود.

مترادف (6)

segment = section, division                                                                                   

قسمت، بخش      

A meter is divided into one hundred segments of one centimeter each.

هر متر به صد قسمت یک سانتی‌متری تقسیم می‌شود.

species = sort, kind                                                                                                  

 نوع، گونه               

Pine trees, of which there are almost one hundred species, are found throughout the North Temperate Zone.

درختان کاج، که تقریباً یک‌صد گونه هستند، در سرتاسر منطقه معتدله شمالی یافت می‌شوند.

vulnerable = attackable, weak                                                                                   

  آسیب‌پذیر          

The army’s retreat left the city vulnerable to enemy attack.

با عقب‌نشینی ارتش، شهر در مقابل حمله دشمن آسیب‌پذیر شد.

accurate = precise, exact, correct                                                                                    

 دقیق، صحیح

She was able to make accurate observation with the new telescope.

با تلسکوپ جدید توانست مشاهدات دقیقی را انجام دهد.

Experiments must be conducted with accuracy. 

آزمایش‌ها باید با دقت انجام شوند.    

advantage = benefit, opportunity, superiority                                                   

سود، مزیت، برتری، حُسن      

Is there any advantage in arriving early?     

آیا زود رسیدن فایده‌ای دارد؟    

He was advantageously born into a rich family.    

او با خوشبختی در خانواده مرفهی متولد شد.        

affordable = available                                                                   

قابل‌خرید، قابل‌اجرا، قابل تهیه، قابل‌دسترس

The new dictionary is quite affordable.

فرهنگ لغت جدید کاملاً قابل‌خرید است.

He could afford the house because of current low interest rates.

به خاطر نرخ بهره‌ای که فعلاً پایین است توانست خانه را بخرد.