مترادف (4)

John pulled over to the side of the road to wait until the storm abated. جان اتومبیلش را کنار جاده زد و منتظر ماند تا طوفان فروکش کند.

مترادف (4)

abate = die down, decrease                                                                            

فروکش کردن، کاهش یافتن

John pulled over to the side of the road to wait until the storm abated.

جان اتومبیلش را کنار جاده زد و منتظر ماند تا طوفان فروکش کند.

abhor = hate, disgust                                                                                          

 تنفر داشتن، متنفر بودن

She abhorred all forms of discrimination on the basis of race or sex.

او از هرگونه تبعیض نژادی و یا جنسیتی متنفر بود.

adore = be devoted to, love greatly                                             

پرستیدن، بسیار دوست داشتن، عاشقِ ...بودن

Mr. Moore is quite a family man; he adores his wife and children.

آقای مور خیلی خانواده‌دوست است؛ او عاشق همسر و فرزندانش می‌باشد.

.

amicable = good-natured, civil                                                                                                 

دوستانه           

After months of negotiations, they arrived at an amicable settlement.

آن‌ها بعد از ماه‌ها مذاکره، به توافق دوستانه‌ای رسیدند.

 

amplify = increase, boost                                                                         

 تقویت کردن، بزرگ‌تر کردن                                    

He will need a microphone to amplify his voice because the room is much too large for us to hear him without one.

او به میکروفون نیاز دارد تا صدایش تقویت شود زیرا اتاق آن‌قدر بزرگ است که ما بدون میکروفون نمی‌توانیم صدایش را بشنویم.

appraisal = assessment, evaluation, estimation                                                   

 برآورد، تخمین

Fifty thousand dollars would be a fair appraisal of their new house.

پنجاه‌هزار دلار برآورد منصفانه‌ای برای قیمت منزل جدید آن‌ها می‌باشد.

castigate = punish, criticize                                                        

 شماتت کردن، تنبیه کردن، توبیخ کردن                   

 Shirley was castigated by her mother for staying out too late.

مادر شرلی او را به خاطر اینکه تا دیروقت بیرون از منزل مانده بود شماتت کرد.
مشاوره تلفنی و پاسخ به سوالات شما

چگونه برای درس خواندن برنامه ریزی کنم ؟
پاسخ به سوالات شما درباره کارنامه آزمون های کانون ، روش های مطالعه ، انتخاب کتاب های آموزشی و ....

از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور بدون پیش شماره
با شماره 9099071219 تماس بگیرید
پاسخگویی 8 تا 24
جمع بندی ریاضی دهم قسمت دوم
دهم تجربي     دبیر : امید شیری نژاد