زیرگروه!

مجموعه رشته‌های تحصیلی را که ضریب دروس آن‌ها یکسان است تحت عنوان یک زیرگروه دسته‌بندی می‌کنند.

زیرگروه!

مجموعه رشته‌های تحصیلی را که ضریب دروس آن‌ها یکسان است تحت عنوان یک زیرگروه دسته‌بندی می‌کنند. در کنکور سراسری، گروه ریاضی 3، گروه تجربی 5، گروه علوم انسانی 5، گروه هنر 5 و گروه زبان‌های خارجی 4 زیرگروه دارد.

در کارنامه اولیه کنکور، چندین رتبه از جمله رتبه کشوری، رتبه کل در سهمیه و رتبه در زیرگروه‌ها، به دو صورت رتبه کشوری بدون اعمال سهمیه و با اعمال سهمیه، داده می‌شود.

رتبه کل و رتبه کشوری عملاً تأثیری در انتخاب رشته ندارد و صرفاً جهت اطلاع وضعیت داوطلب نسبت به کلیه شرکت‌کنندگان ارائه می‌شود. ولی رتبه‌های ارائه‌شده برای هر زیرگروه اهمیت زیادی در انتخاب رشته دارد چنانچه برای مثال رتبه داوطلب در زیرگروه (1)،1100 و در زیرگروه (2)،400 باشد و رشته مطلوب داوطلب جزو رشته‌های زیرگروه 1 باشد باید داوطلب با توجه به رتبه زیرگروه 1، (1100) انتخاب رشته انجام دهد.

داوطلبان پیش‌دانشگاهی باید به نقش زیرگروه‌ها در برنامه‌ریزی درسی دقت داشته و بر اساس اهمیت و ارزش دروس، در مطالعه روزانه به دروس با ضرایب بالا دقت کنند.