مقاله کاظم قلم چی : برنامه راهبردی آزمون‌های کانون

در طراحی و تدوین برنامه‌ی راهبردی آزمون‌های کانون به موضوعات مهمی توجه شده است .

مقاله کاظم قلم چی : برنامه راهبردی آزمون‌های کانون


 در طراحی و تدوین برنامه ی راهبردی آزمون های کانون به موضوعات مهمی توجه شده است . آگاهی از منطق برنامه ی راهبردی و دانستن ویژگی های مهم برنامه سبب می شود نتایجی که از اجرای برنامه و شرکت در آزمون های برنامه ای می گیرید به مراتب بیشتر باشد .


فاصله ی زمانی  دو آزمون

مخاطب برنامه فقط دانش آموزان برتر نیستند بلکه همه ی دانش آموزان هستند.

تفکیک نکردن برنامه برای گروه های متفاوت دانش آموزان : همه بدون تبعیض یک برنامه دارند اما در داخل برنامه برای گروه های مختلف امکان های متفاوت وجود دارد .

پروژه ها در آزمون های برنامه ای

هماهنگی با برنامه ی مدرسه

مصداق مهم هماهنگی با برنامه ی مدرسه ؟

هماهنگی با کتاب های درسی

تنظیم سطح دشواری و حیطه های شناختی هماهنگ با آزمون های هدف دانش آموزان

 هماهنگی با برنامه ی امتحانات مدارس

هماهنگی با آزمون های تیزهوشان و کنکور

تاکید بر تقدم و اولویت سوال های استاندارد و شناسنامه دار   

متعادل بودن حجم برنامه

تعداد دفعات تکرارهر مبحث

ایستگاه های جبرانی

پنجره های باز و پنجره های نیمه باز در برنامه ی آزمون ها

تاکید بر نگاه به آینده در آزمون های تابستان ( مطالعه ی درس های سال بعد)


 فاصله ی زمانی دو آزمون : فاصله ی زمانی دو آزمون معمولا دوهفته است .این بهترین فاصله ی دو آزمون است . فاصله های کمتر و بیشتر هر دو مناسب نیست . فاصله ی یک هفته ای دانش آموزان را کلافه می کند و فاصله ی سه هفته ای یا یک ماهه ویژگی برنامه ای آزمون ها را از بین می برد .

مخاطب برنامه فقط برترها نیستند : امکان برای پیشرفت همه وجود دارد . اگر به نمودارهای ستونی پیشرفت رتبه های یک رقمی کنکور امسال توجه کنید متوجه می شوید با ترازهای کمتر شروع کرده اند و سال به سال پیشرفت کرده اند. برای دانش آموزان مدارس چهار فصل ( مدارسی که از تابستان تدریس را آغاز می کنند ) برنامه ی جداگانه تنظیم نکرده ایم . برای فارغ التحصیلان و دانش آموزان برنامه های جداگانه تنظیم نکرده ایم . برای دانش آموزان قوی و متوسط برنامه ی جدا تنظیم نکرده ایم .همگی یک مسیر و یک برنامه دارند اما در درون برنامه ، برایشان امکان ها و  انتخاب های متفاوت در نظر گرفته شده است . مثل سوال های موازی ، بخش ویژه ی تیزهوشان ، انتخاب زوج درس ها و زوج کتاب ها .

 

پروژه ها : پایان شهریورو مهر ماه  را با آزمون های تعیین سطح آغاز می کنیم . دو آزمون تعیین سطح برای این است که دو آزمون سبب قضاوت بهتری نسبت به یک آزمون می شود و می توان تشخیص داد دانش آموز با چه سطحی سال تحصیلی را آغاز می کند . ضمنا این دو آزمون برای دانش آموزانی که از تابستان آغاز کرده اند یک نقش دیگر هم دارد پروژه ی تعیین سطح برای این دانش آموزان نقش جمع بندی تابستان را هم دارد  .

در نیم سال اول دو پروژه وجود دارد و هر پروژه شامل سه آزمون است : پروژه ی آغاز نیم سال اول و پروژه ی پایان نیم سال اول .

بین دو نیم سال ، اولین جمع بندی انجام می شود . برای دانش آموزان چهارم دبیرستان و داوطلبان کنکور این پروژه شامل دو آزمون است . یک آزمون ، جمع بندی درس های نیم سال اول است . این آزمون برای همه ی پایه های تحصیلی مشابه است . اما چهارمی یک آزمون اضافی هم در این پروژه دارند که جمع بندی درس های سال های پایه است . دانش آموزان بقیه ی پایه ها این آزمون را ندارند.

در نیم سال دوم هم دو پروژه وجود دارد و هر پروژه هم چون نیم سال اول شامل سه آزمون است : یکی آغاز نیم سال دوم و دیگری پایان نیم سال دوم .

یک تفاوت بین پروژه های نیم سال دوم با نیم سال اول هست و آن هم تعطیلات نوروزاست . برای دانش آموزان چهارم دبیرستان و کنکور و دانش آموزان یازدهم ، ششم و نهم تعطیلات نوروز را پروژه ی دوران طلایی نوروز قرار داده ایم که شامل دو آزمون است . این دانش آموزان دراین پروژه یک آزمون در هفتم فروردین و یک آزمون هم پس از تعطیلات نوروز برگزار می کنند. دانش آموزان سایر پایه های دبستانی و متوسطه و دبیرستان در هفتم فروردین آزمون ندارند .

آخرین پروژه دوران جمع بندی است که برای چهارم دبیرستان وداوطلبان کنکور شامل سه آزمون می شود.

 

هماهنگی با برنامه ی مدرسه : برنامه ی آزمون ها با برنامه ی رسمی مدارس هماهنگ است . هماهنگی با برنامه ی رسمی مدارس سب ایجاد نظم دهنی دانش آموزان می شود . هر برنامه ی دیگری دانش آموز را اشفته می کند . همه ی دانش آموزان باید در امتحانات نیم سال اول مدارس و امتحانات پایان سال شرکت کنند بنابراین برنامه ی آزمون ها  را طوری تنظیم کرده ایم تا با آغاز کار رسمی مدارس و زمان امتحانات هماهنگ باشد .

مصداق مهم هماهنگی با برنامه ی رسمی مدارس : برنامه ی آزمون ها تا قبل از عید نوروز به پایان نمی رسد . این کار سبب فشردگی بیهوده و بلکه مضر برنامه می شود . برخی دانش آموزان که با شتاب برنامه ی درسی را قبل از عید به اتمام می  رسانند پس از عید آشفته و سردرگم می شوند . جالب این است که بسیاری از دانش آموزان نخبه نیز اهمیت این موضوع را به خوبی درک کرده اند و به جای شتابزدگی بیهوده ، متعادل و پیوسته درس ها را طبق برنامه ی رسمی مدارس و برنامه ی راهبردی آزمون های کانون پس از عید نیز ادامه می دهند . آن ها برنامه را مطالعه کرده اند و مطمئن هستند که می توانند تمام مباحث را به موقع به پایان برسانند.

هماهنگی با کتاب های درسی : آهنگ پیشرفت درس ها در آزمون ها نیز کاملا هماهنگ با کتاب های درسی دانش آموزان است . هر روش و سلیقه ی دیگری که به جز این باشد ممکن است با نظر یک یا چند دبیر موافق باشد اما با نظر اکثریت دبیران متفاوت خواهد بود و سبب آشفتگی و بی نظمی دانش آموزان می شود . در هیچ جایی از برنامه شما موردی را نمی بینید که ترتیب فصل های کتاب درسی تغییر کرده باشد . در مواردی مثل علوم متوسطه که درس های فیزیک و شیمی و زیست و زمین شناسی تفکیک نشده اند دو نوع سوال برای دانش آموزان طرح می شود نوع اول طبق کتاب درسی و نوع دوم ویژه ی مدارس و دانش آموزانی که برای این درس ها دبیران جداگانه و ساعت های درسی جداگانه در نظر می گیرند اما در این جا هم برنامه ی اصلی منطبق بر کتاب درسی است و برنامه ی تکمیلی نیز برای دانش آموزان این گونه مدارس ارائه می شود

 

تنظیم سطح دشواری و حیطه شناختی با آزمون های هدف دانش آموزان : برای دانش آموزان سال چهارم دبیرستان و داوطلبان کنکور و دانش آموزان سال های ششم و نهم ، سطح دشواری آزمون ها با آزمون ها هدف هماهنگ می شود . در هر سال میانگین نمره های بازه های ترازی مختلف را استخراج می کنیم و سطح دشواری و حیطه های شناختی را متناسب با همان آزمون ها تنظیم می کنیم . البته  در برخی آزمون ها سوال ها کمی دشوارتر یا کمی ساده تر ارائه می شوند تا دانش آموزان با تمام شرایط متفاوت آشنا شوند و خود را هماهنگ کنند .

تاکید بر تقدم و اولویت سوال های استاندارد و شناسنامه دار   

برای آن که دانش آموزان سوال های استاندارد و شناسنامه دار را در اولویت قرار دهند در برنامه ی آزمون ها به طور منظم آزمون های گواه برگزار می کنیم تا در هر درس دانش آموز علاوه بر نمره ای که در سوال های طراحی شده و جدید می گیرد نمره ای نیز از آزمون گواه که شامل سوال های استاندارد و شناسنامه دار است دریافت کند  . برای سال چهارمی ها در دوره ی تابستان همواره یک مجموعه سوال از کنکورهای سال گذشته به عنوان آزمون موازی مطرح می شود . تمرین این گونه سوال ها به تنظیم نقشه و برنامه ی مطالعه ی دانش آموزان یاری می رساند وبه  ایشان کمک می کند تا دچار آشفتگی و سردرگمی در انتخاب منابع و انتخاب اولویت سوال ها  نشوند.

متعادل بودن حجم برنامه

اکثر آزمون های کانون پیشرفت تدریجی دارند بنابراین حجم برنامه در فاصله ی هر دو هفته متعادل تنظیم شده است به گونه ای که بیشتر حجم برنامه را دانش آموزان در مدرسه مطالعه کرده اند . تعداد آزمون های جامع و جمع بندی معین و محدود و در زمان های برگزار می شود که یا قبل و بعد از امتحانات مدارس باشد یا این که دانش آموزان وقت آزاد بیشتری برای مطالعه داشته باشند .متعادل بودن حجم برنامه سبب می شود دانش آموزان حس خوبی برای شرکت در آزمون و پی گیری برنامه داشته باشند . البته به این نکته هم توجه داشته باشید که به هر حال درس خواندن کار ساده ای نیست و باید برای رسیدن به هدف تلاش کرد اما متعادل بودن حجم برنامه تا حد امکان از دشواری کار می کاهد و دانش آموزان در هفته های مختلف برای مطالعه شان دچار افراط و تفریط نمی شوند

تعداد دفعات تکرار هر مبحث

تکرار هر مبحث نیز به صورت متعادل تنظیم نشده تعداد تکرارها نه خیلی زیاد و نه خیلی کم است . هر مبحث در طول سال بین چهار یا پنج بار تکرار می شود اگر دانش آموزی در بارهای نخست به نتیجه ی دلخواه نرسید در تکرارهای بعدی فرصت جبران خواهد داشت . به شما توصیه می کنیم تعداد و زمان های تکرار هر مبحث را در برنامه ی خودتان مشخص کنید . این یکی از بهترین کارهایی است که شما می توانید برای تنظیم برنامه ی مطالعاتی تان انجام دهید . این که خودتان این کار را انجام دهید بهتراست زیرا با منطق برنامه بهتر آشنا می شوید و زوایای مختلف برنامه ی آزمون را کشف می کنید .

ایستگاه های جبرانی

دانش آموزان به دلایل گوناگون گاهی اوقات درس نمی خوانند یا از برنامه عقب می مانند این موضوع پدیده ای مشترک برای همه ی دانش آموزان است . در برنامه ی آزمون چند ایستگاه جبرانی قرار داده ایم تا دانش آموزان در این ایستگاه ها بتوانند عفب ماندگی ها را جبران کنند . ایستگاه های جبرانی یکی از عناصر مورد توجه دانش آموزان و پشتیبانان در برنامه ی آزمون هاست .

 

پنجره های باز و پنجره های نیمه باز در برنامه ی آزمون ها

به زمان هایی که مدارس تعطیل هستند یا برنامه ی مدارس سبک تر هستند پنجره های باز یا نیمه باز می گوییم و در برنامه ی آزمون ها برای این زمان ها پروژه ها و آزمون های خاص تنظیم کرده ایم مثل فصل تابستان و دوران نوروز که پنجره های باز هستند و مدارس تعطیل هستند و هفته ی پایانی شهریور وهفته ی اول مهر و هفته های پس از پایان امتحانات نیم سال اول و هفته های پایانی سال تحصیلی که پنجره های نیمه باز هستند . در این گونه زمان ها و فرصت ها ، دانش آموزان جدی بخشی از وقت خود را می توانند به مطالعه اختصاص دهند . ما چهار پروژه را برای این مقاطع در نظر گرفته ایم که قبلا نیز در معرفی پروژه ها به آن ها اشاره کردم . چهار پروژه ازبرنامه ی راهبردی آزمون ها به نیم سال اول و نیم سال دوم اختصاص دارد و چهار پروژه ی دیگر مربوط به پنجره های باز و نیمه باز است . برنامه ی راهبردی آزمون ها ، به مطالعه ی دانش آموزان در این ایام نیز نظم و برنامه ی مشخصی می دهد . در زمان هایی که دیگران کار را رها می کنند دانش آموزان جدی بخشی از زمان خود را به را به تفریح و سرگرمی اختصاص می دهند و بخش دیگر را به مطالعه ی هدفمند و با برنامه.

 

شرکت منظم و بدون غیبت در آزمون ها سبب پیشرفت تدریجی دانش آموزان می شود اما اگر شما علاوه بر شرکت منظم ، منطق برنامه ی راهبردی را نیز بشناسید از مسیر پیش رویتان آگاه باشید دستاوردها و نتایج بهتر و بیشتری کسب خواهید کرد .بهتر است خودتان نیز پس از هر آزمون برنامه ی آزمون بعد را به دقت بررسی کنید و نکات مهم برنامه را به خاطر بسپارید و هر چند گاه یک بار با همکاری و هم فکری اولیا و پشتیبان خود منطق پروژه ها و نقشه ی راه را بررسی کنید . بررسی برنامه سبب افزایش مهارت های شناختی و فراشناختی شما می شود و به تلفیق برنامه ی راهبردی و برنامه ی شخصی شما یاری می رساند .


موفق و پیروز باشید

کاظم قلم چی

24 شهریور 96
پاسخ تلفنی به سوالات شما درباره کنکور 97

با درصدهای تخمینی در کنکور 97 , احتمال دارد چه رتبه ای بیاورم و کجا می توانم قبول شوم؟

آیا برای ویرایش اطلاعات ثبت نام کنکور (معدل, کد سهمیه و ...) باز هم زمان دارم؟

کنکور 98 به چه صورت خواهد بود ؟

انتخاب رشته و دانشگاه را از همین امروز با مشاوران شروع کنید

از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور بدون پیش شماره
با شماره 9099071219 تماس بگیرید
ساعت پاسخگویی از 8 صبح تا 12 شب