کارنامه‌های رتبه‌های زیر 100 کشوری کنکور 96 - زبان

کارنامه‌های رتبه‌های زیر 100 کشوری کانون در کنکور زبان 96 را در ادامه مشاهده کنید...

کارنامه‌های رتبه‌های زیر 100 کشوری کنکور 96 - زبان

کارنامه های رتبه های زیر 100 کشوری کانون در  کنکور زبان 96 را در ادامه مشاهده کنید...


توجه داشته باشید درصدهای کارنامه در هر درس به چند تا از 10 تا تبدیل شده اند و اعداد گرد شده اند. 


 عدد های 10 که با رنگ قرمز مشخص شده اند نشان دهنده پاسخگویی 100 درصد کامل دانش آموز در کنکور است.